Rregullore për rregullimin e procedurës për mbledhjen e nënshkrimeve dhe mënyrën e caktimit të noterëve

Thirje publike për kontroll të të dhënave në listën zgjedhore për zgjedhjet e parakohshme për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, më 12 prill 2020

Për mënyrën e grumbullimit të nënshkrimeve në përfaqësitë Diplomatiko-konsulare të Republikës së Maqedonisë së Veriut jashtë vendit për mbështetje të listës së kandidatëve për deputetë, parashtruar nga grup zgjedhësish (neni 61 paragrafi 2 i Kodit zgjedhor)

Sqarim për zbatimine shikimit publik në përfaqësitë diplomatiko konzulare të Republikës së Maqedonisë së Veriut jashtë vendit dhe paraqitja për votim

Njoftim radiodifuzerëve, mediat e shtypit dhe elektronike (internet portalet) për regjistrim në KSHZ për reklamim të paguar politik

Thirrje publike për paraqitje dhe shqyrtim në Listën zgjedhore për të votuar jashtë vendit (në diasporë)

Komisioni shtetëror i zgjedhjeve në pajtim me kushtet e parashtruara në „Programin e edukimit të detyrueshëm të Komisionit komunal të zgjedhjeve, këshillave zgjedhorë për votim në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe Këshillave zgjedhorë për votim jashtë vendit”, për zgjedhjet e parakohshme për deputetë në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut 2020, Shpall

 

THIRRJE PËR PARAQITJEN E KANDIDATËVE

TË INTERESUAR TË BËHEN BASHKËPUNTORË T

Ë  STAFIT PËR EDUKIM NË KSHZ        

Nga kandidatët e interesuar dotë selektohen më së shumti  25 kandidatë.

Nga kandidatët që do ta kalojnë selektimin

 • Ta vizitojnë trajnimin ,, Trajnim për trajnuesit “ në kohëzgjatje prej 5 ditëve, me qëllim ta përforcojnë dijen dhe aftësitë e kandidatëve për zbatimin e trajnimit/edukimit e moshave madhore për procesin zgjedhor si dhe përgjegjësitë e organeve zgjedhore dhe gjitha palëve të kyçura dhe

 • Program rrjedhës për mbështetje mentoreske nga ana e të punësuarve në Sektorin e e edukimit të KSHZ-së.

 

KSHZ-ja për kandidatët që do ta kaklojnë me sukses  trajnimin për trajnues dhe procesin e selektimit do të ndajë sertifikate. Kandidatët e sertifikuar kanë për detyrë që ta zbatojnë trajnimin komisioneve komunale të zgjedhjeve dhe këshillave zgjedhorë sipas nevojave të përcaktuaradhe programit të miratuar të KSH-së , në pajtim me kalendarin e afateve për organizimin e Zgjedhjeve të parakohshme për deputetë në Kuvendin Maqedonisë së Veriut 2020

 

Kushtet të cilat duhet ti përmbushë kandidati:

 1. Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut (legjitimohet me kopje të letërnjoftimit /ose pasaportës);

 2. Të ketë të kryer arsimim të lartë(dorëzohet kopje e diplomës ose/ të çertifikatës për mbarimin e arsimimit të lartë);

 3. Përvojë për zbatimin e trajnimeve në organizim të organizatatave qytetare ose/ administratës publikenë lëminë juridike/ose sistemit politik(tregohet kopje e sertifikatit, vërtetimit ose çertifikatës);

 4. Përvoja e mëpaershme në procesin zgjedhor logaritet si avansim ( tregohet kopje e sertifikatit, vërtetimit ose çertifikatës);

    Përgjegjësitë:
 • Përgaditja dhe zbatimi i trajnimeve të Komisioneve komunale të zgjedhjeve dhe të këshillave zgjedhorë në përgaditjen e Zgjedhjeve të parakohshme për deputetë në Kuvendin Maqedonisë së Veriut 2020;

