Одлука за овозможување на лицата сместени во ЈЗУ „13 Ноември“ Скопје и ПУСЗ „Терзиева“ Скопје да го остварат своето гласачко право во просториите на домовте

Skip to content