Në takimin koordinativ ndërmjet Dr.Bujar Osmani, zëvendëskryetar i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Koordinatorit nacional të IPA-s, i cili u mbajt në hapësirat e Komisionit shtetëror zgjedhor, u diskutua rreth masave dhe aktiviteteve të cilat po ndërmerren për zbatimin e pandërprerë të Zgjedhjeve për Kryetar të Republikës së Maqedonisë së Veriut, 2019.

Në takim ndërmjet Dr. Bujar Osmanit, zëvendëskryetar i Qeverisë së Maqedonisë së Veriut dhe koordinatorit nacional të IPA-së, tregoi interes për kapacitetet administrative-teknike dhe nevojat e Komisionit shtetëror zgjedhor, me qëllim që të tejkalohen problemet dhe mangësitë eventuale për pasqyrimin pozitiv të procesit të tërësishëm zgjedhor.

Të dy palët theksuan rëndësinë e këtyre Zgjedhjeve që të zbatohen në atmosferë të drejtë dhe demokratike, në përputhje me dispozitat pozitive ligjore dhe legjislacionin ndërkombëtar, të cilët do të paraqesin indikator (tregues) të rëndësishëm dhe parakusht në progresin e implementimit në Prioritetet urgjente të reformave gjegjësisht zbatimin e Listës së prioriteteve të Planit 18 në pjesën e Zgjedhjeve për pritjen e rezultateve të cilat do të sjellin vlerësim pozitiv në raportin e Komisionit Evropian.

KOMISIONI SHTETËROR ZGJEDHOR

Në vendvotimin 2901 në komunën e Çairit 719 votues të regjistruar në ekstraktin zgjedhor mund të zbatojnë të drejtën e tyre të votimit.
Gjer më ora 13.00, nga numri i përgjithshëm i votuesve të regjistruar (jehona) kanë votuar 150 persona ose 20.86%

Më 16 shtator 2012 (e shtunë), në orën 13:00, në lokalet e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, do të kryhet një short në përputhje me nenin 78-a, paragrafët 5 dhe 6 të Kodit zgjedhor, me të cilin Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve do të vendos vendet e panove reklamuese dhe bilbordet që ofrohen për reklamat politike nga personat juridik që merren me to.

Thirren përfaqësuesit e personave juridik që kanë paraqitur oferta për panoat reklamuese dhe bilbordet dhe kanë paraqitur vende dhe lista të çmimeve deri te KSHZ për të marrë pjesë në përzgjedhjen dhe nëse nuk ka përfaqësues nga ofertuesit, tërheqja do të kryhet nga një person nga shërbimi profesional.

Informohen edhe partitë e interesuara politike, pjesëmarrësit në procesin zgjedhor, se ata mund të marrin pjesë dhe ta monitorojnë procesin e kryerjes së zgjedhjes së bordeve dhe tabelave reklamuese.

 

Pdf 2Njoftim për reklamimin e panove dhe bilbordeve – 15.09.2017.pdf

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve njofton përfaqësuesit e autorizuar të partive politike, të koalicioneve dhe të grupeve të votuesve që do të marrin pjesë në Zgjedhjet për kryetar të komunave dhe anëtar të këshillave komunale dhe Qytetit të Shkupit në vitin 2017 se shorti për ta përcaktuar renditjen në listën e kandidatëve do të mbahet të martën, 19 shtator në orën 12:00.

Shorti do të mbahet në selinë e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, në sallën e madhe, kati i katërt.

Gjithashtu, i ftojmë përfaqësuesit e autorizuar të partive politike, të koalicioneve dhe të grupeve të votuesve të cilët do të marrin pjesë në Zgjedhjet lokale 2017, të marrin pjesë në shortin, respektivisht në konfirmimin e numrave rendor në listën e vetme të kandidatëve.

Ata me vete duhet të mbajnë autorizim nga parashtruesi i listës.

[ux_image id=”14013″ drop_shadow=”1″ link=”http://www.sec.mk/wp-content/uploads/2017/08/Sredba-so-EU-2.jpg” ]

Komisioni shtetëror i zgjedhjeve sot realizoi takim me përfaqësues të delegacionit të Parlamentit Europian dhe delegacioni i BE. Në këtë rast, përfaqësuesit e  delegacionit   dhanë përkrahje për angazhimin dhe organizimin e mirëfilltë të punës së Komisionit shtetëror të zgjedhjeve për zgjedhjet lokale 2017.

Përfaqësuesit e delegacionit të Parlamentit europian dhe delegacionit të BE u interesuan edhe për një sërë çështjesh që janë në kompetenca të KSHZ-së, si implementimin rekomandimeve të ODIHR-it dhe OBSE-es si dhe për mënyrën e azhurimit të të dhënave të listës zgjedhore.

