На 12ти Октомври 2022, во Државната изборна комисија се одржа презентација на студија за изводливост и патоказ за формирање центар за обуки за изборите.

Н.Е. Амбасадорката Вероник Улман, амбасадорка на Швајцарија во Северна Македонија ги поздрави домаќините, а воведни обраќања имаа Александар Даштевски, претседател на Државната изборна комисија, како и Јоана Косма, директорка на канцеларијата на Меѓународната фондација за изборни системи (ИФЕС) во Скопје.

Студијата за изводливост и патоказот за формирање центар за обуки за избори ја изготви тим предводен од експертот Павел Кабаченко, во рамките на соработката со Фондацијата за демократија на Вестминстер (ВФД).

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

за вработување на државен службеник од група I, подгрупа I во Државна изборна комисија за следните работни места

УПР0101В02000 Виш соработник за избори, Подрачно одделение Кочани, Сектор за избирачки список, евиденција на избирачко право, составување и ажурирање на избирачкиот список и описот на избирачките места

за вработување на државен службеник од група I, подгрупа I во Државна изборна комисија за следните работни места

УПР0101В02000 Виш соработник за избори, Подрачно одделение Кочани, Сектор за избирачки список, евиденција на избирачко право, составување и ажурирање на избирачкиот список и описот на избирачките места

за вработување на државен службеник од група I, подгрупа I во Државна изборна комисија за следните работни места

УПР0101В03000 Соработник за избори, Подрачно одделение Струмица, Сектор за избирачки список, евиденција на избирачко право, составување и ажурирање на избирачкиот список и описот на избирачките места

за вработување на 1 државен службеник од група I, подгрупа I во Државна изборна комисија за следните работни места

УПР0101Г01000 Самостоен референт за избори, Подрачно одделение Струмица, Сектор за избирачки список, евиденција на избирачко право, составување и ажурирање на избирачкиот список и описот на избирачките места

за вработување на 1 државен службеник од група I, подгрупа I во Државна изборна комисија за следните работни места

УПР0101Г04000 Помлад референт за избори, Подрачно одделение Кисела Вода, Сектор за избирачки список, евиденција на избирачко право, составување и ажурирање на избирачкиот список и описот на избирачките места

за вработување на 1 државен службеник од група I, подгрупа I во Државна изборна комисија за следните работни места

УПР0101Г03000 Референт за избори, Подрачно одделение Битола, Сектор за избирачки список, евиденција на избирачко право, составување и ажурирање на избирачкиот список и описот на избирачките места

На 23 август, повеќе од 400 ученици од основните и средните училишта низ државата, наставници по граѓанско образование и претставници од институции и организации се обединија на конференцијата „Граѓанско на дело: од училница во акција”, поддржана од Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието, во организација на Младински образовен форум и Македонски центар за граѓанско образование.

Учениците имаа можност да учествуваат во т.н. жива библиотека и одблизу да се запознаат со работата на институциите и граѓанските организации.Државната изборна комисија беше присутна со своја претставничка која на учениците им ја објасни мисијата и улогата на ДИК, важноста од учеството на граѓаните, а особено на младите, во изборите, и штанд на кој беа поделени едукативни и информативни материјали.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Државната изборна комисија ги известува избирачите кои не се во можност да гласаат на гласачкото место (немоќно или болно лице според Упатство за пријавување и гласање на немоќно и болно лице на Државната изборна комисија), а сака да гласа за тоа ќе ја извести општинската изборна комисија најдоцна 7 дена пред денот определен за гласање, односно 12 август, до 24 часот (член 111 став 1 од Изборниот законик).

Известувањето се доставува до општинската изборна комисија или преку Апликацијата за пријавување на немоќни и болни лица и лица кои се во домашен карантин заради позитивен тест на КОВИД-19 и на кои им е одредена мерка самоизолација.

Покрај известувањето до општинската изборна комисија лицето треба да достави во оригинал или копија и медицински доказ за болеста, важечко решение за користење на туѓа нега од трета лица за болестите (наведени во член 1 од Упатството). Известувањето може да се даде и преку полномошник. Електронското поднесување може да се направи од една емаил адреса најмногу за две лица.

Немоќните или болни лица гласаат во нивните домови еден ден пред денот определен за одржување на изборите, на 19 август 2022 година (петок).

Избирачите кои се во домашен карантин заради позитивен тест на КОВИД-19 и избирачите на кои им е одредена мерка самоизолација со решение од Државен санитарен и здравствен инспекторат, а сакаат да гласаат за тоа ќе ја известат општинската изборна комисија најдоцна 5 дена пред денот определен за гласање, односно 14 август, до 24 часот (член 111-б став 1).

Известувањето се доставува до општинската изборна комисија или преку Апликацијата за пријавување на немоќни и болни лица и лица кои се во домашен карантин заради позитивен тест на КОВИД-19 и на кои им е одредена мерка самоизолација, согласно Упатството за пријавување и гласање на лица кои се во домашен карантин заради позитивен тест на КОВИД-19 и избирачите на кои им е одредена мерка самоизолација.Едно исто лице може да биде полномошник на најмногу две лица. Од иста е-маил адреса може да се достават најмногу две известувања.

Општинската изборна комисија по службена должност прибира податоци од Државниот санитарен и здравствен инспекторат за лица кои се пријавени за гласање согласно со член 111-б став (1) од Изборниот законик. Државниот санитарен и здравствен инспекторат е должен во рок од 24 часа од добиеното барање да ги достави до општинската изборна комисија податоците за лицата пријавени за гласање согласно член 111-б став (1). (член 111-б став (3).

Лицата кои се во позитивни на Ковид-19 и лицата на кои им е одредена мерка самоизолација гласаат во нивните домови еден ден пред денот определен за одржување на изборите, на 19 август 2022 година (петок).

Е-маил адреси на ОИК:

ОИК Маврово и Ростуше – [email protected]

ОИК Тетово – [email protected]

ОИК Центар Жупа – [email protected]

 

Терк за известување за гласање на избирач кој е во домашен карантин заради позитивен тест на ковид-19 и избирач на кој му е одредена мерка самоизолација

Терк за известување за гласање на немоќно или болно лице

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Skip to content