Врз основа на член 196-г и член 196-ѓ од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија” бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16), а во врска со Писмениот извештај за извршен надзор (мониторинг) на Првиот телевизиски програмски сервис на Јавното радиодифузно претпријатие МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЈ1ЕВИЗИЈА Скопје – Македонска телевизија – Прв програмски сервис (МРТ1) бр.10-4351/1 од 07.09.2016 година, Привремената комисија за следење на медиумско претставување, доставува:

П Р Е Д Л О Г
за постапување

До Привремената комисија за следење на медиумско претставување доставен е Писмен извештај за извршен надзор (мониторинг) на Првиот телевизиски програмски сервис на Јавното радиодифузно претпријатие МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје – Македонска телевизија – Прв програмски сервис (МРТ1), бр. 10-4351/1 од 07.09.2016 година, емитуван во периодот од 2 до 5 септември 2016 година… (повеќе)

Превземи (Збирен месечен извештај за спроведени промени во избирачкиот список за месец јули 2016 година)

Врз основа на член 31 од Изборниот законик (Службен весник на Република Македонија бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/2014, 30/2014, 196/2015, 35/2016, 97/2016, 99/2016 и 136/2016), член 34 од Привремениот деловник на Државната изборна комисија а во врска со член 196-б од Законот за дополнување на Изборниот законик („Сл. весник на РМ“, бр. 136/2016 од 23.07.2016 година), Државната изборна комисија на 48-та седница одржана на 25 јули 2016 година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

1. Списокот на граѓаните, за кои при административните и теренските проверки спроведени согласно Правилникот за методологија за водење и ажурирање на избирачкиот список заснована на проверки и статистички анализи, вкрстени проверки на различни бази на податоци и евиденции, неограничени теренски проверки и други соодветни признати методи на проверки, се утврдени спорни записи односно несовпаѓање на податоците за граѓаните предмет на проверки во Избирачкиот список, се објавува на веб страната на ДИК на 26.07.2016 година… (повеќе)

Врз основа на член 196-б став (5) од Изборниот законик (Службен весник на Република Македонија, бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16 и 136/16), Државната изборна комисија на седницата одржана на ден 25.07.2016 година донесе

К О Д Е К С
за набљудување на процесот за пријавување на граѓани чии податоци во Избирачкиот список по спроведените административни и теренски проверки се утврдени како спорни, односно за кои има несовпаѓање на податоците за граѓаните предмет на проверки во Избирачкиот список

Кодексот има за цел да ги утврди процедурите за набљудување на јавниот увид за спорните записи односно несовпаѓање на податоците за граѓаните предмет на проверки во Избирачкиот список, а во функција на транспарентноста и стекнување доверба во целиот процес… (повеќе)

Превземи (Пријава на лица чии што записи во Избирачкиот список по извршените вкрстени и теренски проверки останаа неконзистентни) 

Согласно член 196-б од Законот за изменување и дополнување на Изборниот законик („Службен Весник на Република Македонија“, бр. 136/16 од 23.07.2016 год.) и член 31 став 2 точка 2 и точка 28-e од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“, бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16 и 136/16), Државната изборна комисија на седницата одржана на 25.07.2016 година го донесе следното:

УПАТСТВО
за постапување по поднесени пријави на граѓаните чии записи во Избирачкиот список по спроведените административни и теренски проверки се спорни записи, односно за кои има несовпаѓање на податоците за граѓаните предмет на проверки во Избирачкиот список

Член 1
Со ова Упатство се уредува начинот на постапување по поднесени пријави на граѓаните чии записи во Избирачкиот список по спроведените административни и теренски проверки се утврдени како спорни односно за кои има несовпаѓање на податоците за граѓаните предмет на проверки во Избирачкиот список… (повеќе)

Превземи (Список на подрачни единици на ДИК и општини во кои ќе се спроведе пријавувањето)

Врз основа на член 196-б од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“, бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16 и 136/16) и член 5 од Упатството за постапување по поднесени пријави на граѓаните чии записи во Избирачкиот список по спроведените административни и теренски проверки се спорни записи, односно за кои има несовпаѓање на податоците за граѓаните предмет на проверки во Избирачкиот список, Државната изборна комисија на 48-та седница одржана на 25.07.2016 година ја донесе следнава

