На сите Општински изборни комисии кои на своето подрачје имаат казнено-поправна установа во која ќе се спроведува гласање на 10.12.2016 година им се укажува дека оние лица кои се наоѓаат на издржување казна затвор или се во притвор, а за кои Управата на казнено поправната установа нема нивна важечка лична карта или пасош можат да гласаат со домска/затворска легитимација.

Се задолжуваат ОИК во соработка со Управите на казнено поправните установи да го спроведат ова укажување… (повеќе)

Skip to content