Врз основа на член 31 став 2 точка 44 и член 196-б од Изборниот законик (Службен весник на Република Македонија, бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16 и 99/16), Државната изборна комисија на седницата одржана на 25-ти јули 2016 година, усвои

ЈАВЕН ПОВИК
за пријавување на граѓани чии што записи во Избирачкиот список
по извршените вкрстени и теренски проверки се спорни записи односно за кои има несовпаѓање на податоците за граѓаните предмет на проверки во Избирачкиот список

Се повикуваат сите граѓани чии што записи во Избирачкиот список по извршените вкрстени и теренски проверки се утврдени како спорни записи, односно за кои има несовпаѓање на податоците за граѓаните предмет на проверки во Избирачкиот список, во периодот од 26 јули до 19 август 2016 година да се пријават во Државната изборна комисија за да може да се запишат во Избирачкиот список… (повеќе)

Превземи (Збирен месечен извештај за спроведени промени во избирачкиот список за месец јуни 2016 година)

Во просториите на Државната изборна комисија денеска, 13 јули 2016 година, д-р Јасмина Димитриева одржа презентација на компаративната анализа на улогите на изборните тела во сузбивањето на изборни неправилности.

На барање на Државната изборна комисија, а во соработка со Меѓународната фондација за изборни системи (ИФЕС), беше изготвен преглед на постојните практики од 12 земји од Западен Балкан и пошироко. Овој документ ќе послужи за натамошна разработка на постапките поврзани со изборни неправилности, како и за зајакнување на капацитетите на правната служба на ДИК.

 

 

Во просториите на Државната изборна комисија денеска, 13 јули 2016 година, д-р Јасмина Димитриева одржа презентација на компаративната анализа на улогите на изборните тела во сузбивањето на изборни неправилности.

На барање на Државната изборна комисија, а во соработка со Меѓународната фондација за изборни системи (ИФЕС), беше изготвен преглед на постојните практики од 12 земји од Западен Балкан и пошироко. Овој документ ќе послужи за натамошна разработка на постапките поврзани со изборни неправилности, како и за зајакнување на капацитетите на правната служба на ДИК.

 

 

Превземи (Збирен месечен извештај за спроведени промени во избирачкиот список за месец мај 2016 година)

Стратешки план на Државната изборна комисија

Заклучоци:

  1. Да ce изготви анализа на исполнетосг на стратешките цели и насоки на Државната изборна комисија;
  2. Да се развие „Оперативен план на Државната изборна комисија” за наредниот период;
  3. Да се отпочне со планирање на ресурси за идните активности на Државната изборна комисија;
  4. Да со изготви Функционална анализа;
  5. Да се изготват и воспостават пишани процедури за работа ма Државната изборна комисија и Стручната служба и Електронски мснаџмент систем... (повеќе)

     Државната изборна комисија, од 26-ти мај (четврток) 2016 година, го објавува Избирачкиот список на својата веб страна со следните податоци: име, презиме и адреса на избирачите.

       При тоа, секој граѓанин има право да поднесе барање до Државната изборна комисија, да не биде објавена неговата адреса во Избирачкиот список од безбедносни причини.

       Барањето може да се достави во архивата на Државната изборна комисија, секој работен ден во периодот 08:30 – 16:30 часот или на следната електронска адреса: izbori<at>sec.mk.

                                                                                                                              

                                                                                                                                             ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
                                                                                                                                                 ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР
                                                                                                                                                    ДОБРЕ ЈАНЧЕВ

 

 

 

Врз основа на член 31 став (2) точките 2 и 44 од Изборниот законик (Службен весник на Република Македонија, бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15 и 35/16) и член 34 од Привремениот деловник на Државната изборна комисија, број 01-1089/1 од 04.07.2006 година, Државната изборна комисија, на седницата одржана на 19.05.2016 година, во состав: Александар Чичаковски, Претседател и членовите Атанас Урумов, Сашо Срцев, Силвана Бонева, Субхи Јакупи, Виолета Дума, Игор Милев и Бедредин Ибраими, донесе