О Д Л У К А
за отварање канцеларии на Државната изборна комисија во седиштата на единиците на локалната самоуправа каде ќе се спроведува пријавувањето

член 1

Заради пријавување на граѓаните чии записи во Избирачкиот список по спроведените административни и теренски проверки се утврдени како спорни односно за кои има несовпаѓање на податоците за граѓаните предмет на проверки во Избирачкиот список, Државната изборна комисија ќе отвори дополнителни канцеларии во седиштата на единиците на локалната самоуправа каде ќе се спроведува пријавувањето… (повеќе)

Врз основа на член 31 став 2 точка 44 и член 196-б од Изборниот законик (Службен весник на Република Македонија, бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16 и 99/16), Државната изборна комисија на седницата одржана на 25-ти јули 2016 година, усвои

ЈАВЕН ПОВИК
за пријавување на граѓани чии што записи во Избирачкиот список
по извршените вкрстени и теренски проверки се спорни записи односно за кои има несовпаѓање на податоците за граѓаните предмет на проверки во Избирачкиот список

Се повикуваат сите граѓани чии што записи во Избирачкиот список по извршените вкрстени и теренски проверки се утврдени како спорни записи, односно за кои има несовпаѓање на податоците за граѓаните предмет на проверки во Избирачкиот список, во периодот од 26 јули до 19 август 2016 година да се пријават во Државната изборна комисија за да може да се запишат во Избирачкиот список… (повеќе)

Превземи (Збирен месечен извештај за спроведени промени во избирачкиот список за месец јуни 2016 година)

Во просториите на Државната изборна комисија денеска, 13 јули 2016 година, д-р Јасмина Димитриева одржа презентација на компаративната анализа на улогите на изборните тела во сузбивањето на изборни неправилности.

На барање на Државната изборна комисија, а во соработка со Меѓународната фондација за изборни системи (ИФЕС), беше изготвен преглед на постојните практики од 12 земји од Западен Балкан и пошироко. Овој документ ќе послужи за натамошна разработка на постапките поврзани со изборни неправилности, како и за зајакнување на капацитетите на правната служба на ДИК.

 

 

Во просториите на Државната изборна комисија денеска, 13 јули 2016 година, д-р Јасмина Димитриева одржа презентација на компаративната анализа на улогите на изборните тела во сузбивањето на изборни неправилности.

На барање на Државната изборна комисија, а во соработка со Меѓународната фондација за изборни системи (ИФЕС), беше изготвен преглед на постојните практики од 12 земји од Западен Балкан и пошироко. Овој документ ќе послужи за натамошна разработка на постапките поврзани со изборни неправилности, како и за зајакнување на капацитетите на правната служба на ДИК.

 

 

Превземи (Збирен месечен извештај за спроведени промени во избирачкиот список за месец мај 2016 година)

Стратешки план на Државната изборна комисија

Заклучоци:

  1. Да ce изготви анализа на исполнетосг на стратешките цели и насоки на Државната изборна комисија;
  2. Да се развие „Оперативен план на Државната изборна комисија” за наредниот период;
  3. Да се отпочне со планирање на ресурси за идните активности на Државната изборна комисија;
  4. Да со изготви Функционална анализа;
  5. Да се изготват и воспостават пишани процедури за работа ма Државната изборна комисија и Стручната служба и Електронски мснаџмент систем... (повеќе)

     Државната изборна комисија, од 26-ти мај (четврток) 2016 година, го објавува Избирачкиот список на својата веб страна со следните податоци: име, презиме и адреса на избирачите.

       При тоа, секој граѓанин има право да поднесе барање до Државната изборна комисија, да не биде објавена неговата адреса во Избирачкиот список од безбедносни причини.

       Барањето може да се достави во архивата на Државната изборна комисија, секој работен ден во периодот 08:30 – 16:30 часот или на следната електронска адреса: izbori<at>sec.mk.

