Pdf 2Udhëzim për mospërcaktimin e vendvotimeve për vendbanime ku jetojnë më pak se dhjetë votues.pdf

Në lidhje me Vendimin për shpalljen e, dhe Vendimi për shpalljen e zgjedhjeve të parakohshme për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë nr. Numër 09-4469/1, të miratuar nga kryetari i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë më 18.10.2016 dhe fondet e miratuara nga seksioni i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve:

UDHËZIM
PËR MËNYRËN E REALIZIMIT TË FONDEVE TË PËRCAKTUARA NGA KOMISIONI
SHTETËROR I ZGJEDHJEVE PËR ZBATIMIN E ZGJEDHJEVE NGA ANA E
KOMISIONEVE KOMUNALE TË ZGJEDHJEVE

1. Me këtë Udhëzim përshkruhet mënyra e realizimit të shpenzimeve nga fondet e siguruara nga buxheti i Republikës së Maqedonisë, nëpërmjet Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve për zbatimin e zgjedhjeve të parakohshme për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, të cilat i kanë në dispozicion komisionet komunale të zgjedhjeve.

2. Komisioni komunal i zgjedhjeve, me fondet e siguruara nga seksioni i KSHZ do të kenë në dispozicion në mënyrë racionale, efikase dhe efektive. Gjatë dispozicionit me fondet, komisionet komunale të zgjedhjeve, mbajnë llogari për shpenzimet ekonomike në pajtim me rregullat ligjore, aktet nënligjore dhe udhëzimet…(më shumë)

Pdf 2Njoftim për shtojcat e nevojshme ndaj listës së parashtruar të kandidatëve për anëtar të këshillave të komunave dhe këshillit të qytetit të Shkupit dhe për kryetar të komunave dhe për kryetar të qytetit të Shkupit (neni 64 i kodit zgjedhor).pdf

 

Më 16 shtator 2012 (e shtunë), në orën 13:00, në lokalet e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, do të kryhet një short në përputhje me nenin 78-a, paragrafët 5 dhe 6 të Kodit zgjedhor, me të cilin Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve do të vendos vendet e panove reklamuese dhe bilbordet që ofrohen për reklamat politike nga personat juridik që merren me to.

Thirren përfaqësuesit e personave juridik që kanë paraqitur oferta për panoat reklamuese dhe bilbordet dhe kanë paraqitur vende dhe lista të çmimeve deri te KSHZ për të marrë pjesë në përzgjedhjen dhe nëse nuk ka përfaqësues nga ofertuesit, tërheqja do të kryhet nga një person nga shërbimi profesional.

Informohen edhe partitë e interesuara politike, pjesëmarrësit në procesin zgjedhor, se ata mund të marrin pjesë dhe ta monitorojnë procesin e kryerjes së zgjedhjes së bordeve dhe tabelave reklamuese.

 

Pdf 2Njoftim për reklamimin e panove dhe bilbordeve – 15.09.2017.pdf

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve njofton përfaqësuesit e autorizuar të partive politike, të koalicioneve dhe të grupeve të votuesve që do të marrin pjesë në Zgjedhjet për kryetar të komunave dhe anëtar të këshillave komunale dhe Qytetit të Shkupit në vitin 2017 se shorti për ta përcaktuar renditjen në listën e kandidatëve do të mbahet të martën, 19 shtator në orën 12:00.

Shorti do të mbahet në selinë e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, në sallën e madhe, kati i katërt.

Gjithashtu, i ftojmë përfaqësuesit e autorizuar të partive politike, të koalicioneve dhe të grupeve të votuesve të cilët do të marrin pjesë në Zgjedhjet lokale 2017, të marrin pjesë në shortin, respektivisht në konfirmimin e numrave rendor në listën e vetme të kandidatëve.

Ata me vete duhet të mbajnë autorizim nga parashtruesi i listës.

