Во седиштето на Државната изборна комисија, се одржа средба помеѓу членовите на Државната изборна комисија и претставниците на Мисијата на ОБСЕ/ОДИХР, во врска со Изјавата со прелиминарни наоди и заклучоци во однос на вториот изборен круг и денот на Изборите за избор на Претседател на Републиката 2019 година, кои се одржаа на 5.5.2019 година.

Имено, на средбата се дискутираше за забелешките и препораките од страна на Набљудувачката мисија на ОБСЕ/ОДИХР за овој изборен циклус, како и за значително позитивните преземени активности од страна на Државната изборна комисија за фер и демократски избори, што подразбира: транспарентност во целиот изборен процес, зајакнување на капацитетите на изборната администрација и законска рамка за успешно спроведување на изборите, со што се покажа демократскиот капацитет на државата.

Истовремено, по однос на препораките се дискутираше за сите недостатоци кои беа детектирани, а особено поврзани со недоследноста на законската рамка, за кои Државната изборна комисија потврди. Заради потребата од нивно надминување и решавање, во периодот кој следува Државната изборна комисија информираше дека токму тоа ќе биде приоритет за работа.

Двете страни се заблагодарија за меѓусебната отворена соработка и транспарентност и се согласија истата да ја продолжат и понатаму.

Заклучок за завршување на Претседателските избори 2019

На 41-та седница на Државната изборна комисија, која се одржа на 11.5.2019 година, се донесе Заклучокот за објавување на конечните резултати од вториот круг на гласање од Изборите за избор на Претседател на Републиката, со кој резултатите од гласањето стануваат конечни имајќи предвид дека во законскиот рок до Управниот суд на Република Северна Македонија и до Државната изборна комисија нема поднесено тужба за заштита на избирачкото право на подносителите на листите на кандидат.

Имено, Државната изборна комисија врз основа на податоците во доставените записници од избирачките одбори, општинските изборни комисии, целокупниот изборен материјал и по донесените решенија од Државната изборна комисија, утврди дека од вкупно запишаните 1.808.131 избирачи во заклучениот Избирачки список, гласале 843.508 избирачи, што во проценти изнесува 46,65%. Според пресметаните и утврдените резултати од гласањето спроведено на 5.5.2019 година и донесените решенија на Државната изборна комисија, вкупниот број на гласови што го добила секоја Листа на кандидат за претседател пооделно изнесува:

-кандидатот Гордана Сиљановска Давкова, добила 377.446 гласа, што во процент изнесува 44,75%

-кандидатот Стево Пендаровски, добил 435.656 гласа, што во процент изнесува 51,65%.

Согласно тоа, според пресметаните и утврдените резултати од гласањето, а врз основа на член 121 став (3) од Изборниот законик, Државната изборна комисија утврди дека Стево Пендаровски е избран за Претседател на Републиката, како кандидат кој добил мнозинство гласови од избирачите кои гласале.

Истовремено, на седницата се донесе Заклучокот според кој со објавата на конечните резултати од Изборите за избор на Претседател на Републиката, се завршени Претседателските избори 2019 година.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

На 40-та седница на Државната изборна комисија, која се одржа на 9.5.2019 година (четврток), Комисијата ги разгледуваше и одлучуваше по поднесените приговори од овластен претставник и по истите беше одлучено на следниот начин:

 1. Приговорот Уп1 9 107 од 7.5.2019 година, за Избирачкото место 1789 Општина Ново Село, за избор на градоначалник на Општината Ново Село, по извршениот увид едногласно беше одбиен од страна на Државната изборна комисија.

Истовремено, Државната изборна комисија, донесе Заклучок да се разрешат членовите на избирачкиот одбор од ова избирачко место, како и општинската изборна комисија Ново Село.

 • Приговорот Уп1 9 108 од 7.5.2019 година, за Избирачкото место 1001 Општина Куманово, за Избор на Претседател на Републиката, по извршениот увид едногласно беше прифатен од страна на Државната изборна комисија.

Истовремено, Државната изборна комисија, донесе Заклучок да се разрешат членовите на избирачкиот одбор од ова избирачко место.

