Описи на избирачките места во Република Македонија – Предвремени парламентарни избори 2016

 

Одлука за изменување и дополнување на одлуките за формирање на Општинските изборни комисии 10.05.2016 год

 

Решение за неприфаќање на барање за изземање од извршување на должноста претседател, заменик претседател, член или заменик член во ОИК поради здравствени или семејни причини  06.05.2016

Одлука за изменување и дополнување на одлуките за формирање на ОИК 06.05.2016

 

Известување за потребните прилози кон поднесената листа на кандидати за пратеници во Собранието на Република Македонија за изборните единици 1, 2, 3, 4, 5 и 6 (член 64 од Изборниот законик)

Барање за обезбедување просторни и технички услови за работа на општинската изборна комисија

Skip to content