Komisionit shtetëror të zgjedhjeve,  theksoi se organi që udhëheq ai, në vazhdimësi të përhershme ka qenë në kontakt dhe bashkëpunim me të gjitha institucionet relevante përkatëse. Madje, mysafirët e Parlamentit evropian u informuan se lista zgjedhore tani më është në shqyrtim publik në faqen zyrtare të Komisionit shtetëror të zgjedhjeve, si dhe në të gjitha komunat, respektivisht në të gjitha sektorët dhe zyrat e KSHZ-së.

Gjithashtu, Komisioni shtetëror i zgjedhjeve, delegacionin e Parlamentit evropian e informoi edhe për aktivitetet e ndërmarra në kompetenca të saj si pjesë e planit 3-6-9 të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë e që janë përputhshmëri me planin strategjik  të Komisionit Shtetëror të zgjedhjeve për periudhën 2017 – 2020.

Ndër  të tjera u theksua se KSHZ-ja, që nga formimi i saj  punon me përkushtim dhe përgjegjësi të madhe për rritjen e besimit në organizimin e procesit zgjedhor tek të gjithë aktorët kyç si dhe çdo gjë që është në suazat dhe kompetencat e saj.

 

Komisioni shtetëror i zgjedhjeve, Ju njofton se më 22 gusht (ditën e martë) në ora 11:00 do të fillojë zgjedhja e e anëtarëve të këshillit zgjedhor me anë të zgjedhjes së rastit. Zgjedhja e rastit do të kryhet në periudhën prej 22 deri më 25 gusht 2017 në objektin e Shtëpisë së armatës të ARM-së.

Komisioni shtetëror i zgjedhjeve

Komisioni shtetëror i zgjedhjeve, me rastin e Ditës globle të zgjedhjeve që mbahet çdo vit në ditën e ejtes së parë të muajit shkurt, realizoi takim pune me përfaqësuesit e Asociacionit qytetar MOST.

Takimi ishte në kahje për zgjërimin e e bashkëpunimit në mes KSHZ-së dhe Asociacionit qytetar MOST. Asociacioni qytetar MOST, KSHZ-së i dha në shfrytëzim datëbazën e vendimeve dhe aktgjykimeve sipas kundërshtimeve dhe padive për zgjedhjet, të përgaditur nga ana e tyre.

Datëbaza është e përpunuar në formë veb-faqeje (http://izborna pravda.mk) e cila i përmban vendimet dhe aktgjykimet në formë të dokumenteve në pdf format, si dhe të dhënat themelore për të njëjtat si psh. Në cikël zgjedhor, lloji i kundërshtimit, vendvotimi, vendime sipas kundërshtimeve etj. Sipas kë[tyre kritereve edhe mund të kërkohet datëbazë.

Datëbaza u përgadit si pjesë e projektitt ,, Udhërëfyes në zgjedhje të lira dhe korrekte” të cilëin e zbatoi Asociacioni qytetar MOST e finansuar nga ana e Ambasadës së Mbretërisësë Holandeze në Republikën e Maqedonisë , Ambasadës së Britanisë së Madhe në Shkup, Instiitutit Nacional Demokratik (NDI) dhe Fondit Nacional për Demokraci (NED).

Komisioni shtetëror i zgjedhjeve i demanton në tërësi dezinformatat dhe shpekulimet që po përhapen nëpër mediume në raport me materialin e besueshëm zgjedhor për gjoja tetëdhjetë mijë fletëvotime të shtypura provuese.

Komisioni shtetëror i zgjedhjeve ka kontrollë të plotë mbi tërë procesin zgjedhor, posaçërisht mbi shtypjen e materialit të besueshëm zgjedhor.

Komisioni shtetëror i zgjedhjeve i njofton të gjithë qytetarët se ekstraktet e Listës zgjedhore janë të shtypura, të kontrolluara, të konfirmuara dhe të nënshkruara nga të gjithë anëtarët e Komisionit shtetëror të zgjedhjeve. Gjithashtu, janë shtypur edhe fletëvotimet dhe po paketohen për shpërndarjen e tyre deri te komisionet kompetente komunale zgjedhore gjatë ditëve të ardhshme.

Njëherit, dëshirojmë të ju informojmë se gjatë këtyre ditëve në zyrat e Komisionit shtetëror të zgjedhjeve do të zbatohet votimi i anëtarëve të këshillave zgjedhorë të cilët do të zbatojnë votimin në përfaqësitë diplomatiko-konsulare dhe zyrat konsulare të Republikës së Maqedonisë jashtë vendit.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Fushata zgjedhore për zgjedhjet e parakohshme për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, të caktuara për tu mbajtur më 11 dhjetor të këtij viti do të fillojë më 21 nëntor (e hënë).
Komisioni shtetëror i zgjedhjeve rikujton se nga dita e shpalljes së zgjedhjeve e deri në fillimin e fushatës zgjedhore, radiodifuzerët dhe mediumet e shkruara nuk guxojnë të emitojnë, përkatësisht të publikojnë reklamime politike.