 • Приговорот Уп1 9 109 од 7.5.2019 година, за Избирачкото место 2350/1 Општина Студеничани, за Избор на Претседател на Републиката, по извршениот увид едногласно беше одбиен од страна на Државната изборна комисија.
 • Приговорот Уп1 9 110 од 7.5.2019 година, за Избирачкото место 2047 Општина Брвеница, за Избор на Претседател на Републиката, по извршениот увид едногласно беше одбиен од страна на Државната изборна комисија.
 • Приговорот Уп1 9 111 од 7.5.2019 година, за Избирачкото место 2967/1 Општина Шуто Оризари, за Избор на Претседател на Републиката, по извршениот увид едногласно беше прифатен од страна на Државната изборна комисија.

Истовремено, Државната изборна комисија, донесе Заклучок да се разреши соодветната смена од избирачкиот одбор од ова избирачко место, за времето кога е сторена повредата.

 • Приговорот Уп1 9 112 од 7.5.2019 година, за Избирачкото место 2859 Центар, за Избор на Претседател на Републиката, по извршениот увид едногласно беше одбиен од страна на Државната изборна комисија.
 • Приговорот Уп1 9 113 од 7.5.2019 година, за Избирачкото место 2430/1 Општина Сарај, за Избор на Претседател на Републиката, по извршениот увид едногласно беше прифатен од страна на Државната изборна комисија.

Истовремено, Државната изборна комисија, донесе Заклучок да се разрешат членовите на избирачкиот одбор од ова избирачко место.

 • Приговорот Уп1 9 114 од 7.5.2019 година, за Избирачкото место 0277/1 Општина Пласница, за Избор на Претседател на Републиката, по извршениот увид едногласно беше одбиен од страна на Државната изборна комисија.
 • Приговорот Уп1 9 115 од 7.5.2019 година, за Избирачкото место 1281/1 Општина Охрид, за Избор на Претседател на Републиката, по извршениот увид едногласно беше одбиен од страна на Државната изборна комисија.
 1. Приговорот Уп1 9 116 од 7.5.2019 година, за Избирачкото место 1261 Општина Охрид, за Избор на Претседател на Републиката, по извршениот увид едногласно беше одбиен од страна на Државната изборна комисија.

Истовремено, Државната изборна комисија, донесе Заклучок да се разрешат членовите на избирачкиот одбор од ова избирачко место.

 1. Приговорот Уп1 9 117 од 7.5.2019 година, за Избирачкото место 1521 Општина Прилеп, за Избор на Претседател на Републиката, по извршениот увид едногласно беше одбиен од страна на Државната изборна комисија.

Истовремено, Државната изборна комисија, донесе Заклучок да се разрешат членовите на избирачкиот одбор од ова избирачко место.

 1. Приговорот Уп1 9 118 од 7.5.2019 година, за Избирачкото место 1588 Општина Радовиш, за Избор на Претседател на Републиката, по извршениот увид едногласно беше прифатен од страна на Државната изборна комисија.

Истовремено, Државната изборна комисија, донесе Заклучок да се разрешат членовите на избирачкиот одбор од ова избирачко место.

Исто така, за избирачките места каде што беа прифатени приговорите, Државната изборна комисија донесе решение за поништување на гласањето, согласно член 151 став (1) од Изборниот законик, но имајќи предвид дека резултатите од поништените избирачки места на влијаат на вкупниот резултат, нема да има прегласување за истите.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

На 39-та седница на Државната изборна комисија, која се одржа на 6.5.2019 година, врз основа на податоците во доставените записници од избирачките одбори и општинските изборни комисии беше утврден бројот на гласови што го добила секоја Листа на кандидат за избор на Претседател на Републиката пооделно, односно:

-Кандидатот Гордана Сиљановска Давкова, добила 377.713 гласа;

-Кандидатот Стево Пендаровски, добил 436.212 гласа.

Согласно пресметаните и утврдените резултати од гласањето, Државната изборна комисија утврди дека за Претседател на Републиката е избран кандидатот Стево Пендаровски, кој добил мнозинство гласови од избирачите кои гласале.

Со објавувањето на првичните резултати започнува да тече рокот за приговори од 48 часа, согласно член 148 став (2) од Изборниот законик.

