Во седиштето на Државната изборна комисија, се одржа средба помеѓу членовите на Државната изборна комисија и претставниците на Мисијата на ОБСЕ/ОДИХР, во врска со Изјавата со прелиминарни наоди и заклучоци во однос на вториот изборен круг и денот на Изборите за избор на Претседател на Републиката 2019 година, кои се одржаа на 5.5.2019 година.

Имено, на средбата се дискутираше за забелешките и препораките од страна на Набљудувачката мисија на ОБСЕ/ОДИХР за овој изборен циклус, како и за значително позитивните преземени активности од страна на Државната изборна комисија за фер и демократски избори, што подразбира: транспарентност во целиот изборен процес, зајакнување на капацитетите на изборната администрација и законска рамка за успешно спроведување на изборите, со што се покажа демократскиот капацитет на државата.

Истовремено, по однос на препораките се дискутираше за сите недостатоци кои беа детектирани, а особено поврзани со недоследноста на законската рамка, за кои Државната изборна комисија потврди. Заради потребата од нивно надминување и решавање, во периодот кој следува Државната изборна комисија информираше дека токму тоа ќе биде приоритет за работа.

Двете страни се заблагодарија за меѓусебната отворена соработка и транспарентност и се согласија истата да ја продолжат и понатаму.

Заклучок за завршување на Претседателските избори 2019

На 41-та седница на Државната изборна комисија, која се одржа на 11.5.2019 година, се донесе Заклучокот за објавување на конечните резултати од вториот круг на гласање од Изборите за избор на Претседател на Републиката, со кој резултатите од гласањето стануваат конечни имајќи предвид дека во законскиот рок до Управниот суд на Република Северна Македонија и до Државната изборна комисија нема поднесено тужба за заштита на избирачкото право на подносителите на листите на кандидат.

Имено, Државната изборна комисија врз основа на податоците во доставените записници од избирачките одбори, општинските изборни комисии, целокупниот изборен материјал и по донесените решенија од Државната изборна комисија, утврди дека од вкупно запишаните 1.808.131 избирачи во заклучениот Избирачки список, гласале 843.508 избирачи, што во проценти изнесува 46,65%. Според пресметаните и утврдените резултати од гласањето спроведено на 5.5.2019 година и донесените решенија на Државната изборна комисија, вкупниот број на гласови што го добила секоја Листа на кандидат за претседател пооделно изнесува:

-кандидатот Гордана Сиљановска Давкова, добила 377.446 гласа, што во процент изнесува 44,75%

-кандидатот Стево Пендаровски, добил 435.656 гласа, што во процент изнесува 51,65%.

Согласно тоа, според пресметаните и утврдените резултати од гласањето, а врз основа на член 121 став (3) од Изборниот законик, Државната изборна комисија утврди дека Стево Пендаровски е избран за Претседател на Републиката, како кандидат кој добил мнозинство гласови од избирачите кои гласале.

Истовремено, на седницата се донесе Заклучокот според кој со објавата на конечните резултати од Изборите за избор на Претседател на Републиката, се завршени Претседателските избори 2019 година.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

На 40-та седница на Државната изборна комисија, која се одржа на 9.5.2019 година (четврток), Комисијата ги разгледуваше и одлучуваше по поднесените приговори од овластен претставник и по истите беше одлучено на следниот начин:

 1. Приговорот Уп1 9 107 од 7.5.2019 година, за Избирачкото место 1789 Општина Ново Село, за избор на градоначалник на Општината Ново Село, по извршениот увид едногласно беше одбиен од страна на Државната изборна комисија.

Истовремено, Државната изборна комисија, донесе Заклучок да се разрешат членовите на избирачкиот одбор од ова избирачко место, како и општинската изборна комисија Ново Село.

 • Приговорот Уп1 9 108 од 7.5.2019 година, за Избирачкото место 1001 Општина Куманово, за Избор на Претседател на Републиката, по извршениот увид едногласно беше прифатен од страна на Државната изборна комисија.

Истовремено, Државната изборна комисија, донесе Заклучок да се разрешат членовите на избирачкиот одбор од ова избирачко место.

