Изборната кампања за предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија закажани за 11 декември оваа година ќе започне на 21 ноември (понеделник).

Државната изборна комисија потсетува дека од денот на распишување на изборите па се до почеток на изборна кампања, радиодифузерите и печатените медиуми не смеат да емитуваат, односно да објавуваат платено политичко рекламирање.
Исто така, од денот на распишување на изборите се до нивното завршување, радиодифузерите, печатените медиуми и електронските медиуми (интернет порталите) не смеат да емитуваат, односно да објавуваат реклами финансирани од Буџетот на Република Македонија, од буџетите на општините и на градот Скопје и на сите други лица на кои со закон им е доверено вршење јавни овластувања.

За прекршителите на овие одредби Државната изборна комисија ќе иницира поведување соодветни постапки согласно своите надлежности. Висината на глобите за ваквите прекршоци се определени во член 181 и 182 од Изборниот законик.

Државната изборна комисија постапувајќи по примените барања за изземање од должноста претседател, заменик претседзтел, член или заменик член во општинските изборни комисии врз основа на член 31 став (2) точка 1 а во врска со членовите 18 став (3), 33 став (1), 34 став (1) и (4) и 35 став (1) и (2) од Изборниот законик (Службен весник на Република Македонија, бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14,196/15, 35/16, 97/16,136/16 и 142/16), дава

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ

1. Барањето, број 08-2987/1 од 08.11.2016 година, за изземање од должноста член во Општинската изборна комисија Шуто Оризари, поднесено од Арјан Ганија, вработена во Секретаријат за спроведување на рамковниот договор, именуван со одлука за изменување и дополнување на одлуките за формирање на општинска изборна комисија Шуто Оризари, број 08-1304/1 од 28.04.2016 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија”,број 84 од 30 април 2016 година, HE Е ПРИФАТЕНО.

2. Барањето број 08-2996/1 од 08.11.2016 година, за изземање од должноста претседател на ОИК Пробиштип, поднесено од АНА ЃОРГИЕВА вработен во Влада на Република Македонија, именуван со одлука за формирање на општинска изборна комисија Пробиштип, број 08-2788/1 од 28.10.2016 година, објавена во ‘Службен весник на Република Македонија’, број 84 од 30 април 2016 година, HE Е ПРИФАТЕНО.

3. Барањето број 08-3003/1/1 од 09.11.2016 година, за изземање од должноста заменик претседател на ОИК Боговиње, поднесено од Соња Змејкоска вработен во Државен завод за индустриска сопственост, именуван со одлука за формирање на општинска изборна комисија Боговиње, број 08-1304/1 од 28.04.2016 година, објавена во ‘Службен весник на Република Македонија’, број 84 од 30 април 2016 година, HE Е ПРИФАТЕНО… (повеќе)

Be известуваме дека општинската изборна комисија е должна да ги прифати предлозите за членови и нивни заменици во избирачки одбори од политичките партии во опозиција и на власт, се со цел да се запази соодветната застапеност, согласно член 38 став 5 од Изборниот законик, и во ситуација кога листите со предлози или замени на веќе предложените кандидати, политичките партии ги доставиле надвор од роковите наведени во Роковникот за извршување на избориите дејствија за спроведување на предвремени избори за пратеници во Собранието на Република Македонија, 18 октомври -11 декември 2016 година… (повеќе)

Согласно член 45 став 3, член 50-а став 7 и 8 и член 165 став 2 и 3 од Изборниот законик (Службен весник на Република Македонија бр. 40/06,136/08,148/08,155/08,163/08,44/11,51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13,14/14, 30/14,196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16) и член 34 од привремениот Деловник на Државната изборна комисија, a no разтедувањето на конечниот извештај во врска со поднесените пријави со кои граѓаните се пријавуваа за остварување на своето гласачко право во странство, по завршувањето на јавниот увид, Државната изборна комисија на седницата одржана на 14.11.2016 година го донесе следниот

 

3АКЛУЧОК
за усвојување на извештајот во врска со поднесените пријави со кои граѓаните се пријавуваа за гласање во дипломатско-конзуларните претставништва и конзуларни канцеларии на Република Македонија по завршување на рокот за пријавување

1. По завршувањето на рокот за поднесување на пријави утврден во член 50-а став 8 од Изборниот законик, Државната изборна комисија утврди дека вкупно 20.629 граѓани ги исполнија законските услови за остварување на своето гласачко право во 49 дипломатско-конзуларните претставништва и конзуларни канцеларии на Република Македонија