Lënda: Njoftim për udhëzimet për veprim

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve më 4 shtator 2017, duke vendosur pas akteve të marra nga komisionet komunale të zgjedhjeve, ka miratuar udhëzimet e mëposhtme për veprim:

1. Komisionet komunale të zgjedhjeve t’i pranojnë kërkesat e parashtruara personale për shkarkim nga kryerja e funksionit në këshillat zgjedhore, për personat që janë të punësuar në:

– Ministria e financave – Drejtoria e të ardhurave publike,

– Ministria e financave – Drejtoria e doganës, vetëm doganierë si persona në uniformë;

– Ministria e drejtësisë – Drejtoria për evidentimin e librave të amzës;

– Ministria e bujqësisë, pylltarisë dhe ekonomisë së ujërave – policia pyjore si persona në uniformë, dhe

– Të punësuarit në njësinë territoriale zjarrfikëse – zjarrfikësit si persona në uniformë.

Pasi do të dorëzojnë vendimin për shkarkim, komisioni komunal i zgjedhjeve dorëzon një raportim deri te Komisioni shtetëror i zgjedhjeve për nevojën nga zgjidhja shtesë e rastit.

2. Kur dy parti politike në opozitë, d.m.th., kur dy partitë politike në pushtet, kanë dorëzuar lista të posaçme me propozime për anëtar dhe zëvendës të tyre në këshillat zgjedhor, komisioni komunal i zgjedhjeve formon këshillat zgjedhor në përputhje me Udhëzimin nr. 08-1679/1 më 22.08.2017, për mënyrën e emërimit të anëtarëve të këshillave zgjedhor në propozim të partive politike.

3. Kur deri te komisioni komunal i zgjedhjeve, propozime për anëtar dhe zëvendësit e tyre në këshillat zgjedhor ka dorëzuar vetëm një parti politike nga opozita, d.m.th., vetëm një parti politike në pushtet, komisioni komunal i zgjedhjeve formon këshillat zgjedhor në mënyrë që emëron për anëtar dhe zëvendës anëtarë, dy persona që janë të paraqitur në listën e partisë politike, që ka dorëzuar propozime.

Pdf 2Njoftim për udhëzimet për veprim të KKZ-së 05.09.2017.pdf

Në pajtim me nenin 66 të Rregullores së Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve nr. 01-1322 / 1 të datës 06.07.2017 dhe nenit 49 paragrafi 1 të Kodit zgjedhor (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, nr. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16 dhe 67/17), Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, në seancën nr. 128 e mbajtur më 19.08.2017, solli

VENDIM
për hapjen e zyrave të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve në selinë e njësive të
vetëqeverisjes lokale ku do të kryhet inspektimi publik në List
ën e zgjedhësve dhe do të
grumbullohen nënshkrimet për listat e kandidatëve të propozuar nga një grup
zgjedh
ësish në Zgjedhjet lokale që do të mbahen më 15.10.2017

Neni 1

Për shkak të kryerjes së inspektimit publik në Listën e zgjedhësve dhe për grumbullimin e nënshkrimeve për listat e kandidatëve të propozuar nga një grup zgjedhësish, për Zgjedhjet lokale që do të mbahen më 15.10.2017, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve do të hapë zyra shtesë në njësitë e vetëqeverisjes lokale, ku nuk ka zyra apo seksione të saj rajonale…(më shumë)

Pdf 2Vendim për caktimin e udhëzimit nr. 08-1428/1 më 25.07.2017, për mënyrën dhe procedurën për dorëzim, pranim dhe konfirmim e listave të kandidatëve për zgjedhjet lokale.pdf

Pdf 2Udhëzim për mënyrën dhe procedurën e parashtrimit, pranimit dhe konfirmimit të listave të kandidatëve për zgjedhjet lokale.pdf

LËNDA:  UDHËZIME PËR VEPRIM SIPAS KËRKESËS SË 17.09.2017

Të nderuar,

Në mbledhjen e punës të mbajtur më 17 shtator 2017, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve e shqyrtoi kërkesën Tuaj dhe e dha mendimin e mëposhtëm:

1. Një parashtrues i autorizuar i listës së kandidatëve për anëtarët e këshillit të komunës mund të bëjë një korrigjim në listë, përkatësisht zëvendësim i një kandidati të propozuar me një tjetër kandidat, deri në momentin e konfirmimit të listës.

