Лого ДИК новости

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve,  me datë 30 mars 2021, e mbajti mbledhjen e pestë, ku morën pjesë Kryetari i KSHZ-së, Aleksandar Dashtevski, nënkryetarja e KSHZ-së, Ditmire Shehu, anëtarët e KSHZ-së, Radica Risteska, Boris Kondarko, Oliver Ristovski, Boban Stojanoski dhe Krenar Lloga.

Në mbledhje u diskutua rreth këtij rendi të ditës:

  1. Shqyrtim dhe miratim i procesverbalit të mbledhjes së 4-të të KSHZ-së.
  2. Shqyrtim dhe miratim i planit strategjik të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve për periudhën 2021-2024,
  3. Shqyrtim dhe miratim i Propozim Procedurës për realizimin e procedurave për dhënijen e kontratave për furnizime publike dhe realizimin e tyre,
  4. Shqyrtim dhe miratim Propozim Procedurës për veprim me shkresat që dorrëzohen në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve
  5. Të ndryshme.

Procesverbali i seancës së 4-të të KSHZ-së, Planit strategjik të  Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve për periudhën 2021-2024, Procedura për realizimin e procedurave për dhënijen e kontratave për furnizime publike dhe realizimin e tyre, Procedura  për veprim me shkresat që dorrëzohen në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve, u miratuan njëzëri nga Komisioni.

Dokumentet nga pikat e rendit të ditës janë të shfaqura në ueb faqen e KSHZ-së www.sec.mk ,ndërsa informata më të detajuara nga seanca mund të gjenden në linkun në vijim: https://www.youtube.com/watch?v=3iVZUS8mgJs

 

 KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

 

Skip to content