Претседателот на Државната изборна комисија, Оливер Деркоски се заблагодари на членовите на Државната изборна комисија и на стручната служба на Државната изборна комисија, за успешно завршената работа во овој изборен процес.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЗАКЛУЧОК за објавување на првични резултати од вториот круг на гласање за избор на претседател на републиката врз основа на податоци од записниците од општинските изборни комисии

   Решенија по приговори
[gdrive id=”1SBydRP9pg8GCuNEKk57zv4g4inBlM5XU” style=”list” width=”100%” height=”700px”]

Во седишето на Државната изборна комисија се одржа средба помеѓу членовите на Комисијата и членовите на набљудувачката мисија на ОБСЕ/ ОДИХР, по повод завршувањето на првиот изборен круг од Изборите за Претседател на Република Северна Македонија 2019 година.

На средбата се диксутираше за спроведувањето на целокупниот изборен процес, преземените дејствија од страна на Државната изборна комисија, за да се овозможи фер и демократски процес, како и за спроведувањето на гласањето на самиот ден на Изборите, 21.4.2019 година.

Предмет на дискусијата беше и Изјавата за прелиминарни наоди и заклучоци, изработена од страна на Меѓународната мисија за набљудување на изборите. Државната изборна комисија одговори на сите прашања и забелешки од страна на членовите на набљудувачката мисија на ОБСЕ/ ОДИХР.

Во однос на некои забелешки и предизвици на кои што треба да се одговори во иднина, првиот круг од овие Избори  е оценет како мирен, уреден и транспарентен.

Двете страни очекуваат вториот изборен круг да биде спроведен во фер и демократска атмосфера, а за успешноста на целокупниот процес соработката и транспарентноста помеѓу двете страни продолжува и во иднина.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Решение за поништување на гласањето на ИО 2564 -Ѓорче Петров по листи на кандидат за избор на Претседател на РСМ

Заклучок за објавување на првични официјални резултати од првиот круг на гласање за избор на Претседател на РСМ врз основа на податоците од записниц

На 35-та седница на Државната изборна комисија, која се одржа на 22.4.2019 година, се објавија резултати од првиот круг на гласање за избор на Претседател на Република Северна Македонија, согласно записниците од општинските изборни комисии и избирачките одбори. Според пресметаните утврдени резултати од гласањето спроведено на 21.4.2019 година, вкупниот број на гласови што го добила секоја листа на кандидат за Претседател пооделно изнесува:

 • Кандидатот Блерим Река, добил 79.921 гласови.
 • Кандидатот Гордана Сиљановска Давкова, добила 319.364 гласови и
 • Кандидатот Стево Пендаровски, добил 323.892 гласови.

Согласно член 121 став (1) од Изборниот законик, во вториот круг ќе се гласа за двајцата кандидати кои во првиот круг освоиле најмногу гласови, односно за Гордана Сиљановска Давкова и Стево Пендаровски.

Истовремено, на седницата се одлучуваше по службена должност за гласањето во ИМ 2564 Ѓорче Петров, каде согласно член 151 став (1) алинеја 5 од Изборниот законик, Државната изборна комисија со решение го поништи гласањето во ова Избирачко место, имајќи предвид дека бројот на гласачките ливчиња во гласачката кутија е поголем е бројот на избирачите што гласале.

Бидејќи бројот на гласови не влијае на конечниот резултат, на ова избирачко место ќе се гласа во втор круг, на 5.5.2019 година.

По однос на приговорот за ИМ 006 Берово, се отфрли како недозволен, а се утврди дека избирачкиот одбор не го спровел гласањето на начин утврден со Законикот.

Исто така, Државната изборна комисија одлучи избирачките одбори од овие избирачки места да се разрешат.


ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Денес во просториите на Државната изборна комисија, беа присутни г-н Игор Јанушев, г-н Александар Кирацовски и г-н Флорин Хасани, шефови на изборните штабови за претстојните Претседателски избори 2019 година, кои заедно со членовите на Државната изборна комисија упатија апел до граѓаните да го искористат своето право на глас, во недела, на 21.4.2019 година.

Присутните истакнаа дека до сега овој изборен процес се одвива во мирна и демократска атмосфера и притоа укажаа дека со овие избори имаме шанса да ја покажеме демократската зрелост и политичка свест.

Сите заедно апелираа до граѓаните за фер и демократси избори.

Претседателот на Државната изборна комисија, Оливер Деркоски, упати апел да се почитува молкот на денот пред одржување на изборите, додека пак Државната изборна комисија како и до сега ќе биде отворена за јавноста, со цел изборниот процес да биде успешен.

