NJOFTIME

,

Edukimi i votuesve dhe qytetarëve

Në organizim të Fondacionit Ndërkombëtar për Sisteme Zgjedhore IFES, nga 15 deri më 17 mars, në Shkup u mbajt punëtoria BRIDGE me temën Edukimi i votuesve dhe qytetarëve.BRIDGE do të thotë "ndërtimi i burimeve në demokraci, qeverisje…
,

Konferencë për reformat zgjedhore

Më 14 mars, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve mori pjesë në një aktivitet të organizuar nga Instituti Kombëtar Demokratik NDI: Reformat zgjedhore në Maqedoninë e Veriut. Aktiviteti u hap nga Ministri i Drejtësisë, z. Krenar Loga,…
,

Takim me kreen e misionit të OSBE-së

Më 15 mars, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve zhvilloi takim me shefin e Misionit të OSBE-së, ambasadorin Kilian Val. Temat e takimit ishin funksionimi i KSHZ-së dhe nevoja për reforma zgjedhore, veçanërisht zbatimi i rekomandimeve të…
,

Trajnim për barazi gjinore

Në Qendrën Burimore për Politikëbërje dhe Buxhetim të Përgjegjshëm Gjinor, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale ka filluar zbatimin e ciklit të trajnimeve për punonjësit e sektorit publik. Më 6 dhe 7 mars u mbajt trajnimi bazë…
,

Trajnim: Zbatimi i politikës së integritetit në KSHZ

Në bashkëpunim me Misionin e OSBE-së në Shkup, filloi trajnimi për zbatimin e politikës së integritetit në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve, i dedikuar për të punësuarit e KSHZ-së. Trajnimi mbulon disa tema, si: llojet dhe…
,

Punëtori: Organizatat qytetare dhe implementimi i rekomandimeve të ODIHR-it

Si pjesë e projektit "Mbështetja e Reformave Zgjedhore në Ballkanin Perëndimor", Zyra për Institucionet Demokratike dhe të Drejtat e Njeriut (ODIHR) organizoi punëtori në Varshavë më datë 21 dhe 22 shkurt 2022 për të…
,

Dita globale e zgjedhjeve

Më 2 shkurt, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve shënoi Ditën Globale të Zgjedhjeve. Si rezultat i angazhimit që doli nga Konferenca Globale për Zgjedhjet e mbajtur nga 15 deri më 17 shtator 2005 në Budapest, Hungari, Dita Globale…
,

Тrajnimin e trajnerëve

Nga 23 deri më 25 nëntor në Shkup është mbajtur kursi i trajnimit për trajnerë nga organizatat rinore dhe organizatat e personave me aftësi të kufizuara. Pjesëmarrësit morën njohuri dhe aftësi në lidhje me të drejtat e votës,…
,

Punëtoria për përgatitjen e regjistrit elektronik të akteve

Nga data 24 deri më 25 nëntor në Mavrovë është mbajtur punëtoria për përgatitjen e regjistrit elektronik të akteve ligjore dhe nënligjore. Regjistri elektronik do të mundësojë qasje më të lehtë në të gjithë rregulloren…
,

Takim me drejtorin rajonal të IFES

Kryetari i Komisionit Shtetëror Zgjedhor, Aleksandar Dashtevski, më 22 nëntor takoi drejtoreshën rajonale për Evropë dhe Euro-Azi në Fondacionin Ndërkombëtar për Sisteme Zgjedhore - IFES, Anya Cumberland, si dhe me drejtoreshën…
,

Certifikimi i KSHZ-së në përputhje me ISO 9001:2015

Më 17 nëntor, një trup certifikues i akredituar i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve prezantoi me ceremoni certifikatën për aplikimin e Sistemit të Menaxhimit të Cilësisë, në përputhje me kërkesat e standardit ISO 9001:2015. Fushëveprimi…
,

Portali për zgjedhje

Si vazhdimësi e bashkëpunimit, dhe ndërlidhje të projekteve tashmë të finalizuara - Faqja e re e internetit dhe Platforma për mësim, më datë 16.11.2022 në KSHZ u mbajt një takim i përbashkët pune me përfaqësuesit e IFES, ku…
Skip to content