 • Zbatimi i trajnimeve gjatë kohës së ditëve të punës, ditëve të fundjavës dhe festave shtetërore;

 • Puna e përbashkët me stafin e trajnuesve nën udhëheqjen e e mentorit të KSHZ-së;

 • Udhëtimi brenda shtetit në pajtim me nevojat:

Kandidatët e interesuar fletëparaqitjet e tyre veta( komplete me CV dhe dëshmitë e duhura ti dorëzojnë më së voni deri më 08.01.2020  në ora 14:00 (e mërkurë) në këtë adresë: Bul. Sv.Kiril I Metodi nr. 54, 1000 Shkup ose në mënyrë elektronike  е-mail : [email protected]

 

                                                                                                        KOMISIONI SHTETËR I ZGJEDHJEVE                                                                                                                                              Kryetar,                                                                                                                                       Oliver Derkoski                                                            

Udhëzim për mënyrën e realizimit të mjeteve të pagesës së kompensimeve të anëtarëve të organeve zgjedhore dhe administratës zgjedhore 2019

Rregullore e kritereve për përcaktimin e kompensimit të anëtarëve të organeve zgjedhore dhe administratës zgjedhore për realizimin e Zgjedhjeve 2019

Komisioni shtetëror i zgjedhjeve, më datë 28.05.2019 (e martë) e mbajti seancën e 42-të, në të cilën i miratoi aktet në vijim: Rregulloren e kritereve për përcaktimin e kompensimit të anëtarëve të organeve zgjedhore dhe administratës zgjedhore për realizimin e Zgjedhjeve të Kryetarit të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe të Zgjedhjeve të parakohshme për Kryetarë në Komunat Ohër, Novo Sellë dhe Dibër si dhe Udhëzimin e mënyrës së realizimit të mjeteve për pagesën e anëtarëve të organeve zgjedhore dhe administratës zgjedhore, të përcaktuara me Rregulloren e kompensimit.

Kryetari i Komisionit shtetëror të zgjedhjeve, gjithashtu informoi opinionin rreth mjeteve të paguara të mediave për kryerjen e reklamimit të paguar politik nga ana e kandidatëve për Kryetar të Republikës dhe kandidatëve për Kryetarë të Komunave. Shuma totale e paguar deri më tani nga ana e Komisionit shtetëror të zgjedhjeve, bazuar në të dy qëllimet është 3.768.794,00 euro, përkatësisht për Zgjedhjet presidenciale 2019 është shuma në vlerë prej 219.596.294,00 denarë, ndërsa për Zgjedhjet e parakohshme lokale 2019 është shuma në vlerë prej 12.184.600,00, përkatësisht gjithsej 231.780.844,00 denarë.

Në selinë e Komisionit shtetëror të zgjedhjeve, u mbajt takim ndërmjet anëtarëve të Komisionit shtetëror të zgjedhjeve dhe përfaqësuesve të Misionit të OSBE/ODIHR, lidhur me Deklaratën me konstatimet preliminare dhe konkluzionet ndaj rrethit të dytë të Zgjedhjeve për zgjedhjen e Kryetarit të Republikës 2019, të mbajtura më 05.05.2019.

Në takim u diskutua rreth vërejtjeve dhe rekomandimeve nga ana e Misionit vëzhgues të OSBE/ODIHR për këtë cikël zgjedhor si dhe për aktivitete të rëndësishme pozitive të ndërmarra nga ana e komisionit shtetëror të zgjedhjeve për zgjedhje korrekte dhe demokratike që nënkupton transparencë gjatë tërë procesit zgjedhor, përforcimin e kapaciteteve të administratës zgjedhore dhe kornizën ligjore për realizimin e suksesshëm të zgjedhjeve dhe me këtë u tregua kapaciteti demokratik i shtetit.