                                                                                                                              

                                                                                                                                             ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
                                                                                                                                                 ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР
                                                                                                                                                    ДОБРЕ ЈАНЧЕВ

 

 

 

Врз основа на член 31 став (2) точките 2 и 44 од Изборниот законик (Службен весник на Република Македонија, бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15 и 35/16) и член 34 од Привремениот деловник на Државната изборна комисија, број 01-1089/1 од 04.07.2006 година, Државната изборна комисија, на седницата одржана на 19.05.2016 година, во состав: Александар Чичаковски, Претседател и членовите Атанас Урумов, Сашо Срцев, Силвана Бонева, Субхи Јакупи, Виолета Дума, Игор Милев и Бедредин Ибраими, донесе

ЗАКЛУЧОК

Во согласност со решението на Уставниот суд на Република Македонија, У. Број: 104/2016-0-0 од 18.05.2016 годима, со кое се запира извршувањето на поединечните акти или дејствија што се преземаат врз основа на Одлуката за распуштање на Собранието на Република Македонија, број 08- 362/1 од 18.01.2016 година („Службен весник на Република Македонија”, бр. 9/2016) и Одлуката за изменување на Одлуката за распуштање на Собранието на Република Македонија, бр. 08-1320/1 од 23.02.2016 година („Службен весник на Република Македонија”, бр. 33/2016), Државната изборна комисија ги запира сите понатамошни дејствија и активности во насока на спроведување на „Предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија”, што требаше да се одржат на 5 јуни 2016 година, до донесување на конечна одлука на Уставниот суд на Република Македонија… (повеќе)

Специјалниот претставник на Германија за Македонија, амбасадорот Јоханес Хајндл во петокот попладне имаше работна средба со членовите на Државната изборна комисија. На состанок што се одржа во ДИК, специјалниот претставник беше запознат со активностите кои Државната изборна комисија ги презеде од нејзиното именување како и за оние што следат во наредниот период.

Co 6 (шест) решенија на Државната изборна комисија под број 10-1424/19; 10-1424/20; 10-1424/21; 10-1424/22; 10-1424/23 и 10-1424/24 од 15,05.2016, листите на кандидати на Народно движење за Македонија за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија во изборната единица број 1,2,3,4,5 и 6 се отфрлаат поради тоа што во листите на кандидати нема најмалку 40% од кандидатите кои му припаѓаат на помалку застапениот пол, нема копија од лична карта или патна исправа за секој кандидат од листата и нема доказ за секој кандидат дека не е осуден со правосилна судска одлука.

Овие решенија е незаконити и неправилни. Го побиваме со оваа тужба поради:

  • непотполно и погрешно утврдена фактичка состојба, и
  • погрешна примена на материјалното право…(повеќе)

 

 

УПРАВНИОТ СУД во совет составен од судиите: Димитрула Апостоловска – претседател на советот, Бурим Сејдини и Валентина Конеска – членови на советот, со записничар Ивана Смугреска Петрески – виш судски соработник, одлучувајќи по тужбата на тужителот Државна изборна комисија, поднесена преку застапник по закон Државно правобранителство на Република Македонија-Скопје, против Привремено решение на Дирекцијата за заштита на лични податоци УП1 бр.10-83 од 29.03.2016 година, за избори, на седницата на советот одржана на ден 05.05.2016 година, донесе:

ПРЕСУДА

Тужбата на тужителот Државна изборна комисија, поднесена преку застапник по закон Државно правобранителство на Република Македонија, СЕ УВАЖУВА.

Привременото решение на Дирекцијата за заштита на лични податоци УП 1 бр. 10-83 од 29.03.2016 година, СЕ ПОНИШТУВА…. (повеќе)

Се известуваат правните лица, кои стопанисуваат со рекламните паноа и билборди а кои доставиле свои ценовници до Државната изборна комисија дека ждрепката за поделба на локациите кои се нудат за политичко рекламирање, распоредени согласно критериумите од член 78-а став 3 од Изборниот законик, ЌЕ СЕ ОДРЖИ ВО НЕДЕЛА, 15 МАЈ 2016 ГОДИНА.

Ви благодариме на соработката,

                                                                                                                                             ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
                                                                                                                                                        ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР
                                                                                                                                                                ДОБРЕ ЈАНЧЕВ

                                                                                                                                               

Skip to content