2. Државната изборна комисија утврди дека во 9 дипломатско-конзуларни претсгавништва и конзуларни канцеларии на Република Македонија и тоа во Токио, Њу Делхи, Атина, Астана, Каиро, Киев, Талин, Тел Авив и Солун , се пријавени помалку од 10 граѓани и тоа… (повеќе)

Почитувани,

Државната изборна комисија Be известува дека при формирањето на избирачките одбори, а со цел да се залази принципот на нивно формирање, согласно член 38 ставовите 5 и 6 од Изборниот законик, за сите избирачки одбори каде предлози за членови и заменици имаат доставено двете политички партии во опозиција и двете политички партии од власта, општинската изборна комисија е должна да постапи согласно упатството на Државната изборна комисија бр. 08-2998/1 од 08.11.2016 година.

Во ситуација кога предлози за членови и нивни заменици доставила само една од политичките партии во опозиција или на власт, општинската изборна комисија е должна да ги прифати доставените предлози и да ги именува за членови и нивни заменици предложените лица само од доставените листи на предлози… (повеќе)

Врз основа на член 31 став (2) точка 1 а во врска со членовите 18 став (3), 33 став (1), 34 став (1) и (4) и 35 став (1) и (2) од Изборниот законик (Службен весник на Република Македонија, бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16,136/16 и 142/16), Државната изборна комисија на седницата одржана на 11.11.2016 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКИТЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ
ИЗБОРНИ КОМИСИИ

I. Во одлуките за формирање на општинските изборни комисии, број 08-1304/1 од 28.04.2016 година, објавени во „Службен весник на Република Македонија”, број 84 од 30 април 2016 година, број 08-1304/3, 06.05.2016 година, објавена во Службен весник на Република Македонија број 89 од 09.05.2016 година, број 08-1304/5 од 10.05.2016 година, број 08-2788/1 од 28.10.2016 година, број 08-2788/3 од 03.11.2016 година и број 08-2788/5 од 09.11.2016 година, Државната изборна комисија решавајќи по поднесените барања за неприфаќање за извршување на должноста претседател, заменик претседател, член или заменик член во општинските изборни комисии поради здравствени или семејни причини, ги изврши следните измени и дополнувања:

1. Во составот на Општинската изборна комисија ЧУЧЕР САНДЕВО, членот ЕЛЕНА ТОМАШЕВСКА вработен во Агенција за Европска образовни програми и мобилност СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов член се избира СОЊА РАДЕВСКА вработена во Биро за развој на образованието -Скопје

Членот МАРИЈА ВЕЛКОВСКА, вработена во Општина Чучер Сандево СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов член се избира СНЕЖАНА ПОПЧЕВСКА вработена во Министерство за животна средина и просторно планирање… (повеќе)

Согласно член 196-6 став 10 од Изборниот законик (Службен весник на Република Македонија бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16) и член 34 од привремениот Деловник на Државната изборна комисија, a no разгледувањето на конечниот извештај за пријавита на граѓаните чии записи во Избирачкиот список се спорни, по завршувањето најавниот увид, Државната изборна комисија на седницата одржана на 13.11.2016 година го донесе следниот

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на извештајот за пријавите на граѓаните чии записи во Избирачкиот список
се спорни по завршување на јавниот увид

1. Согласно член 196-6 став 10 од Изборниот законик, a no спроведениот јавен увид Државната изборна комисија утврди дека дополнителната можност за пријавување во текот на спроведувањето на јавниот увид ја искористиле вкупио 1.517 грагани чии записи по спроведените статистички анализи, вкрстени проверки на различни бази на податоци и евиденции и теренски проверки беа утврдени како спорни, односно чие несовпаѓање на нивните податоци беа предмет на проверка во Избирачкиот список.

Овие 1.517 граѓани ќе бидат запишани во Избирачкиот список.

2. Државната изборна комисија утврди дека по спроведениот јавен увид како дополнителна можност за пријавување дадена со член 196-6 став 10 од Изборниот законик, како спорни остануваат записите на 28.341 граѓани.

