Udhëzime për mënyrën dhe procedurën e aplikimit dhe votimit në ambiente speciale për kujdes jashtëfamiljar (shtëpi për të moshuarit) (shtëpi për të moshuarit)

Kodeks për vëzhgimin e Zgjedhjeve të parakohshme për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, 12 prill 2020

Raport për fletëparaqitje të pranuara dhe të përpunuara për votim në PDK të RMV-së me pasqyrë për 05.03.2020 në ora 13:00

bashkëpunim me Misionin e OSBE në Shkup

Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve Misionin e OSBE-së në Shkup, me dartë 4 mars 2020, organizoi Forumin për përfshirjen në procesin zgjedhor, për përfaqësuesit e institucioneve dhe organizatat e shoqërisë civile mbi përfshirjen e procesit zgjedhor.

Duke organizuar këtë ngjarje, në vazhdën e zgjedhjeve parlamentare të vitit 2020, Misioni i OSBE-së në Shkup dhe Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve synuan të theksojnë rëndësinë e gjithëpërfshirjes së procesit zgjedhor duke shkëmbyer ide dhe sugjerime për mangësitë e sistemit që parandalojnë grupe të caktuara të qytetarëve të marrin pjesë plotësisht dhe në mënyrë të barabartë në procesin zgjedhor. Fokusi do të jetë tek gratë, njerëzit me aftësi të kufizuara dhe pjesëtarët e komuniteteve. Pritshmëritë nga ky Forumi janë që i njejti do të kontribuojë në inkurajimin e të gjithë aktorëve përkatës të përfshirë në procesin zgjedhor që të ndërmarrin hapa konkretë për të përmirësuar punën e tyre në një mënyrë që të mundësojë përfshirje dhe dukshmëri më të mirë të këtyre kategorive të qytetarëve në procesin zgjedhor.

Qëllimi përfundimtar është të kontribuohet në një proces zgjedhor demokratik, të drejtë dhe gjithëpërfshirës.

Në këtë ngjarje morën pjesë përfaqësues të institucioneve që janë përfshirë në çfarëdo mënyre në procesin zgjedhor, organizatat e shoqërisë civile që punojnë në fushën e vëzhgimit të zgjedhjeve dhe avokimit për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara, gratë dhe komunitetet, komuniteti akademik, dhe zyrat lokale të organizatave ndërkombëtare që punojnë në këtë fushë.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Raport për fletëparaqitje të pranuara dhe të përpunuara për votim në PDK të RMV-së me pasqyrë për 04.03.2020 në ora 12:30

Raport për fletëparaqitje të pranuara dhe të përpunuara për votim në PDK të RMV-së me pasqyrë për 03.03.2020 në ora 12:00

Regjistër të radiodifuzerëve, mediave të shtypit dhe mediave elektronike (portale të internetit)

Raport për fletëparaqitje të pranuara dhe të përpunuara për votim në PDK të RMV-së me pasqyrë për 02.03.2020 në ora 12:30

Vendim për përcaktimin e shumës maksimale të mjeteve të nevojshme për marrje me qira të hapësirave private

Raport për fletëparaqitje të pranuara dhe të përpunuara për votim në PDK të RMV-së me pasqyrë për 28.02.2020 në ora 11:30

Raport për fletëparaqitje të pranuara dhe të përpunuara për votim në PDK të RMV-së me pasqyrë për 27.02.2020 në ora 12:00

Raport për fletëparaqitje të pranuara dhe të përpunuara për votim në PDK të RMV-së me pasqyrë për 26.02.2020 në ora 12:00

Raport për fletëparaqitje të pranuara dhe të përpunuara për votim në PDK të RMV-së me pasqyrë për 25.02.2020 në ora 12:00

Raport për fletëparaqitje të pranuara dhe të përpunuara për votim në PDK të RMV-së me pasqyrë për 24.02.2020 në ora 11:45

Në seancën e 60-të të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, që u mbajt më 28.2.2020, u shqyrtuan dhe u miratuan aktet nënligjore në vijim:

 • Udhëzimi për fletëvotime të pavlefshme, me të cilin për fletëvotim të vlefshëm përcaktohet fletvotimi i vlefshëm i cili është në pajtim me nenin 110 të Kodit Zgjedhor dhe fletëvotimi nga i cili në mënyrë të sigurt dhe të qartë mund të konstatohet për cilën listë të kandidatëve ka votuar zgjedhësi, ndërsa fletëvotim i pavlefshëm është ai i cili nuk është plotësuar ose votuesi ka rrethuar më shumë lista të kandidatëve ose kanditatit.

 • Udhëzimi për votim të zgjedhësve që janë anëtarë të Këshillave Zgjedhore që e realizojnë votimin në Përfaqësitë Diplomatike-Konsullore përkatësisht zyrat konsullore (neni 113-b i Kodit Zgjehdor).

 • Udhëzimi për shpërndarje të panove reklamuese dhe afisheve përmes shortit (në pajtim me nenin 78-a të Kodit Zgjedhor), në pajtim me të cilin komunat në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Qyteti i Shkupit dhe personat juridikë që menaxhojnë me panotë dhe afishet reklamuese janë të obliguar që në afat prej pesë ditësh nga shpallja e zgjedhjeve që t’i shpallin publikisht lokacionet dhe çmimet për blerje të panove dhe afisheve reklamuese, të cilat lokacione dhe çmime duhet t’i dorëzojnë në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve me qëllim për të realizuar shortin.

 • Udhëzimi për konfirmimin e identitetit personal të votuesit (neni 108 të Kodit Zgjedhor).

