Më 16 shtator 2012 (e shtunë), në orën 13:00, në lokalet e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, do të kryhet një short në përputhje me nenin 78-a, paragrafët 5 dhe 6 të Kodit zgjedhor, me të cilin Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve do të vendos vendet e panove reklamuese dhe bilbordet që ofrohen për reklamat politike nga personat juridik që merren me to.

Thirren përfaqësuesit e personave juridik që kanë paraqitur oferta për panoat reklamuese dhe bilbordet dhe kanë paraqitur vende dhe lista të çmimeve deri te KSHZ për të marrë pjesë në përzgjedhjen dhe nëse nuk ka përfaqësues nga ofertuesit, tërheqja do të kryhet nga një person nga shërbimi profesional.

Informohen edhe partitë e interesuara politike, pjesëmarrësit në procesin zgjedhor, se ata mund të marrin pjesë dhe ta monitorojnë procesin e kryerjes së zgjedhjes së bordeve dhe tabelave reklamuese.

 

Pdf 2Njoftim për reklamimin e panove dhe bilbordeve – 15.09.2017.pdf

Skip to content