3. Согласно член 196-6 став 8 од Изборниот законик лицата од точка 2 на овој заклучок за предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија закажани за 11.12.2016 година не се запишуваат во Избирачкиот список… (повеќе)

Согласно член 31 став 2 точка 40 од Изборниот законик (Службен веоник на Република Македонија бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16), и член 34 од привремениот Деловник на Државната изборна комисија, Државната изборна комисија на седницата одржана на 08.11.2016 година донесе

 

ЗАКЛУЧОК
за примена на член 38-а став 7 и 8 од Изборниот законик

1. За избирачките одбори во Дипломатско – конзуларните лретставништва и конзуларните канцеларии на Република Македонија за кои една политичка партија на власт, односно една политичка партија во опозиција нема да предложат свои каидидати за членови и заменици членови на избирачките одбори, нивните места се пополнуваат со предлози за кандидати од другата политичка партија на власт, односно од другата политичка партија во опозиција.

Доколку и другата политичка партија иа власт, односно и другата политичка партија во опозиција не предложат свои кандидати, членовите и замениците членови на избирачките одбори се избираат од редот на јавните службеници по пат на случаен избор.

2. За избирачките одбори во Дипломатско – конзуларните претставништва и конзуларните канцеларии на Република Македонија за кои ниту една политичка партија не предложила свои кандидати за членови и иивни заменици, членовите и замениците членови за тие избирачки одбори се избираат од редот на јавните службеници по пат на случаен избор… (повеќе)

Државната изборна комисија постапувајќи по примените барања за изземање од должноста претседател, заменик претседател, член или заменик член во општинските изборни комисии врз основа на член 31 став (2) точка 1 а во врска со членовите 18 став (3), 33 став (1), 34 став (1} и (4) и 35 став (1) и (2) од Изборниот законик (Службен весник на Република Македонија, бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16,136/16 и 142/16), дава

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ

1. Барањето, број 08-2917/2 од 03.11.2016 година, за изземање од должноста член во Општинската изборна комисија Студеничани, поднесено од ДРАГАНА ЧЕРЕПНАЛКОВСКА, вработена во Министерство за животна средина, просторно планирање, именувана со одлука за изменување и дополнување на одлуките за формирање на општинска изборна комисија Аеродром, број 08-2788/3 од 03.11.2016 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија”, број 201 од 04 ноември 2016 година, HE Е ПРИФАТЕНО.

2. Барањето број 08-2917/1 од 03.11.2016 година, за изземање од должноста претседател на ОИК Брвеница, поднесено од ИБРАХИМ АЈДАРИ вработен во Општина Брвеница именуван со одлука за формирање на општинска изборна комисија Брвеница, број 08-1304/1 од 28.04.2016 година, објавена во ‘Службен весник на Република Македонија’, број 84 од 30 април 2016 година, HE Е ПРИФАТЕНО… (повеќе)

Врз основа на член 31 став (2) точка 1 а во врска со членовите 18 став (3), 33 став (1), 34 став (1) и (4) и 35 став (1) и (2) од Изборниот законик (Службен весник на Република Македонија, бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16,136/16 и 142/16), Државната изборна комисија на седницата одржана на 07.11.2016 година, донесе

 

ОДЛУКA
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКИТЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ ИЗБОРНИ КОМИСИИ

I. Во одлуките за формирање на општинските изборни комисии, број 08-1304/1 од 28.04.2016 година, објавени во „Службен весник на Република Македонија”, број 84 од 30 април 2016 година, број 08-1304/3, 06.05.2016 година, објавена во Службен весник на Република Македонија број 89 од 09.05.2016 година, број 08-1304/5 од 10.05.2016 година, број 08-2788/1 од 28.10.2016 година и број 08-2788/3 од 03.11.2016 година, Државната изборна комисија решавајќи по поднесените барања за неприфаќање за извршување на должноста претседател, заменик претседател, член или заменик член во општинските изборни комисии поради здравствени или семејни причини, ги изврши следните измени и дополнувања:

1. Во составот на Општинската изборна комисија БРВЕНИЦА, членот ПЕТРЕ ПЕТРЕСКИ вработен во Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството Битола, СЕ РАЗРЕШУВА.
За нов член се избира ПЕТРЕ АТАНАСОВСКИ, вработен во Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството Битола.
Заменик членот ЛУМНИЈЕ ЗИБЕРИ вработена во Секретаријат за спроведување на рамковниот договор, СЕ РАЗРЕШУВА.
За нов заменик член се избира АРЛИНДА ЗЕЌИРИ, вработена во Општина Тетово… (повеќе)

