Лого ДИК новости

Në seancën e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, u shqyrtuan Kundërshtimet për fushatën zgjedhore të filluar para kohe, të paraqitura nga një parashtrues anonim dhe Aleanca për Shqiptarët dhe Alternativa, dhe të njëjtat u refuzuan njëzëri si të pabazuara. Kundërshtimeve nuk u ishin bashkangjitur dëshmi e përshtatshme.

Duke pasur parasysh se Zgjedhjet Vendore 2021 do të zhvillohen duke përdorur pajisjet për identifikimin biometrik të votuesve, për shkak të të cilave procesi zgjedhor dhe puna e organeve zgjedhore dhe administratës zgjedhore është më e ndërlikuar, si dhe për shkak të rritjes së kompetencave ligjore të Komisioneve Komunale të Zgjedhjeve për zgjedhjet lokale, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve miratoi Rregulloren për kriteret për përcaktimin e shpërblimit të anëtarëve të organeve zgjedhore dhe administratës zgjedhore për zbatimin e Zgjedhjeve Lokale 2021, me të cilën rritet shpërblimi i këtyre kategorive në përputhje me kriteret e përcaktuara në të. Anëtarët e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve nuk do të përdorin të drejtën e tyre ligjore në këtë proces zgjedhor dhe nuk do të marrin asnjë kompensim.

Më tej, u miratua Udhëzimii për mënyrën e votimit në vendvotimet me më pak se 10 votues.

Në pajtim me nenin 149 paragrafi (1) të Kodit Zgjedhor, çdo votues, vota personale e të cilit është shkelur në çdo fazë të procesit zgjedhor, mund të paraqesë kundërshtim në Komisionin Komunal të Zgjedhjeve dhe për këtë qëllim Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve ka miratuar Udhëzimin për mënyrën dhe procedurën për zgjidhjen e kundërshtimeve nën juridiksionin e komisioneve komunale të zgjedhjeve.

Meqenëse ndryshimet ligjore në Kodin Zgjedhor mundësojnë regjistrimin e një votuesi në Listën zgjedhore me një kundërshtim të miratuar për mbrojtjen e të drejtës së votimit personal, ndërsa procesi i votimit është në progres, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve e përshkroi këtë procedurë në një Udhëzim të vecantë për procedurën për realizimin e të drejtës zgjedhore të zgjedhësit që plotëson kushtet ligjore në ditën e votimit për t’u regjistruar në listën zgjedhore, me një formular të veçantë të bashkangjitur për regjistrimin e një votuesi në listën zgjedhore në ditën e votimit, si pjesë përbërëse e Udhëzimi.

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve miratoi formularët për planin e medias dhe raportin për shërbimet e realizuara për radiodifuzerët, planin e medias dhe raportin për shërbimet e realizuara për mediat e shkruara dhe planin e mediave dhe raportin për shërbimet e realizuara për mediat elektronike (portalet e internetit), si dhe formularët Nr. 23 -a – Ankesa për mbrojtjen e votës personale, Formulari sipas nenit 107 të Kodit Zgjedhor – Pamundësia për të ushtruar të drejtën e votës, Nr. 22 a- Procesverbal për përcaktimin e rezultateve të votimit për zgjedhjen e Kryetari i Qytetit të Shkupit, Nr. 22 B – Procesverbal për përcaktimin e rezultateve të votimit për zgjedhjet për anëtarët e Këshillit të Qytetit të Shkupit, në të cilat janë futur edhe ndryshimet në Kodin Zgjedhor.

Në seancë, u parashtrua Kërkesa për marrjen e autorizimit për vëzhgues për Zgjedhjet lokale 2021, e paraqitur nga Ambasada e Federatës Ruse në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve ka njoftuar komisionet komunale të zgjedhjeve që kanë konfirmuar listat e kandidatëve në përputhje me nenin 8 të Ligjit për Parandalimin e Korrupsionit dhe Konfliktit të Interesit që të kërkojnë largimin e kryesuesve nga puna e komisioneve në pjesën e vendosjes dhe konfirmimin e rezultateve të votimit.

Kryetarëve të komisioneve komunale të zgjedhjeve iu kërkua të veprojnë sipas nenit të mësipërm të Ligjit dhe të mos emërojnë persona si sekretarë ose zëvendës sekretarë në kundërshtim me Ligjin, dhe personat e emëruar tashmë të cilët janë të lidhur ngushtë me kryetarët të shkarkohen dhe të gjithë të nënshkruajnë një Deklaratë të mungesës së ekzistencës së konfliktit të interesit.

Gjithashtu, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve miratoi një Konkluzion për borxhin e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve Qendër, i cili është i nevojshëm për të përgatitur dhe dorëzuar në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve një Raport të plotë mbi punën e deritanishme dhe mënyrën e veprimit sipas aktiviteteve dhe udhëzimeve të caktuara, si dhe të dorëzojë të gjitha procesverbalet nga seancat e mbajtura. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve kërkoi nga Komisionet Komunale të Zgjedhjeve që të respektojnë vazhdimisht Kodin Zgjedhor dhe të gjitha aktet dhe udhëzimet e miratuara nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve.

Në seancën e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, u shqyrtuan kërkesat për mospranimin e detyrës së kryetarit, nënkryetarit, anëtarit dhe zëvendësanëtarit të Komisioneve Komunale të Zgjedhjeve, pas së cilës, sipas kërkesave të pranuara nga Komisioni, u realizua zgjedhje e e rastit për kryetar zëvendëskryetar, anëtar dhe zëvendësanëtar të komisioneve komunale të zgjedhjeve.

Aktet e miratuara nga kjo seancë do të publikohen në faqen zyrtare të internetit.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Skip to content