 • Приговорот Уп1 9 109 од 7.5.2019 година, за Избирачкото место 2350/1 Општина Студеничани, за Избор на Претседател на Републиката, по извршениот увид едногласно беше одбиен од страна на Државната изборна комисија.
 • Приговорот Уп1 9 110 од 7.5.2019 година, за Избирачкото место 2047 Општина Брвеница, за Избор на Претседател на Републиката, по извршениот увид едногласно беше одбиен од страна на Државната изборна комисија.
 • Приговорот Уп1 9 111 од 7.5.2019 година, за Избирачкото место 2967/1 Општина Шуто Оризари, за Избор на Претседател на Републиката, по извршениот увид едногласно беше прифатен од страна на Државната изборна комисија.

Истовремено, Државната изборна комисија, донесе Заклучок да се разреши соодветната смена од избирачкиот одбор од ова избирачко место, за времето кога е сторена повредата.

 • Приговорот Уп1 9 112 од 7.5.2019 година, за Избирачкото место 2859 Центар, за Избор на Претседател на Републиката, по извршениот увид едногласно беше одбиен од страна на Државната изборна комисија.
 • Приговорот Уп1 9 113 од 7.5.2019 година, за Избирачкото место 2430/1 Општина Сарај, за Избор на Претседател на Републиката, по извршениот увид едногласно беше прифатен од страна на Државната изборна комисија.

Истовремено, Државната изборна комисија, донесе Заклучок да се разрешат членовите на избирачкиот одбор од ова избирачко место.

 • Приговорот Уп1 9 114 од 7.5.2019 година, за Избирачкото место 0277/1 Општина Пласница, за Избор на Претседател на Републиката, по извршениот увид едногласно беше одбиен од страна на Државната изборна комисија.
 • Приговорот Уп1 9 115 од 7.5.2019 година, за Избирачкото место 1281/1 Општина Охрид, за Избор на Претседател на Републиката, по извршениот увид едногласно беше одбиен од страна на Државната изборна комисија.
 1. Приговорот Уп1 9 116 од 7.5.2019 година, за Избирачкото место 1261 Општина Охрид, за Избор на Претседател на Републиката, по извршениот увид едногласно беше одбиен од страна на Државната изборна комисија.

Истовремено, Државната изборна комисија, донесе Заклучок да се разрешат членовите на избирачкиот одбор од ова избирачко место.

 1. Приговорот Уп1 9 117 од 7.5.2019 година, за Избирачкото место 1521 Општина Прилеп, за Избор на Претседател на Републиката, по извршениот увид едногласно беше одбиен од страна на Државната изборна комисија.

Истовремено, Државната изборна комисија, донесе Заклучок да се разрешат членовите на избирачкиот одбор од ова избирачко место.

 1. Приговорот Уп1 9 118 од 7.5.2019 година, за Избирачкото место 1588 Општина Радовиш, за Избор на Претседател на Републиката, по извршениот увид едногласно беше прифатен од страна на Државната изборна комисија.

Истовремено, Државната изборна комисија, донесе Заклучок да се разрешат членовите на избирачкиот одбор од ова избирачко место.

Исто така, за избирачките места каде што беа прифатени приговорите, Државната изборна комисија донесе решение за поништување на гласањето, согласно член 151 став (1) од Изборниот законик, но имајќи предвид дека резултатите од поништените избирачки места на влијаат на вкупниот резултат, нема да има прегласување за истите.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

На 39-та седница на Државната изборна комисија, која се одржа на 6.5.2019 година, врз основа на податоците во доставените записници од избирачките одбори и општинските изборни комисии беше утврден бројот на гласови што го добила секоја Листа на кандидат за избор на Претседател на Републиката пооделно, односно:

-Кандидатот Гордана Сиљановска Давкова, добила 377.713 гласа;

-Кандидатот Стево Пендаровски, добил 436.212 гласа.

Согласно пресметаните и утврдените резултати од гласањето, Државната изборна комисија утврди дека за Претседател на Републиката е избран кандидатот Стево Пендаровски, кој добил мнозинство гласови од избирачите кои гласале.

Со објавувањето на првичните резултати започнува да тече рокот за приговори од 48 часа, согласно член 148 став (2) од Изборниот законик.

Претседателот на Државната изборна комисија, Оливер Деркоски се заблагодари на членовите на Државната изборна комисија и на стручната служба на Државната изборна комисија, за успешно завршената работа во овој изборен процес.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЗАКЛУЧОК за објавување на првични резултати од вториот круг на гласање за избор на претседател на републиката врз основа на податоци од записниците од општинските изборни комисии

   Решенија по приговори
[gdrive id=”1SBydRP9pg8GCuNEKk57zv4g4inBlM5XU” style=”list” width=”100%” height=”700px”]

Во седишето на Државната изборна комисија се одржа средба помеѓу членовите на Комисијата и членовите на набљудувачката мисија на ОБСЕ/ ОДИХР, по повод завршувањето на првиот изборен круг од Изборите за Претседател на Република Северна Македонија 2019 година.