Во врска со Решението за распишување на, и Решението за распишување на предвремени избори за пратеници во Собранието на Република Македонија бр. број 09-4469/1, донесено од претседателот на Собранието на Република Македонија од 18.10.2016 година и одобрените средства во разделот на Државната изборна комисија:

 

УПАТСТВО
ЗА НАЧИН НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА СРЕДСТВА ОПРЕДЕЛЕНИ ОД ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИ ОД СТРАНА НА ОПШТИНСКИ ИЗБОРНИ КОМИСИИ

1.Со ова Упатство се пропишува начниот на реализација на трошоци од средствата обезбедени од буџетот на Република Македонија, преку Државната изборна комисија за спроведување на предвремени избори за пратеници во Собранието на Република Македонија, со кои располагаат општинските изборни комисии.
2. Општинските изборни комисии, со средствата обезбедени од разделот на ДИК ќе располагаат рационално, ефикасно и ефективно. При располагање со средствата, општинските изборни комисии, водат сметка за економично трошење во согласност со законските прописи, подзаконските акти и упатства… (повеќе)

ПОЈАСНУВАЊЕ

За запишување во посебниот извод од избирачкиот список на лицата од членот 196-6 од
Изборниот законик.

Граѓаните кои согласно член 196-6 од Изборниот законик во број од 29858 кои поднеле пријава за запишување во избирачкиот список ло електронски пат преку апликацијата [email protected] или во подрачните одделенија и канцеларии на ДИК и чии што пријави се прифатени од страна на Државната изборна комисија, доколку сакаат да гласаат во странство, треба да поднесат Пријава/Барање за запишување во посебниот извод од избирачкиот список за гласање во ДКП на Република Македонија.

Државјаните на Република Македонија чии што пријави се прифатени и кои претходно го имаат пријавено пред надлежен орган на РМ својот привремен престој во странство или привремена работа во странство, односно државјаните за кои Министерството за внатрешни работи има евиденција дека се на привремена работа или престој во странство, поднесуваат само пријава Образец бр. 30

Државјаните на Република Македонија чии што пријави се прифатени и кои претходно не го пријавиле пред надлежен орган на Р.М. својот привремен лрестој или привремена работа во странство, односно државјаните за кои Министерството за внатрешни работи нема евиденција дека се на привремена работа или престој во странство, поднесуваат пријава/барање Образец бр. 29. Во прилог на образецот задолжително доставуваат скенирана копија од документи како доказ за престој во странство… (повеќе)

Превземи (Адреси на Oпштински изборни комисии за предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија, закажани на 11 Декември 2016 година)

Понеделник 07.11.2016 година е последен ден за политичките партии на власт, кои на последните избори за пратеници освоиле најмногу гласови и за политичките партии во опозиција, кои на последните избори за пратеници освоиле најмногу гласови, до Општинските изборни комисии да достават предлози за членови на избирачки одбори и нивните заменици во Република Македонија.

Поради тоа, Општинските изборни комисии се должни да организираат дежурства за прием на предлози за членови на избирачки одбори и нивните заменици од политичките партии на власт, кои на последните избори за пратеници освоиле најмногу гласови и за политичките партии во опозиција, кои на последните избори за пратеници освоиле најмногу гласови, а по приемот на листите електронски да ја известат Државната изборна комисија.

Се известуваат Политичките партии дека Табелата „Предлози од политичка партија за членови и нивни заменици во избирачки одбори во Република Македонија“, објавена на веб страната на Државната изборна комисија, на 30.10.2016 година (недела) имаше технички грешки, поради што истата беше повлечена од веб страната.

На 04.10.2016 година повторно беше објавена корегираната табела.

Политичките партии предлозите за членови и нивни заменици во избирачки одбори во Република Македонија да ги достават во корегираната табела и во истата не мора да бидат пополнети рубриките: e-mail адреса и образование за предлог членовите и нивни заменици во избирачките одбори во Република Македонија.

Рекламни паноа и билборди

Член 1

Општините во Република Македонија, градот Скопје и правните лица кои стопанисуваат со рекламните паноа и билборди се должни во рок од пет дена од денот на распишување на изборите јавно да ги објават локациите и цените за закуп на рекламните паноа и билборди.

