Лого ДИК новости

Në seancën e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve u miratuan aktet e mëposhtme:

Në pajtim me ndryshimet dhe plotësimet e miratuara së fundmi në Kodin Zgjedhor, është e nevojshme që veprime të caktuara zgjedhore në procesin zgjedhor të harmonizohen me këto ndryshime dhe për këtë qëllim Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve miratoi Kalendarin e reviduar të afteve për kryerjen e veprimeve zgjedhore për realizimin e zgjedhjeve për anëtarë të këshillit të komunave dhe këshillit të Qytetit të Shkupit dhe kryetarë të komunave dhe kryetarin e Qytetit të Shkupit, 2021.

Për më tepër, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve miratoi Udhëzimin për angazhimin e personave nga radhët e të punësuarve në sektorët e teknologjisë informatike në administratën shtetërore, publike, komunale dhe administratën e Qytetit të Shkupit ose persona të jashtëm të TI -së, të cilët do të jenë mbështetje teknike për Komisionet Komunale të Zgjedhjeve dhe Këshillat Zgjedhore për aplikimin e pajisjeve teknike në ditën e votimit, sipas vendit ku janë të punësuar.

Në të njëjtën kohë, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve miratoi Vendimin për publikimin e përshkrimeve të vendvotimeve, të cilat publikohen në faqen e internetit të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve

Aktet e miratuara në këtë seancë do të publikohen në ueb faqen zyrtare.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Skip to content