На средбата се диксутираше за спроведувањето на целокупниот изборен процес, преземените дејствија од страна на Државната изборна комисија, за да се овозможи фер и демократски процес, како и за спроведувањето на гласањето на самиот ден на Изборите, 21.4.2019 година.

Предмет на дискусијата беше и Изјавата за прелиминарни наоди и заклучоци, изработена од страна на Меѓународната мисија за набљудување на изборите. Државната изборна комисија одговори на сите прашања и забелешки од страна на членовите на набљудувачката мисија на ОБСЕ/ ОДИХР.

Во однос на некои забелешки и предизвици на кои што треба да се одговори во иднина, првиот круг од овие Избори  е оценет како мирен, уреден и транспарентен.

Двете страни очекуваат вториот изборен круг да биде спроведен во фер и демократска атмосфера, а за успешноста на целокупниот процес соработката и транспарентноста помеѓу двете страни продолжува и во иднина.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Решение за поништување на гласањето на ИО 2564 -Ѓорче Петров по листи на кандидат за избор на Претседател на РСМ

Заклучок за објавување на првични официјални резултати од првиот круг на гласање за избор на Претседател на РСМ врз основа на податоците од записниц

На 35-та седница на Државната изборна комисија, која се одржа на 22.4.2019 година, се објавија резултати од првиот круг на гласање за избор на Претседател на Република Северна Македонија, согласно записниците од општинските изборни комисии и избирачките одбори. Според пресметаните утврдени резултати од гласањето спроведено на 21.4.2019 година, вкупниот број на гласови што го добила секоја листа на кандидат за Претседател пооделно изнесува:

 • Кандидатот Блерим Река, добил 79.921 гласови.
 • Кандидатот Гордана Сиљановска Давкова, добила 319.364 гласови и
 • Кандидатот Стево Пендаровски, добил 323.892 гласови.

Согласно член 121 став (1) од Изборниот законик, во вториот круг ќе се гласа за двајцата кандидати кои во првиот круг освоиле најмногу гласови, односно за Гордана Сиљановска Давкова и Стево Пендаровски.

Истовремено, на седницата се одлучуваше по службена должност за гласањето во ИМ 2564 Ѓорче Петров, каде согласно член 151 став (1) алинеја 5 од Изборниот законик, Државната изборна комисија со решение го поништи гласањето во ова Избирачко место, имајќи предвид дека бројот на гласачките ливчиња во гласачката кутија е поголем е бројот на избирачите што гласале.

Бидејќи бројот на гласови не влијае на конечниот резултат, на ова избирачко место ќе се гласа во втор круг, на 5.5.2019 година.

По однос на приговорот за ИМ 006 Берово, се отфрли како недозволен, а се утврди дека избирачкиот одбор не го спровел гласањето на начин утврден со Законикот.

Исто така, Државната изборна комисија одлучи избирачките одбори од овие избирачки места да се разрешат.


ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Денес во просториите на Државната изборна комисија, беа присутни г-н Игор Јанушев, г-н Александар Кирацовски и г-н Флорин Хасани, шефови на изборните штабови за претстојните Претседателски избори 2019 година, кои заедно со членовите на Државната изборна комисија упатија апел до граѓаните да го искористат своето право на глас, во недела, на 21.4.2019 година.

Присутните истакнаа дека до сега овој изборен процес се одвива во мирна и демократска атмосфера и притоа укажаа дека со овие избори имаме шанса да ја покажеме демократската зрелост и политичка свест.

Сите заедно апелираа до граѓаните за фер и демократси избори.

Претседателот на Државната изборна комисија, Оливер Деркоски, упати апел да се почитува молкот на денот пред одржување на изборите, додека пак Државната изборна комисија како и до сега ќе биде отворена за јавноста, со цел изборниот процес да биде успешен.

Упатство за достава на податоци за резултатите од гласањето од Избирачките одбори од Записникот број 16 и од Записникот 21 на ОИК до Државната изборна комисија

Решение за обезбедување на побарување со привремена мерка донесена од Основен суд Скопје 2 – Скопје во правната работа на предлагачот Трговско Радиодифузно Друштво 1 ТВ ДООЕЛ Скопје против противникот Државна Изборна Комисија

Одлука за заклучување на Избирачкиот список 2019

Денеска, 4 септември 2023 година, Државната изборна комисија склучи Меморандум за соработка зо Здружението за европска социјална инклузија ЕСИ НЕЛИС од Скопје.