Упатство за достава на податоци за резултатите од гласањето од Избирачките одбори од Записникот број 16 и од Записникот 21 на ОИК до Државната изборна комисија

Решение за обезбедување на побарување со привремена мерка донесена од Основен суд Скопје 2 – Скопје во правната работа на предлагачот Трговско Радиодифузно Друштво 1 ТВ ДООЕЛ Скопје против противникот Државна Изборна Комисија

Одлука за заклучување на Избирачкиот список 2019

На седницата на Државната изборна комисија се одлучуваше по поднесени приговори од подносител на листа на кандидати во постапката за гласање, сумирање и утврдување на резултати од гласањето кое се спроведе за Општина Дебар.

Имено, во определениот законски рок, согласно член 148 од Изборниот законик, до Државната изборна комисија беа поднесени приговори од Коалиција Алијанса за Албанците и Алтернатива.

Државната изборна комисија ги одби доставените приговори како несоновани поради тоа што истите не беа поткрепени со соодветни факти и докази по наводите во нив.

По однос на двата приговори кои се однесуваат на нарушување на принципот на тајно гласање, истите беа одбиени поради тоа што не ги исполнуваат условите од член 151 став (1), алинеја 2 од Изборниот законик, бидејќи не е загрозена тајноста на гласање на другите лица и согласно став (3) од истиот член, резултатот од ова избирачко место не влијае врз вкупните резултати. Понатаму, во прилог на приговорите не беше доставен соодветен доказ за наводите кои беа наведени во нив, а во Записникот бр.16 за секое избирачко место кое е предмет на приговор, немаше забелешка од ниту еден член од избирачките одбори, ниту од овластените претставници од подносителите на листите (согласно член 116 став 3 од Изборниот законик), кое исто беше утврдено по повеќекратните проверки и увид во записниците од страна на Државната изборна комисија, кои уредно беа потпишани од целиот состав на Избирачкиот одбор.

По однос на останатите приговори Државната изборна комисија констатираше дека најпрво подносителот на приговорот не го искористил правото и можноста која е дадена согласно Изборниот законик да се постапува во случај на евентуални нерегуларности во изборниот процес, да се стават свои забелешки за евентуални неправилности доколку биле евидентирани преку своите овластени претставници во записниците на избирачките одбори или општинските изборни комисии, како за постапката за гласање така и за сумирање и утврдување на резултатите, додека пак по извршениот увид во целокупниот избирчаки материјал во избирачките места наведени во приговорите, по барање на член на Комисијата на Државната изборна комисија, согласно член 147 став (10) од Изборниот законик, се утврди дека податоците целосно се совпаѓаат согласно податоците наведени во Записникот бр.16, гласачките ливчиња во гласачката кутија, потпишаните лица во изводите од Избирачкиот список и извештајот од уредот за биометриска идентификација на гласачите.

Исто така Државната изборна комисија констатира дека подносителот не постапил и согласно член 117 став (6)  каде  е наведено дека доколку забелешките на претставниците на подносителите на листите не се евидентирани во записникот, тие имаат право да ги достават до општинската изборна комисија во рок од 5 часа од составувањето на записникот и забелешките согласно одредбите од член 116 став (3) да бидат основа за приговор.

По однос на приговорот во кој беше наведено дека во неколку избирачки места е направено кршење на постапката на предавање на доверливиот изборен материјал, на начин што вреќите во кои се ставани гласачките ливчиња не биле пломбирани со сигурносна лента од страна на Избирачките одбори, истиот беше одбиен бидејќи иако е утврдена таквата фактичката состојба станува збор за формален пропуст, затоа што наводот се однесува за постапката при транспорт на изборниот материјал, односно наводите не се однесуваат конкретно по постапката за гласање или за сумирање и утврдување на резултатите, по кои немаат никаква забелешка членовите на избирачкиот одбор ниту пак овластените претставници. Дополнително на ова поради таквиот пропсут Државната изборна комисија од проверката на изборниот материјал не утврди никакви недостатоци и неправилности во самиот изборен материјал.