Njëkohësisht, Komisioni shtetëror i zgjedhjeve sipas rekomandimeve diskutoi për të gjitha mangësitë e detektuara, veçanërisht lidhur me moskonsekuencën të cilën e konstatoi në kornizën ligjore. Me qëllim të tejkalimit dhe zgjidhjes së tyre, Komisioni shtetëror i zgjedhjeve informoi se kjo do të jetë prioritet në punë për periudhën në vijim.

Të dy palët u falemnderuan për bashkëpunimin e hapur reciprok dhe transparencën si dhe u dakorduan që i njëjti të vazhdojë edhe më tej.

Komisioni shtetëror i zgjedhjeve, në seancën e 41-të, mbajtur më 11.05.2019, duke pasur parasysh se në suaza të afatit ligjor në Gjykatën administrative të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe në Komisionin shtetëror të zgjedhjeve nuk ka padi të parashtruara për mbrojtjen e së drejtës zgjedhore të parashtruesve të listave të kandidatit, miratoi Konkluzionin e shpalljes së rezultateve përfundimtare të rrethit të dytë të votimit të Zgjedhjeve për zgjedhjen e Kryetarit të Republikës dhe me këtë rezultatet e votimit janë përfundimtare.

Komisioni shtetëror i zgjedhjeve, duke u bazuar sipas të dhënave të procesverbaleve të dorëzuara të këshillave zgjedhor, komisioneve komunale zgjedhore, të materialit të tërësishëm zgjedhor si dhe sipas Aktvendimeve të miratuara të Komisionit shtetëror të zgjedhjeve, konfirmoi se prej gjithsej 1.808.131 zgjedhësve të regjistruar në Ekstraktin e përmbyllur të listës zgjedhore, kanë votuar 843.508 zgjedhës, përllogaritur në përqindje është 46.65%. Sipas rezultateve të përllogaritura dhe të verifikuara të votimit të realizuar më 05.05.2019 dhe miratimit të Aktvendimeve të Komisionit shtetëror të zgjedhjeve, numri i përgjithshëm i votave të cilat i ka fituar secila Listë e kandidatit për kryetar veç e veç është:

– kandidatja Gordana Siljanovska Davkova, ka fituar 377.446 vota, përllogaritur në përqindje është 44,75%

– kandidati Stevo Pendarovski, ka fituar 435.656 vota, përllogaritur në përqindje është 51,65%.

Në bazë të nenit 121 paragrafi (3), Komisioni shtetëror i zgjedhjeve, sipas rezultateve të përllogaritura dhe të verifikuara të votimit, konstatoi se Stevo Pendarovski është zgjedhur kryetar i Republikës, si kandidati i cili ka fituar shumicën e votave të zgjedhësve të cilët kanë votuar.

Njëkohësisht, në seancë u miratua Konkluzion sipas së cilit me shpalljen e rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve për zgjedhjen e Kryetarit, përfundojnë Zgjedhjet presidenciale 2019.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Konkluzion i shpalljes së rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve për Kryetarit të Republikës 2019

Komisioni shtetëror i zgjedhjeve, në seancën e 40-të, e cila u mbajt më 09.05.2019 (e enjte), Komisioni i shqyrtoi dhe vendosi sipas kundërshtimeve (ankimimeve) të parashtruara nga përfaqësuesi i autorizuar. Sa i takon kundërshtimeve të parashtruara u vendos në mënyrën si vijon:

 1. Kundërshtimi Pa1 9 107 i datës 7.5.2019 , për Vendvotimin 1789 Komuna Novo Sellë, për zgjedhjen e kryetarit të Komunës së Novo Sellës, pas shqyrtimit të detajuar, në mënyrë unanime u refuzua nga Komisioni shtetëror i zgjedhjeve.

Njëkohësisht, Komisioni shtetëror i zgjedhjeve, miratoi Konkluzion për shkarkimin e anëtarëve të këshillit zgjedhor për këtë vendvotim si dhe të komisioni komunal zgjedhor të Novo Sellës.