 • Udhëzimi për votim të personave që gjendjen në burg shtëpiak (neni 113 I Kodit Zgjedhor), në pajtim me të cilin qytetarët të cilët deri në ditën e votimit gjenden në burg shtëpiak, nëse dëshirojnë ta realizojnë të drejtën e tyre të votimit nevojitet që përmes të autorizuarit ta njoftojnë Komisionin Komunal Zgjedhor i cili është kompent për vendin ku votuesi është në burg shtëpiak, më së voni tre ditë para ditës së caktuar për votim.

 • Udhëzimi për zbatim të nenit 112-a të Kodit Zgjedhor – për persona me aftësi të kufizuara, me të cilin zgjedhësit, personat me aftësi të kufizuara që nuk mund të hyjnë përkatësisht që nuk mund të kenë qasje në vendvotimin në pajtim me Kodin Zgjedhor, Këshilli Zgjedhor është i obliguar që t’u mundësojë në mënyrë adekuate të hyjnë, përkatësisht të kenë qasje në vendvotim për ta realizuar të drejtën e tyre të votimit.

 • Udhëzimi për votim të personave të verbër dhe personave me shikim të dëmtuar, me të cilin është përcaktuar votimi i personave me shikim të dëmtuar, me atë që Komisioni komunal zgjedhor çdo këshill zgjedhor i jep një shambllon në të cilin me ndihmën e alfabetit Braj janë shypur të dhëna nga fletëvotimi.

 • Udhëzimi për votim të personit të pafuqishëm ose të sëmurë (neni 111 paragrafët 4, 5, 6 dhe 7 të Kodit Zgjedhor) dhe Udhëzim për votim të personit të pafuqishëm dhe të sëmurë (neni 111 paragrafi 1, 2 dhe 3 të Kodit Zgjedhor) me të cilat përcaktohet mënyra në të cilën personat e sëmurë dhe të pafuqishëm që dëshirojnë të votojnë e njoftojnë Komisionin komunal zgjedhor, me dokumentacion të parashtruar adekuat, si dhe mënyra e realizimit të votimit për këto persona nga ana e Këshillit Zgjedhor.

 • Udhëzimi për vëzhgimin e zgjedhjeve dhe procedurës zgjedhore, në të cilën janë përfshirë drejtimet për mënyrën e realizimit të vëzhgimit të zgjedhjeve dhe procedurës zgjedhore.

 • Konkluzioni për Rregulloren për mënyrën e veprimit të policies gjatë realizimit të zgjedhjeve nr. 07-210/4 nga 19.2.2014.

 • Udhëzimi për mënyrën dhe procedurën e parashtrimit, pranimit dhe vërtetimit të listave të kandidatëve për Zgjedhjet e parakohshme për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, viti 2020 dhe Vendimi për përcaktimin e shumës maksimale të mjeteve të nevojshme për marrje me qira të lokaleve në pronësi private për realizimin e votimit, për ato vendvotime ku nuk ekzistojnë objekte që i përmbushin kushtet ligjore për realizim të saj.

Njëkohësisht, në seancën u miratuan edhe Formulari nr. 16 BShSh (për mbledhjen dhe përcaktimin e rezultateve nga votimi i zgjedhësve që janë në vuajtje të dënimit me burg ose janë në paraburgim, që votojnë në vendvotimin nr. 5050 dhe janë zgjedhur anëtarë të këshillave zgjedhore kompetente për realizimin e votimit në PDK të Republikës së Maqedonisë së Veriut, zgjedhës që janë me status të personave të shpërngulur brenda territorit dhe për zgjedhës që janë paraqitur në institucionet për përkujdesje jashtëfamiljare Formulari 16vd (për votim, përmbledhje dhe përcaktim të rezultateve nga votimi për zgjedhje të deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut nga këshilli zgjedhor në PDK, Formulari nr. 16 (për votim, përmbledhje dhe përcaktim të rezultateve nga votimi për zgjedhje të deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut nga këshilli zgjedhor), Formulari sipas nenit 107 të Kodit Zgjedhor – pamundësi për realizimin e të drejtës së votimit, Formulari nr. 18 sipas nenit 113 të Kodit Zgjedhor (Procesverbal i veçantë i votimit sipas listave të kandidatëve për zgjedhje të deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut për zgjedhësit që vuajnë dënimin me burg në institucionin ndëshkues-përmirësues) dhe Formulari nr. 18-a sipas nenit 111-a të Kodit Zgjedhor (Procesverbal i veçantë i votimit sipas listave të kandidatëve për zgjedhje të deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut për zgjedhësit që votojnë në institucionin e veçantë për përkujdesje jashtëfamiljare).

Gjithashtu, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve i shqyrtoi kërkesat për mospranim të ushtrimit të detyrës kryetar, zëvendëskryetar, anëtar dhe zëvendësanëtar i komisioneve komunale zgjedhore me ç’rast u bë zgjedhje e rastësisishme e kryetarit, zëvendëskryetarit, anëtarit dhe zëvendësanëtarit të komisioneve komunale zgjedhore kërkesat për përjashtim të të cilave u pranuan nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve.

 

Me respekt,

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

 

Formulari B1 – Kërkesë për regjistrim në Listën e zgjedhësve

Formulari B2 – Kërkesë për fshirjen e të dhënave në Listën e zgjedhësve

Formulari B3 – Kërkesë për ndryshimin e të dhënave në Listën e zgjedhësve

Kalendari për kryerjen e veprimeve zgjedhore për realizimin e zgjedhjeve të parakohshme për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut 12 shkurt – 12 prill 2020

Skip to content