Цел на овој Меморандум за соработка е зголемување на поддршката за слепите лица и лицата со визуелна попреченост во сите сегменти и фази на изборниот процес при остварување на изборните права, како и унапредување на работата на изборната администрација за создавање на услови за градење на инклузивен изборен систем и успешно спроведување на инклузивни избори.

Двете страни се согласија дека координирано ќе работат на заемна поддршка, соработка и учество во подготовка и имплементација на стратегии, програми и проекти за создавање на услови за  пристапни и достапни изборни процеси за  слепите лица и лицата со визуелна попреченост.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Денес, во просториите на Државната изборна комисија се потпиша Меморандум за разбирање меѓу Државната изборна комисија и Мисијата на ОБСЕ во Скопје, за спроведување на заедничките активности во периодот 2023 – 2026 година.

Со овој Меморандум, двете страни се согласуваат на меѓусебна соработка за понатамошно зајакнување на изборниот процес, обезбедување на меѓународна и домашна експертиза за спроведување на заеднички активности, размена на добри практики и соработка со други изборни комисии и чинители, организирање на обуки и развивање на материјали за обуки.

На средбата, претседателот Александар Даштевски и присутните членови на Државната изборна комисија разговараа со Амбасадорот Килиjан Вал, шеф на Мисијата на ОБСЕ во Скопје,  за предизвиците со кои се соочува ДИК, за изборните реформи и воопшто за унапредување на изборните процеси во државата.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

На ден 10.07.2023 година претставници на Државната изборна комисија земаа активно учество на онлајн состанок кој служеше како воведна сесија во Програмата за Меѓународно сертифицирање за управување со ризик од корупција-МСУРК (International Certificate in Corruption Risk Management- ICCRM) на Овластениот институт за јавни финансии и сметководство (Chartered Institute of Public Finance and Accountancy-CIPFA) како дел од програмата за спречување корупција, развиена во соработка со Канцеларијата на обединетите нации, а подржана од Меѓународната фондација за изборни реформи ИФЕС.

Програмата има за цел зајакнување на капацитетите на институциите во државата и истата е насочена кон спроведување, управување и следење на спроведувањето на ризиците од корупција и плановите за интегритет на ниво на држава во сите субјекти од јавниот сектор.

Оваа програма ќе се реализира во периодот од месец јули до месец декември 2023 година.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Претседателот на Државната изборна комисија, Александар Даштевски, учествуваше на дводневната тркалезна маса на тема: ,,Дигитализација на изборниот процес: перспективи на сајбер безбедноста и меѓуинституционалната соработка во Западен Балкан”, која се одржа од 6 до 7 јули оваа година.

Учесниците ги изложиjа своите искуства од областа на дигитализацијата, конкретните сајбер закани со кои се соочиле, како и ефективните мерки кои ги преземале.

Настанот беше во организација на Меѓународна ИДЕА, а се одржа во Тирана, Албанија.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Државната изборна комисија ја известува јавноста дека поради дефект во напојувањето со електрична енергија во моментов не функционираат службените меил адреси и други услуги поврзани со напојувањето.

Дефектот е во целата зграда каде што е седиштето на ДИК, во која се сместени и повеќе други државни институции. Истиот трае веќе неколку дена, од 7 април. ЕВН работи на негово отстранување, кое, според најавите, ќе потрае. За враќањето во функција на меил адресите и останатите услуги ќе објавиме дополнително соопштение.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Во организација на Меѓународната фондација за изборни системи ИФЕС, од 15 до 17 март во Скопје се одржа BRIDGE работилница на тема Едукација на гласачи и граѓани.BRIDGE е кратенка за „градење на ресурсите во демократијата, владеењето и изборите“, претставува глобална програма и го содржи најсеопфатниот курикулум од областа на изборите. 

Преку посебно креирана методологија, на оваа работилница учесниците стекнаа знаења и вештини за дизајнирање на програми за едукација и информирање на граѓани и гласачи.

Покрај учесниците од Државната изборна комисија, на работилницата учествуваа и претставници од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Државната комисија за спречување корупција, Народниот правобранител, политички партии и граѓански организации.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

На 14 март Државната изборна комисија учествуваше на настан организиран од Националниот демократски институт НДИ: Изборни реформи во Северна Македонија.