 • Kundërshtimi Pa1 9 108 i datës 7.5.2019, për Vendvotimin 1001 Komuna Kumanovë, për zgjedhjen e kryetarit të Republikës, pas shqyrtimit të detajuar, në mënyrë unanime u pranua nga Komisioni shtetëror i zgjedhjeve. • Njëkohësisht, Komisioni shtetëror i zgjedhjeve, miratoi Konkluzion për shkarkimin e anëtarëve të këshillit zgjedhor për këtë vendvotim.

Gjithashtu, për vendvotimet ku u pranuan kundërshtimet, Komisioni shtetëror i zgjedhjeve miratoi Aktvendim për anulimin e votimit, në përputhje me nenin151 paragrafi (1) të Kodit zgjedhor, por duke pasur parasysh se rezultatet e vendvotimeve të anuluara nuk ndikojnë në rezultatin përfundimtar, nuk do të ketë rivotim në të njëjtët.

 • Kundërshtimi Pa1 9 109 i datës 7.5.2019, për Vendvotimin 2350/1 Komuna Studeniçan, për zgjedhjen e kryetarit të Republikës, pas shqyrtimit të detajuar, në mënyrë unanime u refuzua nga Komisioni shtetëror i zgjedhjeve.
 • Kundërshtimi Pa1 9 110 i datës 7.5.2019, për Vendvotimin 2047 Komuna Bërvenicë, për zgjedhjen e kryetarit të Republikës, pas shqyrtimit të detajuar, në mënyrë unanime u refuzua nga Komisioni shtetëror i zgjedhjeve.
 • Kundërshtimi Pa1 9 111 i datës 7.5.2019, për Vendvotimin 2967/1 Komuna Shuto Orizar, për zgjedhjen e kryetarit të Republikës, pas shqyrtimit të detajuar, në mënyrë unanime u pranua nga Komisioni shtetëror i zgjedhjeve. Njëkohësisht, Komisioni shtetëror i zgjedhjeve, miratoi Konkluzion për shkarkimin e këshillit zgjedhor të këtij vendvotimi, në ndërrimin përkatës kur ka ndodhur shkelja.

• Kundërshtimi Pa1 9 112 i datës 7.5.2019, për Vendvotimin 2859 Qendër, për zgjedhjen e kryetarit të Republikës, pas shqyrtimit të detajuar, në mënyrë unanime u refuzua nga ana e Komisionit shtetëror zgjedhor.

 • Kundërshtimi Pa1 9 113 i datës 7.5.2019 për Vendvotimin 2430/1 Komuna Saraj, për zgjedhjen e kryetarit të Republikës, pas shqyrtimit të detajuar, në mënyrë unanime u pranua nga ana e Komisionit shtetëror zgjedhor. Njëkohësisht, Komisioni shtetëror i zgjedhjeve, miratoi Konkluzion për shkarkimin e anëtarëve të këshillit zgjedhor për këtë vendvotim.
 • Kundërshtimi Pa1 9 114 i datës 7.5.2019, për Vendvotimin 0277/1 Komuna Plasnicë, për zgjedhjen e kryetarit të Republikës, pas shqyrtimit të detajuar, në mënyrë unanime u refuzua nga ana e Komisionit shtetëror zgjedhor.

Gjithashtu, për vendvotimet ku u pranuan kundërshtimet, Komisioni shtetëror i zgjedhjeve miratoi Aktvendim për anulimin e votimit, në përputhje me nenin151 paragrafi (1) të Kodit zgjedhor, por duke pasur parasysh se rezultatet e vendvotimeve të anuluara nuk ndikojnë në rezultatin përfundimtar, nuk do të ketë rivotim në të njëjtët.