Член 2

Локациите и цените за закуп на рекламните паноа и билборди се доставуваат и до Државната изборна комисија со цел спроведување на ждрепката,

Член 3

Максималниот број на рекламни паноа и билборди кои може да се користат за политичко рекламирање изнесува 50% од вкупниот број на територијата на определена општина, градот Скопје, односно на територијата на кое определено правно лице стопанисува со истите.

Член 4

Политичките партии имаат право на закуп за политичко рекламирање на рекламните паноа и билборди на транспарентен и недискриминаторски начин согласно со следните критериуми:

– 40% од вкупниот број се достапни на партиите на власта;

– 40% од вкупниот број се достапни на партиите во опозицијата во Собранието на Република Македонија;

– 10% од вкупниот број се достапни на парламентарните партии кои немаат пратенички групи во Собранието на Република Македонија и

– 10% од вкупниот број се достапни на вонпарламентарните партии во Република Македонија… (повеќе)

Врз основа на член 31 став 2, точка 37 од Изборниот законик на Република Македонија, („Службен весник на Република Македонија,, бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16), а во врска со примената на член 31 став 2 точки 28а, 28г, 30, и 35, став 4, став 7, член 37 став 2 точка 17, член 69-а став 3, член 147, член 148, член 149, член 149-а, член 150 и член 151 од Изборниот ззконик на Република Македонија, Државната изборна комисија на седницата одржана на ден 03.11.2016 година донесе

 

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА РЕШАВАЊЕ НА ПРИГОВОРИ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој Правилник се пропишува начинот и постапката по приговор за наводното прекршување на правилата за изборната кампања од член 69-а, за заштита на избирачкото право на подносителите на листите од член 148 и на избирачите од член 149 и 149-а, во врска со член 147 и за поништување и повторување на гласањето од член 151 од Изборниот Законик.

Член 2

Целта на Правилникот е да се:

– обезбеди независно, непристрасно и правично разгледување и одлучување во предметите поврзани со избори;

– уреди формата и содржината на приговорот и да се појасни начинот на поднесување на приговор до Државната изборна комисија;

– уреди постапката за регистрирање на приговорите, начинот на проверка на доказите, увидот во избирачкиот материјал, известувањето на засегнатите страни и на јавноста, процедурите за анализа и одлучување по приговорите, поништување и повторување на гласањето;

– уреди постапката за оперативно следење на приговорите и пристапот до дата базата на податоци;… (повеќе)

Врз основа на член 31 став (2) точка 1 а во врска со членовите 18 став (3), 33 став (1), 34 став (1) и (4) и 35 став (1) и (2) од Изборниот законик (Службен весник на Република Македонија, бр. 40/06,136/08,148/08,155/08,163/08, 44/11, 51/11, 54/11,142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16,136/16 и 142/16), Државната изборна комисија на седницата одржана на 02.11.2016 година, донесе

 

ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКИТЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ
ИЗБОРНИ КОМИСИИ

I. Во одлуките за формирање на општинските изборни комисии, број 08-1304/1 од 28.04.2016 година, објавени во „Службен весник на Република Македонија”, број 84 од 30 април 2016 година, број 08-1304/3, 06.05.2016 година, објавена во Службен весник на Република Македонија број 89 од 09.05.2016 година, број 08-1304/5 од 10.05.2016 година и број 08-2788/1 од 28.10.2016 година, Државната изборна комисија решавајќи по лоднесените барања за неприфаќање за извршување на должноста претседател, заменик претседател, член или заменик член во општинските изборни комисии поради здравствени или семејни причини, ги изврши следните измени и дополнувања:

1. Во составот на Општинската изборна комисија КАРПОШ, членот РЕНАТА МАТЕСКА вработена во Влада на Република Македонија СЕ РАЗРЕШУВА. За нов член се избира ЕЛЕНА ГОТОВСКА, вработена во Влада на Република Македонија.

2. Во составот на Општинската изборна комисија ЦЕНТАР ЖУПА, заменик претседателот ДИАЗ ТАИРОВСКИ, вработен во Агенција за храна и ветеринарство СЕ РАЗРЕШУВА. За нов заменик претседател се избира ВАСИЛ ЏИКОВСКИ вработен во Министерство за труд и социјална политика… (повеќе)

Државната изборна комисија на 2 ноември 2016 година ја одржа првата средба со највисока делегација на Мисијата на ОБСЕ/ОДИХР за набљудување на предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија, закажани за 11 декември 2016 година.

Двете организации се согласија на конструктивна соработка во насока на придонесување кон демократски и фер избори.

Skip to content