ЗАКЛУЧОК

Во согласност со решението на Уставниот суд на Република Македонија, У. Број: 104/2016-0-0 од 18.05.2016 годима, со кое се запира извршувањето на поединечните акти или дејствија што се преземаат врз основа на Одлуката за распуштање на Собранието на Република Македонија, број 08- 362/1 од 18.01.2016 година („Службен весник на Република Македонија”, бр. 9/2016) и Одлуката за изменување на Одлуката за распуштање на Собранието на Република Македонија, бр. 08-1320/1 од 23.02.2016 година („Службен весник на Република Македонија”, бр. 33/2016), Државната изборна комисија ги запира сите понатамошни дејствија и активности во насока на спроведување на „Предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија”, што требаше да се одржат на 5 јуни 2016 година, до донесување на конечна одлука на Уставниот суд на Република Македонија… (повеќе)

Специјалниот претставник на Германија за Македонија, амбасадорот Јоханес Хајндл во петокот попладне имаше работна средба со членовите на Државната изборна комисија. На состанок што се одржа во ДИК, специјалниот претставник беше запознат со активностите кои Државната изборна комисија ги презеде од нејзиното именување како и за оние што следат во наредниот период.

Co 6 (шест) решенија на Државната изборна комисија под број 10-1424/19; 10-1424/20; 10-1424/21; 10-1424/22; 10-1424/23 и 10-1424/24 од 15,05.2016, листите на кандидати на Народно движење за Македонија за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија во изборната единица број 1,2,3,4,5 и 6 се отфрлаат поради тоа што во листите на кандидати нема најмалку 40% од кандидатите кои му припаѓаат на помалку застапениот пол, нема копија од лична карта или патна исправа за секој кандидат од листата и нема доказ за секој кандидат дека не е осуден со правосилна судска одлука.

Овие решенија е незаконити и неправилни. Го побиваме со оваа тужба поради:

  • непотполно и погрешно утврдена фактичка состојба, и
  • погрешна примена на материјалното право…(повеќе)

 

 

УПРАВНИОТ СУД во совет составен од судиите: Димитрула Апостоловска – претседател на советот, Бурим Сејдини и Валентина Конеска – членови на советот, со записничар Ивана Смугреска Петрески – виш судски соработник, одлучувајќи по тужбата на тужителот Државна изборна комисија, поднесена преку застапник по закон Државно правобранителство на Република Македонија-Скопје, против Привремено решение на Дирекцијата за заштита на лични податоци УП1 бр.10-83 од 29.03.2016 година, за избори, на седницата на советот одржана на ден 05.05.2016 година, донесе:

ПРЕСУДА

Тужбата на тужителот Државна изборна комисија, поднесена преку застапник по закон Државно правобранителство на Република Македонија, СЕ УВАЖУВА.

Привременото решение на Дирекцијата за заштита на лични податоци УП 1 бр. 10-83 од 29.03.2016 година, СЕ ПОНИШТУВА…. (повеќе)

Се известуваат правните лица, кои стопанисуваат со рекламните паноа и билборди а кои доставиле свои ценовници до Државната изборна комисија дека ждрепката за поделба на локациите кои се нудат за политичко рекламирање, распоредени согласно критериумите од член 78-а став 3 од Изборниот законик, ЌЕ СЕ ОДРЖИ ВО НЕДЕЛА, 15 МАЈ 2016 ГОДИНА.

Ви благодариме на соработката,

                                                                                                                                             ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
                                                                                                                                                        ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР
                                                                                                                                                                ДОБРЕ ЈАНЧЕВ

                                                                                                                                               

 

Описи на избирачките места во Република Македонија – Предвремени парламентарни избори 2016

 

Одлука за изменување и дополнување на одлуките за формирање на Општинските изборни комисии 10.05.2016 год

 

Решение за неприфаќање на барање за изземање од извршување на должноста претседател, заменик претседател, член или заменик член во ОИК поради здравствени или семејни причини  06.05.2016

Одлука за изменување и дополнување на одлуките за формирање на ОИК 06.05.2016

 

Skip to content