Имено, по овој приговор беше направен увид во изборниот материјал согласно член 147 став (10), (11) и (12) од Изборниот законик и беше утврдено следното:

– согласно став (10) податоците од изборниот материјал целосно се совпаѓаат и

– согласно став (11) и (12) од истиот член за споредување на податоци на отпечатоци од прсти за избирачките места по кои беше побарано и ги исполнуваа законските услови за ваква проверка, Државната изборна комисија ја спроведе техничката проверка и врз основа на прибавениот извештај утврди дека нема дупло совпаѓање на податоците од соодвтните избирачки места со референтните податоци од базата на избирачкиот список (согласно член 147 став 11), а кое нешто помеѓу останатото укажува и дека техничката опрема за биометриска идентификација на гласачите е функционална и по овој основ и намена.

Донесените акти од оваа седница ќе бидат објавени на официјалната веб страница.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

На седницата беше донесена Дополната на заклучокот за известување за конечност на резултати од гласањето за избор на градоначалници на општините и градоначалник на Град Скопје, по одржан втор изборен круг на ден 31 октомври 2021 година, за соодветните општини.

Имено, по конечноста на постапката по поднесени приговори во постапката за гласање, сумирање и утврдување на резултатите, се потврди конечност на резултатите од гласањето за избор на градоначалник на општините Желино, Брвеница, Студеничани и Старо Нагоричане.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Државната изборна комисија информира дека согласно член 2 точка 21 од Изборниот законик, изборниот процес за избор на членови на совет на општините и совет на Град Скопје и градоначалници на општините и Градоначалник на Град Скопје за Локалните избори 2021 година заклучно со 8 ноември 2021 година е завршен, освен изборниот процес за избор на градоначалник во Општина Дебар.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

По известувањето од Собранието на Република Северна Македонија дека е констатирано престанување на мандатот на пратениците кои се избрани за градоначалници на општините, Државната изборна комисија која ја спроведува постапката согласно Изборниот законик ги извести кандидатите од листите на кандидати за пратеници кои доаѓаат на место на пратениците на кои им престанал мандатот.

Од листата на кандидати за пратеници во Собранието на Република Северна Македонија на овластениот подносител ВМРО-ДПМНЕ и Коалиција „Обнова на Македонија“ кандидатите Тони Јаревски, Зоран Коцевски, Драган Ковачки и Грација Бакраческа, а од листата на кандидати за пратеници на Собранието на Република Северна Македонија на овластениот подносител Коалиција Можеме, кандидатите  Љубица Спасова и Драгољуб Филипоски потпишаа изјави за прифаќање на кандидатура, со што на седницата на Државната изборна комисија беше констатирано дека стануваат пратеници во Собранието на Република Северна Македонија, за остатокот од мандатот согласно член 153 став 1 од Изборниот законик.

Државната изборна комисија на седницата го усвои и до Собранието на Република Северна Македонија го достави Извештајот за преземените работи согласно член 153 од Изборниот законик, за прифаќање на остатокот на мандатот за пратеник во Собранието на Република Северна Македонија, а на новите пратеници им издаде уверенија.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

На седницата на Државната изборна комисија беше донесена Дополната на заклучокот за известување за конечност на резултати од гласањето за избор на градоначалници на општините и градоначалник на Град Скопје, по одржан втор изборен круг на 31 октомври 2021 година, за соодветните општини.

На седницата се разгледуваше и одлучуваше по поднесени приговори од подносител на листа на кандидати во постапката за гласање, сумирање и утврдување на резултати од гласањето.

Во законски определениот рок до Државната изборна комисија беа поднесени приговори од повеќе подносители на листи и тоа Трајно Македонско Радикално Обединување ТМРО, Демократска унија за интеграција – ДУИ и Група Избирачи Енвер Пајазити.

Имено, бидејќи приговорите поднесени од Трајно Македонско Радикално Обединување ТМРО, не се поднесени согласно член 148 од Изборниот законик, односно не се поднесени преку овластен претставник, не се потпишани од овластениот претставник и се доставени до општинската изборна комисија, Државната изборна комисија едногласно ги отфрли.

Дел од приговорите поднесени од Демократска унија за интеграција – ДУИ и сите приговори поднесени од Група Избирачи Енвер Пајазити беа едногласно одбиени поради тоа што не беа поткрепени со факти и докази. Во наводите на приговорите немаше никакви образложенија за наводите за несовпаѓање на податоците од записниците, додека во самите записници и  дневниците на настани, немаше никакви забелешки од овластените претставници на подносителите на листи на кандидати или од членовите или замениците на избирачките одбори.

