Ju njoftojmë se komisioni komunal i zgjedhjeve, në pajtim me nenin 38 paragrafi 5 të Kodit zgjedhor me qëllim që të respektohet përfaqësimi përkatës, është i detyruar ti pranojë propozimet për anëtarë dhe zëvendës anëtarë të këshilleve zgjedhore nga partitë politike të opozitës dhe mazhorancës edhe në situatat kur listat me propozime ose zëvendësime të kandidatëve më veç të propozuar, partitë politike i kanë dorëzuar jashtë afateve të parashikuara në Kalendarin e fateve për kryerjen e veprimeve zgjedhore për zbatimin e zgjedhjeve të parakohshme për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, 18 tetor – 11 dhjetor 2016…(më shumë)

Sot më 13 korrik 2016,në lokalet e Komisionit shtetëror të zgjedhjeve zonja dr. Jasmina Dimitrieva mbajti prezentimin e analizës komparative në rolet e trupave zgjedhore për eliminimin e parregullsive zgjedhore.

Me kërkesë të Komisionit shtetëror të zgjedhjeve  si dhe me bashkëpunim me Fomdacionin ndërkombëtar të sistemeve zgjedhore(IFES)u përgadit pasqyra e praktikave egzistuese nga 12 vendettë Ballkanit dhe më gjërë. Ky document do të shërbejë në përpunimin e mëtejmë të procedurave në lidhje me parregullsitë zgjedhore si dhe në përforcimin e kapaciteteve të shërbimit juridik të KSH-së

 

Komisioni shtetëror i zgjedhjeve informon se nga 13 mars 2016 – e diel në ora 24:00, opsioni për paraqitjen/parashtrimin e shënimeve jokonzistente në Listën zgjedhore në veb faqen e Komisionit shtetëror të zgjedhjeve do të mbyllet. Kjo për arsye se për parashtrimet e arritura duhet kohë që Komisioni shtetëror i zgjedhjeve në mënyrë përkatëse ti përpunojë, ti krahasojë me të dhënat nga kontrollet e kryqëzuara dhe të caktojë se cilat prej rasteve të parashtruara duhen të jenë lëndë e kontrolleve në terren. Read more

Почитувани претставници на медиумите,

Државната изборна комисија на ден 6 април 2016 година, со почеток во 10:00 часот, ќе одржи јавна седница во која ќе се расправа по следниот дневен ред :

1. Разгледување на Извештајот за прогресот од вкрстените, теренските и административните проверки заради ажурирање на Избирачкиот список врз основа на Правилникот за методологија за водење и ажурирање на Избирачкиот список (заклучно со 05.04.2016); и

2. Разно.​

Ве покануваме да присуствувате во истата.

Komisioni shtetëror i zgjedhjeve, njofton se përgatitjet për fillimin e kontrollimit në terren janë duke u zhvilluar në mënyrë të përforcuar. Komisioni shtetëror i zgjedhjeve ka përfunduar me shtypjen e materialit të nevojshme për realizimin e kontrollimit, ndërsa në vijim është procesi i distribuimit të materialit nëpër njësite rajonale dhe zyrat e KSHZ-së.

Në të njejtën kohë zhvillohet edhe edukacioni i anketuesve të angazhuar, të cilin e zbatojnë kontrollorët, përkatësisht të punësuarit nëpër njësitë rajonale dhe në zyrat e KSHZ-së.

Menjëherë pas mbarimit të këtyre dy proceseve, të cilët zhvillohen paralelisht, do të fillojë edhe kontrollimi në terren.

Në lidhje me informacionet që u shfaqën në disa media, për CD-të e të dhënave nga kontrollimet e kryqëzuara, Komisioni shtetëror i zgjedhjeve ju njofton se me kërkesë të anëtarëve të Komisionit, në suazat e të drejtës për t’i marë ato të dhëna dhe të kryerjes së kompetencave të tyre si anëtarë iu janë dhënë të njejtat.

Për arsye të trasparencës së procesit, Komisioni shtetëror i zgjedhjeve në seancën e parë të ardhshme do të diskutojë për mundësinë e shpalljes së të dhënave jokonzistente në internet faqen e saj.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Skip to content