2. Pas konfirmimit të listës, zëvendësimi i një kandidati të propozuar me një kandidat të ri mund të bëhet vetëm në kushtet e përcaktuara në nenin 67-a të Kodit zgjedhor.

Pdf 2Udhëzime për veprim sipas kërkesës së 17.09.2017 për KKZ-në e Dellçevës.pdf

Në bazë të nenit 49 dhe 49a paragrafi 1 të Kodit Zgjedhor (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, nr. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 136/16 dhe 142/16) dhe neni 34 të Rregullores së përkohshme të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, dhe pas përpunimit të realizuar metodologjik dhe tekniko-organizues të të dhënave të qytetarëve nga ana e Entit shtetëror të statistikës (CD – me gjendje të Listës zgjedhore për vënie në inspektim publik nga Enti shtetëror i statistikës më 18.08.2017), Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në takimin e mbajtur më 20 gusht 2017 ka miratuar si vijon

RAPORT
për përcaktimin e gjendjes së Listës zgjedhore për vënie në inspektim publik për
mbajtjen e Zgjedhjeve lokale më 15.10.2017

1. Konstatohet Lista zgjedhore për vënie në inspektim publik
2. Pas përpunimit të realizuar metodologjik dhe tekniko-organizues të Listës zgjedhore për vënie në inspektim publik, gjendja e Listës zgjedhore është si vijon…(më shumë)

Lënda: NJOFTIM

Të nderuar,

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në takimin e mbajtur më 15 shtator 2017, ka shqyrtuar raportin tuaj, të dërguar përmes postës elektronike, ku na raportoni se Koalicioni i udhëhequr nga VMRO-DPMNE, listat e kandidatëve për kryetar dhe anëtar të këshillit, kanë dorëzuar deri te KKZ Negotinë në orën 00:05 më 15 shtator, respektivisht, pesë minuta pas kalimit të afatit të caktuar ligjor për parashtrimin e listave të kandidatëve.

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve tregon se zgjedhjet janë bazë e demokracisë, dhe pluralizmi politik dhe zgjedhjet demokratike janë vlerat themelore të renditjes kushtetuese të Republikës së Maqedonisë.

Zgjedhjet paraqesin një pjesë të garës politike midis pjesëmarrësve, ku është me rëndësi të jashtëzakonshme pluralizmi i ideve dhe konkurrencës, në fer dhe atmosferë demokratike, ku garantohen e drejta e qytetarëve për fshehtësi të votimit.

Duke marrë parasysh të lartpërmendurën, konsiderojmë se KKZ Negotinë duhet të ketë fleksibilitet dhe kuptim për të gjithë që dëshirojnë që të marrin pjesë në zgjedhjet. Konsiderojmë se vonesa nga 5 minuta mund të jetë për shkak të arsyeve objektive, me çka shumica e anëtarëve të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve konsiderojnë se Komisioni juaj komunal i zgjedhjeve duhet t’i pranojë listat e parashtruara nga Koalicioni i udhëhequr nga VMRO-DPMNE si të parashtruara në kohë dhe të vazhdojë me procedurën e shqyrtimit të tyre. Nëse te listat ka parregullsi, në përputhje me nenin 67 pika 2 të Kodit Zgjedhor, KKZ është i detyruar ta lajmërojë parashtruesin për të korrigjuar parregullsitë brenda 48 orëve, dhe nëse lista është e hartuar në përputhje me Kodin Zgjedhor e njëjta ta konfirmojë me një vendim.

Pdf 2Njoftimi i KSHZ-së për KKZ-në e Negotinës 15.09.2017.pdf

LËNDA: Njoftim për udhëzimet për veprim më 13 shtator 2017

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve më 12 shtator 2017, duke vepruar pas akteve të marra nga komisionet komunale të zgjedhjeve, ka miratuar udhëzimet e mëposhtme për veprim.