Во врска со ова беше истакнато дека подносителите на приговорите не го искористиле правото и можноста која е дадена согласно Изборниот законик да се постапува во случај на евентуални неправилности во постапката на гласање и сумирање на резултатите, да се стават свои забелешки за евентуални неправилности доколку биле евидентирани.

Исто така, во прилог на приговорите не беа доставени други соодветени факти или докази за наводите кои беа изнесени во нив (согласно член 116 став 3 од Изборниот законик), што беше утврдено по повеќекратните проверки и увид во записниците и останатиот доверлив изборен материјал од страна на Државната изборна комисија.

По неколку приговори поднесени од Демократската унија за интеграција ДУИ, од страна на Државната изборна комисија согласно член 148 став 3 од Изборниот законик, а во врска со член 108-а точка 10 од истиот закон, по предлог на член на Државната изборна комисија беше извршен увид во гласачкиот материјал, но беше констатирано дека сите податоци се совпаѓаат, а наводите од приговорите се неосновани и истите беа одбиени.

Само по однос на приговорот поднесен од Демократска унија за интеграција, за Избирачкото место 2107 Желино, беше констатирано дека едно лице гласало со неважечка лична карта, а во Извештајот од уредот за биометриска идентификација на гласачите нема совпаѓање со податоците од Записникот бр.16 и согласно тоа Државната изборна комисија го прифати приговорот и го поништи гласањето на ова гласачко место.

Донесените акти ќе бидат објавени на веб страницата на Државната изборна комисија.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

На седницата беше донесен Заклучокот за известување за конечност на резултати од гласањето за Избор на градоначалници на општините и Градоначалник на Град Скопје, по одржан втор изборен круг на 31 октомври 2021 година, за соодветните општини, како и Дополната на заклучокот за известување на конечност на резултати од гласањето за избор на членови на Совет на општините и совет на Град Скопје, по одржано прегласување во прв круг од 31 октомври 2021 година, за соодветните општини.

Донесените заклучоци ќе бидат објавени на веб страницата на Државната изборна комисија.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

На седницата беа прифатени барањата за добивање овластување за набљудувачи за Локалните избори 2021 година поднесени од повеќе организации и амбасади.

Државната изборна комисија одлучуваше по приговори за заштита на лично избирачко право и по приговори поднесени од гласачи кои се одбиени по барање за гласање во своите домови како болни и немоќни лица.

На седницата беа донесени Препораки за работа на избирачките одбори за забрзување на постапката на гласањето во избирачките места, кои се доставени до општинските изборни комисии и избирачките одбори, а произлегуваат од анализата и искуствата на работата на избирачките одбори во првиот круг и се во функција на подобрување на постапката на гласањето во вториот изборен круг.

Имено, во избирачките места каде има запишано поголем број на гласачи, каде се групирани повеќе гласачки места во еден објект за гласање или во гласачките места каде ќе чекаат на ред за гласање повеќе гласачи, избирачките одбори треба да се грижат за организацијата на гласањето и за редот, а начин што:

 1. Еден член или заменик на избирачки одбор да излезе пред гласачките места, а по потреба и пред објектот за гласање за да им помага и да ги упатува гласачите до нивното гласачко место, поради полесно распоредување и намалување на редот за чекање,
 2. Избирачкиот одбор во избирачкото место да пушта континуирано гласачи и тоа веднаш после завршената идентификација на претходниот гласач со техничката опрема, а притоа водејќи сметка зад секој од параваните за гласање да има истовремено само по еден гласач.
 3. Идентификацијата со отпечаток од прст во техничката опрема (фингерпринт), Избирачкиот одбор да ја врши со по една проверка од секој показалец (десен па лев), а потоа доколку не најде совпаѓање, веднаш да се продолжи со пронаоѓање (идентификација) на гласачот преку МРЗ-читачот на техничката опрема или преку внес на ЕМБГ,
 4. Истовремено додека трае идентификацијата во техничката опрема, членот на Избирачкиот одбор кој ракува со изводот од избирачкиот список, треба да го пронајде гласачот и да го припреми изводот од Избирачкиот спиок за ставање на потпис (или отпечаток),
 5. За побрзо и полесно пронаоѓање на на гласачите во изводот од Избирачкиот список, избирачкиот одбор може да стави бележници за означување (стикери) на листовите за секоја почетна буква од презимињата на гласачите.

