Raport për fletëparaqitje të pranuara dhe të përpunuara për votim në PDK të RMV-së me pasqyrë për 11.03.2020 në ora 11:50

Vendim – për ndarje të mjeteve për komisionet komunale të zgjedhjeve për zbatim të Zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, 12 prill 2020

Vendim – për ndarje të mjeteve avans për njësitë dhe zyrat rajonale për gjiro rreth dhe sigurim të vendvotimeve

Raport për fletëparaqitje të pranuara dhe të përpunuara për votim në PDK të RMV-së me pasqyrë për 10.03.2020 në ora 11:30

Raport për fletëparaqitje të pranuara dhe të përpunuara për votim në PDK të RMV-së me pasqyrë për 09.03.2020 në ora 11:30

Raport për fletëparaqitje të pranuara dhe të përpunuara për votim në PDK të RMV-së me pasqyrë për 06.03.2020 në ora 11:30

Udhëzim për votimin e personave të verbër dhe me shikim të dëmtuar


Regjsitrimi audio Udhëzim për votim për personat e verbër dhe me shikim të dëmtuar

Udhëzime për mënyrën dhe procedurën e aplikimit dhe votimit në ambiente speciale për kujdes jashtëfamiljar (shtëpi për të moshuarit) (shtëpi për të moshuarit)

Kodeks për vëzhgimin e Zgjedhjeve të parakohshme për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, 12 prill 2020

Raport për fletëparaqitje të pranuara dhe të përpunuara për votim në PDK të RMV-së me pasqyrë për 05.03.2020 në ora 13:00

bashkëpunim me Misionin e OSBE në Shkup

Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve Misionin e OSBE-së në Shkup, me dartë 4 mars 2020, organizoi Forumin për përfshirjen në procesin zgjedhor, për përfaqësuesit e institucioneve dhe organizatat e shoqërisë civile mbi përfshirjen e procesit zgjedhor.

Duke organizuar këtë ngjarje, në vazhdën e zgjedhjeve parlamentare të vitit 2020, Misioni i OSBE-së në Shkup dhe Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve synuan të theksojnë rëndësinë e gjithëpërfshirjes së procesit zgjedhor duke shkëmbyer ide dhe sugjerime për mangësitë e sistemit që parandalojnë grupe të caktuara të qytetarëve të marrin pjesë plotësisht dhe në mënyrë të barabartë në procesin zgjedhor. Fokusi do të jetë tek gratë, njerëzit me aftësi të kufizuara dhe pjesëtarët e komuniteteve. Pritshmëritë nga ky Forumi janë që i njejti do të kontribuojë në inkurajimin e të gjithë aktorëve përkatës të përfshirë në procesin zgjedhor që të ndërmarrin hapa konkretë për të përmirësuar punën e tyre në një mënyrë që të mundësojë përfshirje dhe dukshmëri më të mirë të këtyre kategorive të qytetarëve në procesin zgjedhor.

Qëllimi përfundimtar është të kontribuohet në një proces zgjedhor demokratik, të drejtë dhe gjithëpërfshirës.

Në këtë ngjarje morën pjesë përfaqësues të institucioneve që janë përfshirë në çfarëdo mënyre në procesin zgjedhor, organizatat e shoqërisë civile që punojnë në fushën e vëzhgimit të zgjedhjeve dhe avokimit për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara, gratë dhe komunitetet, komuniteti akademik, dhe zyrat lokale të organizatave ndërkombëtare që punojnë në këtë fushë.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Raport për fletëparaqitje të pranuara dhe të përpunuara për votim në PDK të RMV-së me pasqyrë për 04.03.2020 në ora 12:30

Raport për fletëparaqitje të pranuara dhe të përpunuara për votim në PDK të RMV-së me pasqyrë për 03.03.2020 në ora 12:00

Regjistër të radiodifuzerëve, mediave të shtypit dhe mediave elektronike (portale të internetit)

Raport për fletëparaqitje të pranuara dhe të përpunuara për votim në PDK të RMV-së me pasqyrë për 02.03.2020 në ora 12:30

Vendim për përcaktimin e shumës maksimale të mjeteve të nevojshme për marrje me qira të hapësirave private

Raport për fletëparaqitje të pranuara dhe të përpunuara për votim në PDK të RMV-së me pasqyrë për 28.02.2020 në ora 11:30

Skip to content