Упатство за начинот и постапката за поднесување, прием и потврдување на листите на кандидати за градоначалник 2019

Заклучок за важење на Упатство за утврдување на личниот идентитет на гласачот (чл.108 од ИЗ)

Заклучок за важење на Упатство за распределба на рекламни паноа и билборди по пат на ждрепка

Заклучок за важење на Упатство за примена на член 112-а од ИЗ-за лица со посебни потреби

Заклучок за важење на Упатство за начинот и постапката за решавање на приговори

Заклучок за важење на Упатство за гласање на слепи лица и лица со оштетен вид

Заклучок за важење на Упатство за гласање на немоќно и болно лице (чл.111 став 4,5,6,7 од ИЗ)

Заклучок за важење на Упатство за гласање на немоќно и болно лице (чл.111 став 1,2,3 од ИЗ)

Заклучок за важење на Упатство за гласање на лица кои се наоѓаат на издржување мерка куќен притвор

Заклучок за важење на Упатство за гласање на избирачи кои сечленови на избирачки одбори кои го спроведуваат гласањето во ДКП (чл113-б од ИЗ)

Заклучок за важење на Упатство за важечки и неважечки ливчиња

Заклучок за важење на Правилникот за начинот на постапување на полицијата за време на спроведување на изборите

Skip to content