Исто така, како и во првиот круг остануваат препораките доколку има гужва во избирачкото место, избирачкиот одбор да не губи време со принтање на статистички извештаи за излезноста од техничката опрема, туку тоа да го направи телефонски до општинската изборна комисија според бројот на потпишани избирачи во Избирачкиот список кои гласале.

Бидејќи денес, на полноќ завршува изборната кампања Државната изборна комисија апелираше до политичките партии, кандидатите и медиумите да го почитуваат изборниот молк и Изборниот законик.

Истовремено, Државната изборна комисија ги повика сите граѓани да излезат и да гласаат слободно. Гласањето е тајно, гласачките ливчиња се заштитени и не е можно да бидат злоупотребени.

Исто така, Државната изборна комисија побара од општинските изборни комисии и избирачките одбори да се однесуваат и да работат професионално, одговорно, без оглед на било каква партиска припадност. Тие се должни да го почитуваат Изборниот законик, упатствата, актите на Државната изборна комисија, како и насоките добиени на обуките, се со цел спроведување на регуларен изборен процес, што е од заеднички инстерес за сите.

Триесет и шестата седница останува отворена за што јавноста ќе биде дополнително известена.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

На седницата беше донесена Одлуката за поништување на Измената на Упатството за важечки и неважечки гласачки ливчиња бр.10-689/1 од 3 март 2020 година, донесена под број 08-3154/1 од 26 октомври 2021 година.

Имено, Државната изборна комисија информираше дека на вчерашната седница не го отстрани ставањето печат на гласачкото ливче. Ставањето на печат на гласачкото ливче е задолжително согласно  член 109 став (2) од Изборниот законик. Со тоа секој член на Избирачкиот одбор кој работи со гласачките ливчиња задолжително треба да стави печат на гласачкото ливче на местото предвидено за печат.

Ваквата измена на Упатството за примена на член 110 од Изборниот законик, произлезе од Пресудата на Управниот суд каде што меѓу  другото се вели … „ во таа смисла недозволиво е поради пропусти направени од членови на избирачкиот одбор, гласачите кои гласале и ја изјавиле својата волја на гласањето, нивните гласачки ливчиња кои немале печат да се сметаат за неважечки“.

Конкретно,  Управниот суд на Република Северна Македонија, е тој кој прогласи гласачки ливчиња без печат за важечки, а не Државната изборна комисија, напротив Државната изборна комисија укажа и побара од членовите на избирачките одбори задолжително да ставаат печат на гласачките ливчиња.

Поради ова, Државната изборна комисија го измени Упатството за важечко и неважечко ливче само во делот каде што се вели дека гласачкото ливче е неважечко ако на него нема ставено печат, со интенција да се почитува волјата на гласачот доколку е направен намерен или ненамерен пропуст од страна на Избирачкиот одбор. Истовремено, се укажува дека определувањето за важечко и неважечко гласачко ливче е опишано во член 110 и член 115 од Изборниот законик, додека постапката за гласање се пропишува со член 109 од Изборниот законик, со  што со измената на Упатството ниту еден од наведените членови од Изборниот законик не е прекршен.

Исто така, се укажува дека на самото гласачко ливче е испечатен бројот на гласачкото место на кое што припаѓа ливчето, со што се спречува и било каква друга манипулација со истото.

Имајќи ги предвид сите реакции од јавноста, Државната изброна комисија ја поништува измената на Упатството за примена на член 110 од Изборниот законик односно за важечко и неважечко гласачко ливче, со што во сила ќе го стави претходното Упатство.

Се нагласува дека избирачките одбори треба доследно да ја почитуваат одредбата од член 109 став (2) од Изборниот законик и задолжително да стават печат на гласачкото ливче на местото предвидено за печат.

Секој пропуст во овој дел ќе се третира како пропуст во постапката и доколку се утврди несоодветно работење на Избирачкиот одбор односно непочитување на било кој дел од постапката а особено на член 109 став (2) од Изборниот законик ќе биде предмет на покренување на кривична постапка.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Skip to content