  1. Në lidhje me realizimin e procedurës për furnizim publik të shërbimeve për transport të materialeve zgjedhore dhe këshillave zgjedhore dhe miratim i marrëveshjeve me operatorët ekonomik, komisionet komunale të zgjedhjeve menjëherë të kontaktojnë me kompetentet në komunën. Për shkak se zgjedhjet lokale financohen nga komunat, komunat duhet të jenë organi kontraktues, që do të miratojë kontratën për transport të materialit zgjedhor dhe këshillave zgjedhore.
  2. Komisionet komunale të zgjedhjeve t’i pranojnë si relevante Vendimet e lëshuara nga Regjistri qendror i RM-së për NUT i marrë, ku është treguar shënimi “grup qytetarësh”, “për kryetar i komunës” ose “për këshillin e komunës” dhe “Zgjedhje lokale 2017”. Në mënyrë të detyruar duhet të kërkohet edhe një vërtetim nga banka se është e hapur xhiro-llogari e transaksionit.
  3. Në zgjidhjen e kryetarëve, anëtarëve dhe zëvendësuesve të tyre në këshillat zgjedhore, komisioni komunal i zgjedhjeve duhet të kihet kujdes, në zgjidhjen e rastit të zgjedhen nëpunësit shtetëror ose publik, ku për kryetar dhe zëvendës kryetar i NJZ-së duhet të jetë me arsim të lartë, dhe për anëtar dhe zëvendës anëtar duhet të ketë më së paku arsim të mesëm. Çfarë punon personi i zgjedhur nuk ka rëndësi (bravapunues, pastrues etj.).
  4. Kur në kërkesën deri te komisionet komunale të zgjedhjeve, institucionet ku janë të punësuar kryetarët e zgjidhur, anëtarët dhe zëvendësit e tyre në këshillat zgjedhore kanë dorëzuar një informacion në origjinal, i regjistruar me një numër arkivi, vulë, vulë dhe nënshkrim i personit të autorizuar të institucionit, ku thuhet se personat e zgjedhur në këshillat zgjedhore momentalisht kryejnë funksionin e zgjedhur ose funksionin e emëruar ose atyre iu është ndaluar punësimi ose janë në mungesë jo të paguar, mund ta pranojnë raportimin si të vlefshëm, për shkak se për vlefshmërinë e tij qëndron institucioni. Shtesë, është e dëshirueshme që të kërkohet institucioni që të dorëzojë një kopje nga akti përkatës, siç është vendimi për emërim ose zgjidhje, vendim ose marrëveshje për ndalim të punësimit ose vendim për mungesë jo të paguar me vendim se personi është i çregjistruar nga Agjencia për punësim në atë periudhë etj.
  5. Nën personi i zgjidhur ose i emëruar konsiderohen funksionar të zgjedhur ose të emëruar nga Qeveria, perkatësisht, Kuvendi i RM-së, ku të njëjtët janë të detyruar ndaj kërkesës për mospranim për kryerjen e funksionit në këshillat zgjedhor, të dorëzojnë një kopje nga vendimi përkatës për zgjedhje dhe emërim dhe/ose kopje nga gazeta zyrtare ku është i publikuar i njëjti.
  6. Gjatë kontrollit të kandidatëve për kryetar dhe anëtar të këshillit të komunave dhe qytetit të Shkupit, komisionet komunale të zgjedhjeve janë të detyrueshëm kandidatët me “Regjistrimi i personave për të cilat Komisioni për verifikimin e fakteve (Komisioni për lustrim) ka konstatuar se plotësojnë kushtin me të cilin kufizohet kryerja e funksionit publik”. Regjistri mund ta gjeni në linkun e mëposhtëm: http://www.kvf.org.mk/index.php/mk/registar.

Pdf 2

Njoftim për udhëzimet për veprim më 13 shtator 2017.pdf

Skip to content