 • Kundërshtimi Pa1 9 115 i datës 7.5.2019, për Vendvotimin 1281/1 Komuna Ohër, për zgjedhjen e kryetarit të Republikës, pas shqyrtimit të detajuar, në mënyrë unanime u refuzua nga ana e Komisionit shtetëror zgjedhor.
 1. Kundërshtimi Pa1 9 116 i datës 7.5.2019, për Vendvotimin 1261 Komuna Ohër, për zgjedhjen e kryetarit të Republikës, pas shqyrtimit të detajuar, në mënyrë unanime u refuzua nga ana e Komisionit shtetëror zgjedhor. Njëkohësisht, Komisioni shtetëror i zgjedhjeve, miratoi Konkluzion për shkarkimin e anëtarëve të këshillit zgjedhor për këtë vendvotim.
 1. Kundërshtimi Pa1 9 117 i datës 7.5.2019, për vendvotimin 1521 Komuna Prilep, për zgjedhjen e Kryetarit të Republikës, pas shqyrtimit të detajuar, në mënyrë unanime u refuzua nga ana e Komisionit shtetëror zgjedhor. Njëkohësisht, Komisioni shtetëror i zgjedhjeve, miratoi Konkluzion për shkarkimin e anëtarëve të këshillit zgjedhor për këtë vendvotim.

Gjithashtu, për vendvotimet ku u pranuan kundërshtimet, Komisioni shtetëror i zgjedhjeve miratoi Aktvendim për anulimin e votimit, në përputhje me nenin151 paragrafi (1) të Kodit zgjedhor, por duke pasur parasysh se rezultatet e vendvotimeve të anuluara nuk ndikojnë në rezultatin përfundimtar, nuk do të ketë rivotim në të njëjtët.

 1. Kundërshtimi Pa1 9 118 i datës 7.5.2019, për vendvotimin 1588 Komuna Radovish, , pas shqyrtimit të detajuar, në mënyrë unanime u pranua nga ana e Komisionit shtetëror zgjedhor.

Gjithashtu, për vendvotimet ku u pranuan kundërshtimet, Komisioni shtetëror i zgjedhjeve miratoi Aktvendim për anulimin e votimit, në përputhje me nenin151 paragrafi (1) të Kodit zgjedhor, por duke pasur parasysh se rezultatet e vendvotimeve të anuluara nuk ndikojnë në rezultatin përfundimtar, nuk do të ketë rivotim në të njëjtët.

 1. Njëkohësisht, Komisioni shtetëror i zgjedhjeve, miratoi Konkluzion për shkarkimin e anëtarëve të këshillit zgjedhor për këtë vendvotim.

Gjithashtu, për vendvotimet ku u pranuan kundërshtimet, Komisioni shtetëror i zgjedhjeve miratoi Aktvendim për anulimin e votimit, në përputhje me nenin151 paragrafi (1) të Kodit zgjedhor, por duke pasur parasysh se rezultatet e vendvotimeve të anuluara nuk ndikojnë në rezultatin përfundimtar, nuk do të ketë rivotim në të njëjtët.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

KONKLUZION për shpalljen e rezultateve të para zyrtare nga rrethi i dytë i votimit për zgjedhjen e Kryetarit të Republikës në bazë të të dhënave nga procesverbalet e komisioneve komunale zgjedhore

Komisioni shtetëror i zgjedhjeve, në seancën e 39-të e cila u mbajt më 06.05.2019, duke u bazuar në të dhënat sipas procesverbaleve të dorëzuara nga komisioniet komunale të zgjedhjeve, konstatoi se numri i votave të cilat i ka fituar secila Listë e kandidatit për zgjedhjen e Kryetarit të Republikës, veç e veç janë:

 • Kandidatja Gordana Siljanovska Davkova, ka fituar 377.713 vota;
 • Kandidati Stevo Pendarovski, ka fituar 436.212 vota.
  Komisioni shtetëror i zgjedhjeve, sipas rezultateve të përllogaritura dhe të konfirmuara të votimit, konstatoi se Kryetar i Republikës së Maqedonisë së Veriut u zgjodh kandidati Stevo Pendarovski i cili fitoi shumicën e votave nga zgjedhësit të cilët kanë votuar.
  Në përputhje me nenin 148 paragrafi (2) i Kodit zgjedhor, me shpalljen e rezultateve të para fillon të rrjedhë dhe afati prej 48 orëve për parashtrimin e kundërshtimeve (ankimimeve).
  Kryetari i Komisionit shtetëror të zgjedhjeve, Oliver Derkoski iu falemnderua anëtarëve dhe shërbimit profesional të Komisionit shtetëror të zgjedhjeve për punën e kryer me sukses në këtë proces zgjedhor.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

KORRIGJIM I REZULTATEVE PËRFUNDIMTARE NGA RRETHI I PARË I VOTIMIT PËR ZGJEDHJEN E KRYETARIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

Komisioni shtetëror i zgjedhjeve, në seancën e mbajtur më datë 25.04.2019, i shqyrtoi dhe vendosi sipas kundërshtimeve (ankimimeve) të parashtruara nga përfaqësuesi i autorizuar. Në seancë ishte i pranishëm edhe përfaqësuesi i autorizuar i parashtruesit të listës për Kryetar të Republikës së Maqedonisë së Veriut 2019, Gordana Siljanovska Davkova.

Sa i takon kundërshtimeve të parashtruara u vendos në mënyrën si vijon:

 1. Kundërshtimi Pa1 9 67 i datës 23.4.2019, për Vendvotimin 0006 Berovë, pas shqyrtimit të detajuar, në mënyrë unanime u refuzua nga Komisioni shtetëror i zgjedhjeve.
 2. Kundërshtimi Pa1 9 68 i datës 23.4.2019, për Vendvotimin 2053 Bogovinë, pas shqyrtimit të detajuar, në mënyrë unanime u refuzua nga Komisioni shtetëror i zgjedhjeve.
 3. Kundërshtimi Pa1 9 69 i datës 23.4.2019, për Vendvotimin 0684/1 Kavadar, pas shqyrtimit të kryer u konstatua cenim në përputhje me nenin 151 paragrafi (1) аlineа 1 dhe 5 të Kodit zgjedhor, në mënyrë unanime u pranua nga Komisioni shtetëror i zgjedhjeve. Me Aktvendim në këtë Vendvotim u anulua votimi.
 4. Kundërshtimi Pa1 9 70 i datës  23.4.2019, për Vendvotimin 1075 Kumanovë, pas shqyrtimit të kryer u konstatua cenim në përputhje me nenin 151 paragrafi (1) аlineа 1 dhe 5 të Kodit zgjedhor, në mënyrë unanime u pranua nga Komisioni shtetëror i zgjedhjeve. Me Aktvendim në këtë Vendvotim u anulua votimi.
 5. Kundërshtimi Pa1 9 71 i datës 23.4.2019, për Vendvotimin 682 Kavadar, pas shqyrtimit të kryer u konstatua cenim në përputhje me nenin 151 paragrafi (1) аlineа 1 dhe 5 të Kodit zgjedhor, në mënyrë unanime u pranua nga Komisioni shtetëror i zgjedhjeve. Me Aktvendim në këtë Vendvotim u anulua votimi.
 6. Kundërshtimi Pa1 9 72 i datës 23.4.2019, për Vendvotimin 1091 Kumanovë,pas shqyrtimit të detajuar, në mënyrë unanime u refuzua nga Komisioni shtetëror i zgjedhjeve.
 7. Kundërshtimi Pa1 9 73 i datës 23.4.2019, për Vendvotimin 1338 Оhër, pas shqyrtimit të kryer u konstatua cenim në përputhje me nenin 151 paragrafi (1) аlineа 1 të Kodit zgjedhor, në mënyrë unanime u pranua nga Komisioni shtetëror i zgjedhjeve. Me Aktvendim në këtë Vendvotim u anulua votimi.
 8. Kundërshtimi Pa1 9 74 i datës 23.4.2019, për Vendvotimin, 2208 Veles, pas shqyrtimit të detajuar, në mënyrë unanime u refuzua nga Komisioni shtetëror i zgjedhjeve.
 9. Kundërshtimi Pa1 9 75 i datës 23.4.2019, për Vendvotimin, 2688 Аеrodrom, pas shqyrtimit të kryer u konstatua cenim në përputhje me nenin 151 paragrafi (1) аlineа 1 dhe 5 të Kodit zgjedhor, në mënyrë unanime u pranua nga Komisioni shtetëror i zgjedhjeve. Me Aktvendim në këtë Vendvotim u anulua votimi.
 10. Kundërshtimi Pa1 9 76 i datës 23.4.2019, për Vendvotimin 2808 Qendër, pas shqyrtimit të detajuar, në mënyrë unanime u refuzua nga Komisioni shtetëror i zgjedhjeve.
 11. Kundërshtimi Pa1 9 77 i datës 23.4.2019, për Vendvotimin 2830 Qendër, pas shqyrtimit të kryer u konstatua cenim në përputhje me nenin 151 paragrafi (1) аlineа 1 dhe 5 të Kodit zgjedhor, në mënyrë unanime u pranua nga Komisioni shtetëror i zgjedhjeve. Me Aktvendim në këtë Vendvotim u anulua votimi.
 12. Kundërshtimi Pa1 9 78 i datës 23.4.2019, për Vendvotimin 0816 Kërçovë, pas shqyrtimit të kryer u konstatua cenim në përputhje me nenin 151 paragrafi (1) аlineа 1 dhe 6 të Kodit zgjedhor, në mënyrë unanime u pranua nga Komisioni shtetëror i zgjedhjeve. Me Aktvendim në këtë Vendvotim u anulua votimi.
 13. Kundërshtimi Pa1 9 79 i datës 23.4.2019, për Vendvotimin 2805/1 Qendër, pas shqyrtimit të detajuar, në mënyrë unanime u refuzua nga Komisioni shtetëror i zgjedhjeve.
 14. Kundërshtimi Pa1 9 80 i datës 23.4.2019, për Vendvotimin 2844 Qendër,pas shqyrtimit të detajuar, në mënyrë unanime u refuzua nga Komisioni shtetëror i zgjedhjeve.

Rezultatet e Vendvotimeve të anuluara nuk ndikojnë në rezultatet në nivel shtetëror dhe për këtë arsye nuk do të ketë rivotim dhe më datë 5.5.2019, do të votohet për rrethin e dytë të zgjedhjeve.

Në lidhje me punën e Këshillave zgjedhorë në këto Vendvotime, Komisioni shtetëror i zgjedhjeve në mënyrë unanime vendosi që të njëjtët të shkarkohen nga funksioni i tyre. Në ato Vendvotime ku mund të përcaktohet se në cilin ndërrim ka ndodhur cenimi, do të shkarkohet ai ndërrim i Këshillt zgjedhor, ndërsa aty ku nuk mund të përcaktohet koha e kryerjes së cenimit do të shkarkohet e gjithë përbërja e Këshillit zgjedhor.

Komisioni shtetëror i zgjedhjeve, i obligoi Komisionet komunale përkatëse të zgjedhjeve dhe shërbimet profesionale të Komisionit shtetëror të zgjedhjeve të ndërmarrin aktivitet për formimin e Këshillave zgjedhorë për Vendvotimet përkatëse si dhe edukimin e tyre.

Konkluzioni i shpalljes së rezultateve zyrtare të korrigjuara nga rrethi i parë i votimit për zgjedhjen e Kryetarit të Republikës sipas të dhënave të procesverbaleve nga Komisionet komunale zgjedhore

Skip to content