Настанот го отвори министерот за правда, г. Кренар Лога, а претставници од над 15 клучни институции, домашни и меѓународни организации и политички партии дискутираа за капацитетите за спроведување на препораките на ОБСЕ/ОДИХР и резултатите од евентуални изборни реформи.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

На 15 март Државната изборна комисија оствари средба со Шефот на Мисијата на ОБСЕ, амбасадорот Килијан Вал. Теми на состанокот беа функционирањето на ДИК и потребата од изборни реформи, особено имплементацијата на препораките на ОБСЕ/ОДИХР. Распределба на доволно ресурси e од витално значење за работата на ДИК. 

Шефот на Мисијата понуди засилено партнерство со ДИК и блиска соработка со цел да се постигне добро функционален изборен систем во согласност со највисоките меѓународни стандарди.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Во Ресурсниот центар за родово одговорно креирање на политики и буџетирање, Министерството за труд и социјална политика започна со спроведување циклус обуки за вработените во јавниот сектор. На 6 и 7 март се одржа основна обука за род, родова еднаквост и воведување на родова перспектива во јавните политики. 

Се обработуваа и теми за циклусите на креирање на јавни политики, стратегии за застапување на родова еднаквост во тие процеси како и родовата статистика.

На обуката учествуваат и вработени во Стручната служба на Државната изборна комисија.

Стекнатите знаења ќе ги применат во својата работа во иднина.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Во соработка со Мисијата на ОБСЕ во Скопје, отпочна обука за спроведување на политиката на интегритет во Државната изборна комисија, наменета за вработените во ДИК.

На обуката се обработуваат повеќе теми, како: типови и форми на корупција, врската интегритет – антикорупција, елементи на интегритетот, елементи на политиката на интегритет.

Учесниците работат и на предлог активности за секој елемент на политиката на интегритет.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Како дел од проектот „Поддршка на изборните реформи во Западен Балкан“, Канцеларијата за демократски инсистуции и човекови права (ОДИХР) организираше работилница во Варшава на 21 и 22 февруари 2022 година за да отвори дискусија за клучните предизвици при имплементацијата на препораките на ОДИХР и можностите за ангажман на граѓанското општество во изборното следење. 

Учесници на работилницата беа претставници на меѓународни организации, изборни комисии од регионот, како и граѓански организации и активисти.

Членови на Државната изборна комисија учествуваа на работилницата, а на сесијата за имплементација на препораките од извештаите на ОДИХР за учество на недоволно застапените групи во изборите ги презентираа достигнувањата на Државната изборна комисија во поглед на промовирање на учеството на жените и лицата со попреченост.

Дискусијата помеѓу учесниците донесе заклучоци за тоа како да се консолидира присуството и одржливоста на граѓанските организации (ГО) во текот на изборниот циклус како едни од клучните чинители во изборните реформи и промоцијата на демократијата низ Западен Балкан.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

На 2 февруари Државната изборна комисија го одбележа Глобалниот ден на изборите.

Како резултат на заложбата која произлегла од Глобалната конференција за избори која се одржала од 15 до 17 септември 2005 година во Будимпешта, Унгарија, Глобалниот ден на изборите секоја година се одбележува во првиот четврток во февруари. На овој ден изборните комисии ширум светот организираат тркалезни маси, дебати, работилници, средби со граѓани и сл. со цел да ја истакнат посветеноста на заштита на правото на глас како едно од основните човекови слободи и права.

На настанот по повод овој значаен ден, Државната изборна комисија ги презентираше активностите кои ги реализираше во текот на 2022 година, како и дел од планираните активности за 2023 година.

ДИК официјално го промовираше и Порталот за избори, кој на сите заинтересирани ќе им овозможи полесен пристап до сите статистички податоци поврзани со спроведените изборни процеси, а кои можат да послужат за информирање, истражувања и анализи.

Овој портал уште еднаш ја нагласува заложбата на ДИК за транспарентност во работењето, отвореност, отчетност и достапност на податоците.

Порталот е достапен на следниот линк: https://ep.sec.mk/

Изработен е со поддршка на Меѓународната фондација за изборни системи ИФЕС, преку проект финансиран од Швајцарската агенција за развој и соработка.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

за вработување на 1 (еден) извршител на определено време во траење до 31 декември 2023 година во Државната изборна комисија за следните работни места:

Помлад соработник за избори во Подрачно одделение Охрид, Сектор за избирачки список, евиденција на избирачко право, составување и ажурирање на избирачкиот список и описот на избирачките места

за вработување на 4 (четири) извршители на определено време во траење до 31 декември 2023 година во Државната изборна комисија за следните работни места:

Од 23 до 25 ноември во Скопје се одржа обука за обучувачи од младински организации и организации на лица со попреченост.

