Лого ДИК новости

Në seancë u pranuan kërkesat për marrjen e autorizimit për vëzhgues për Zgjedhjet Lokale 2021 të paraqitura nga disa organizata dhe ambasada.

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi për ankesat për mbrojtjen e të drejtës së votës personale dhe për ankesat e parashtruara nga votuesit, të cilët ishin refuzuar me kërkesë për të votuar në shtëpitë e tyre si të sëmurë dhe të pafuqishëm.

Në seancë janë miratuar edhe rekomandime për punën e këshillave zgjedhorë për përshpejtimin e procedurës së votimit në vendvotime, të cilat u janë dorëzuar komisioneve komunale zgjedhore dhe këshillave zgjedhorë, bazuar në analizën dhe përvojën e punës së këshillave zgjedhorë në raundin e parë dhe janë në funksion të përmirësimit të procedurës së votimit në raundin e dytë të zgjedhjeve.

Përkatësisht, në vendvotimet ku janë regjistruar një numër i madh i votuesve, ku disa vendvotime janë të grupuara në një vendvotim ose në vendvotimet ku më shumë votues do të presin në radhë për të votuar, këshillat zgjedhorë duhet të kujdesen për organizimin e votimit dhe për rendin, dhe mënyra se si:

  1. Anëtari ose zëvendës anëtari i Këshillit Zgjedhor të paraqitet para vendvotimeve, dhe nëse është e nevojshme edhe para objektit të votimit për të ndihmuar dhe drejtuar votuesit në vendvotimet e tyre të votimit, për vendosje më të lehtë dhe zvogëlimin e rendit të pritjes.
  2. Këshilli Zgjedhor të lirojë në mënyrë të vazhdueshme votuesit në vendvotim menjëherë pas përfundimit të identifikimit të votuesit të mëparshëm me pajisjet teknike, duke u kujdesur që të ketë në të njëjtën kohë vetëm një votues prapa secilit paravan të votimit.
  3. Identifikimin me shenjë gishti në pajisjen teknike (gjurmë gishti), Këshilli Zgjedhor të kryejë me një kontroll nga çdo gisht tregues (djathtas dhe majtas), dhe më pas nëse nuk konstaton përputhje të procedojë menjëherë me gjetjen (identifikimin) e votuesit nëpërmjet lexuesit MP3 pajisjes teknike ose duke vendosur numrin personal të identifikimit,
  4. Në të njëjtën kohë me identifikimin në pajisjen teknike, anëtari i Këshillit Zgjedhor që trajton ekstraktin nga Lista e Votuesve duhet të gjejë votuesin dhe të përgatisë për nënshkrim (ose vulosje) ekstraktin nga Lista e Votuesve.
  5. Për gjetjen më të shpejtë dhe më të lehtë të votuesve në ekstraktin nga Lista e Votuesve, Këshilli Zgjedhor mund të vendosë fletore për shënim (ngjitës-stikerë) në fletëvotim për secilën shkronjë fillestare të mbiemrit të votuesve.

Gjithashtu, si në raundin e parë, rekomandimet mbeten nëse ka turmë në vendvotim, këshilli zgjedhor të mos humbasë kohë duke shtypur raporte statistikore për daljen nga mjetet teknike, por ta bëjë atë me telefon në Komisionin Komunal të Zgjedhjeve sipas numrit të votuesve të nënshkruar në listën e e votuesve që kanë votuar.

Meqë fushata zgjedhore përfundon në mesnatën e sotme, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve u ka bërë apel partive politike, kandidatëve dhe mediave që të respektojnë heshtjen zgjedhore dhe Kodin Zgjedhor.

Në të njëjtën kohë, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve u bëri thirrje të gjithë qytetarëve që të dalin dhe të votojnë lirshëm. Votimi është i fshehtë, fletëvotimet janë të mbrojtura dhe nuk mund të keqpërdoren.

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve gjithashtu kërkoi nga komisionet komunale zgjedhore dhe këshillat zgjedhorë që të veprojnë dhe të punojnë profesionalisht, me përgjegjësi, pa marrë parasysh çfarëdo përkatësie partiake. Ata janë të detyruar të respektojnë Kodin Zgjedhor, udhëzimet, aktet e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, si dhe udhëzimet e marra në trajnime, për të zhvilluar një proces të rregullt zgjedhor, i cili është me interes të përbashkët për të gjithë.

Seanca e 36-të mbetet e hapur dhe publiku do të informohet në mënyrë plotësuese.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Skip to content