СООПШТЕНИЈА

,

Известување до Општинските изборни комисии за предлозите во избирачки одбори од политичките партии

Be известуваме дека општинската изборна комисија е должна да ги прифати предлозите за членови и нивни заменици во избирачки одбори од…
,

Известување до Општинските изборни комисии за формирање на Избирачките одбори

Почитувани, Државната изборна комисија Be известува дека при формирањето на избирачките одбори, а со цел да се залази принципот на нивно…
,

Појаснување за запишување во посебниот извод од избирачкиот список

ПОЈАСНУВАЊЕ За запишување во посебниот извод од избирачкиот список на лицата од членот 196-6 од Изборниот законик. Граѓаните кои согласно…
,

Известување до ОИК

Понеделник 07.11.2016 година е последен ден за политичките партии на власт, кои на последните избори за пратеници освоиле најмногу гласови…
,

Известување до политичките партии за предлози за избирачки одбори

Се известуваат Политичките партии дека Табелата „Предлози од политичка партија за членови и нивни заменици во избирачки одбори во…
,

Известување за запишување во избирачкиот список

Се известуваат граѓаните дека доколку при пребарувањето во Избирачкиот список, по ЕМБГ, по име и презиме или по адреса, НЕ СЕ ПРОНАЈДАТ…
,

Прв седмичен извештај на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

Предмет: Прв седмичен извештај на Агенцијата Почитувани, Врз основа на обврските од член 76-в став 2 и член 196-в од Изборниот законик,…
,

Предлог за постапување (МРТ1)_02-05.09.2016

Врз основа на член 196-г и член 196-ѓ од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија" бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 142/12,…
,

Презентација на компаративната анализа на улогите на изборните тела во сузбивањето на изборни неправилности

Во просториите на Државната изборна комисија денеска, 13 јули 2016 година, д-р Јасмина Димитриева одржа презентација на компаративната…
,

Соопштение

Се известуваат правните лица, кои стопанисуваат со рекламните паноа и билборди а кои доставиле свои ценовници до Државната изборна…
,

Соопштение

Превземи (Соопштение)
,

Известување

Известување за итно постапување
Skip to content