Учесниците стекнаа знаења и вештини поврзани со избирачкото право, кои ќе ги пренесат понатаму преку инфо сесии со нивните членови.

Обуката се спроведе со поддршка на Мисијата на ОБСЕ во Скопје.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Од 24 до 25 ноември во Маврово се одржа работилница за изготвување на електронски регистар на законски и подзаконски акти.

Електронскиот регистар ќе овозможи полесен пристап до целокупната изборна  регулатива која е од интерес за сите чинители во изборите.

Работилницата се реализира со поддршка на ИФЕС, преку проект финансиран од Швајцарската агенција за развој и соработка.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

На 22 ноември претседателот на Државната изборна комисија, Александар Даштевски, оствари средба со регионалната директорка за Европа и Евро-Азија при Меѓународната фондација за изборни системи – ИФЕС, Анја Кумберланд, како и со директорката на канцеларијата на ИФЕС во Северна Македонија, Иоана Косма.

На средбата сите изразија задоволство од досегашната соработка помеѓу ДИК и ИФЕС како стратешки партнери, а се разговараше и за областите во кои соработката ќе продолжи и во претстојниот период.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

На 17 ноември од страна на акредитирано сертификациско тело на Државната изборна комисија свечено и беше врачен сертификат за примена на Системот на менаџмент со квалитет, согласно барањата на стандардот ISO 9001:2015.

Опсегот на квалитет на Државната изборна комисија се состои во организирање и спроведување на избори и референдум, ажурирање на избирачкот список и евиденција на избирачкото право, обука и едукација на изборни органи и граѓани, носење на подзаконски акти и одлучување по приговори.

Дел од придобивките за Државната изборна комисија од воведувањето на ISO 9001:2015 се однесуваат на зголемување на ефикасноста во работењето, поголема одговорност на вработените, подобрување на имиџот на институцијата, вреднување и документирање на работните задачи, подобро искористување на времето и ресурсите, како и континуирано подобрување.

Процесот на сертифицирање согласно барањата на стандардот ISO 9001:2015 беше поддржан од Меѓународната фондација за изборни системи – ИФЕС, преку проект финансиран од Швајцарската агенција за развој и соработка.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Како континуиет на соработката,  и надоврзување на веќе финализираните проекти – Нова интернет страница и Платформа за учење, на 16.11.2022г. во ДИК се одржа заеднички работен состанок со претставници на ИФЕС, на кој се дискутираше и беше извршена презентација на развојот, целите, содржината и функционалноста на новиот проект – Портал за избори, чија реализација е помогната од Швајцарската агенција за развој и соработка.

Порталот за избори ќе биде нова ефикасна и практична алатка и платформа на ДИК која на едно место ќе ги содржи сите достапни резултати од сите видови на спроведени избори за целата територија на РСМ, одделно и детално по избирачки места, општини и изборни единици, како и податоци за листите на кандидати и политички партии учесници на изборите. Тој ќе содржи и GPS информаци за локацијата на избирачките места, нивната достапност за лица со попреченост и други статистички податоци од интерес, разделени според пол и етничка припадност.

„Со Порталот за избори ќе се овозможи зголемување на транспарентноста, подобрување и олеснување на пристапноста, како и значително зголемување и поедноставување на достапноста до податоците за учесниците на изборите и до резултатите од изборите, нивна споредба, анализа и истражувања, а сите овие податоци ќе може да ги користат сите заинтересирани граѓани, медиумите, политичките партии, невладините организации.“ – нагласи Борис Кондарко, член на ДИК.

Порталот за избори во јавноста ќе биде претставен до крајот на оваа година.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Во рамките на соработката со Меѓународната фондација за изборни системи – ИФЕС, а во насока на континуирано градење на капацитетите на изборната администрација, на 1 и 2 ноември во Тетово се одржа дводневна обука на тема „Заштита на личните податоци.“

Обуката беше наменета за вработени во Стручната служба на Државната изборна комисија, а имаше за цел да им ги доближи прописите за заштита на личните податоци и нивната практична примена при вршењето на работните задачи.

Спроведувањето на оваа активност беше поддржано од Швајцарската агенција за развој и соработка.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Skip to content