Gjithashtu, nga dita e shpalljes së zgjedhjeve e deri në mbarimin e tyre, radiodifuzerët, mediumet e shkruara dhe mediumet elektronike (internet portalet) nuk guxojnë të emitojnë, përkatësisht të publikojnë reklama të financuara nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë, nga buxhetet e komunave dhe të Qytetit të Shkupit dhe të gjithë personave të tjerë, të cilëve me ligj u është deleguar kryerja e autorizimeve publike.
Komisioni shtetëror i zgjedhjeve, për shkelësit e këtyre dispozitave do të inicojë ngritjen e procedurave përkatëse në pajtim me kompetencat e tij. Shumat e gjobave për shkeljet e tilla janë të përcaktuara në nenin 181 dhe 182 të Kodit zgjedhor.

Ju njoftojmë se komisioni komunal i zgjedhjeve, në pajtim me nenin 38 paragrafi 5 të Kodit zgjedhor me qëllim që të respektohet përfaqësimi përkatës, është i detyruar ti pranojë propozimet për anëtarë dhe zëvendës anëtarë të këshilleve zgjedhore nga partitë politike të opozitës dhe mazhorancës edhe në situatat kur listat me propozime ose zëvendësime të kandidatëve më veç të propozuar, partitë politike i kanë dorëzuar jashtë afateve të parashikuara në Kalendarin e fateve për kryerjen e veprimeve zgjedhore për zbatimin e zgjedhjeve të parakohshme për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, 18 tetor – 11 dhjetor 2016…(më shumë)

Sot më 13 korrik 2016,në lokalet e Komisionit shtetëror të zgjedhjeve zonja dr. Jasmina Dimitrieva mbajti prezentimin e analizës komparative në rolet e trupave zgjedhore për eliminimin e parregullsive zgjedhore.

Me kërkesë të Komisionit shtetëror të zgjedhjeve  si dhe me bashkëpunim me Fomdacionin ndërkombëtar të sistemeve zgjedhore(IFES)u përgadit pasqyra e praktikave egzistuese nga 12 vendettë Ballkanit dhe më gjërë. Ky document do të shërbejë në përpunimin e mëtejmë të procedurave në lidhje me parregullsitë zgjedhore si dhe në përforcimin e kapaciteteve të shërbimit juridik të KSH-së

 

Komisioni shtetëror i zgjedhjeve informon se nga 13 mars 2016 – e diel në ora 24:00, opsioni për paraqitjen/parashtrimin e shënimeve jokonzistente në Listën zgjedhore në veb faqen e Komisionit shtetëror të zgjedhjeve do të mbyllet. Kjo për arsye se për parashtrimet e arritura duhet kohë që Komisioni shtetëror i zgjedhjeve në mënyrë përkatëse ti përpunojë, ti krahasojë me të dhënat nga kontrollet e kryqëzuara dhe të caktojë se cilat prej rasteve të parashtruara duhen të jenë lëndë e kontrolleve në terren. Read more

Почитувани претставници на медиумите,

Државната изборна комисија на ден 6 април 2016 година, со почеток во 10:00 часот, ќе одржи јавна седница во која ќе се расправа по следниот дневен ред :

1. Разгледување на Извештајот за прогресот од вкрстените, теренските и административните проверки заради ажурирање на Избирачкиот список врз основа на Правилникот за методологија за водење и ажурирање на Избирачкиот список (заклучно со 05.04.2016); и

2. Разно.​

Ве покануваме да присуствувате во истата.

Komisioni shtetëror i zgjedhjeve, njofton se përgatitjet për fillimin e kontrollimit në terren janë duke u zhvilluar në mënyrë të përforcuar. Komisioni shtetëror i zgjedhjeve ka përfunduar me shtypjen e materialit të nevojshme për realizimin e kontrollimit, ndërsa në vijim është procesi i distribuimit të materialit nëpër njësite rajonale dhe zyrat e KSHZ-së.

Në të njejtën kohë zhvillohet edhe edukacioni i anketuesve të angazhuar, të cilin e zbatojnë kontrollorët, përkatësisht të punësuarit nëpër njësitë rajonale dhe në zyrat e KSHZ-së.

Menjëherë pas mbarimit të këtyre dy proceseve, të cilët zhvillohen paralelisht, do të fillojë edhe kontrollimi në terren.

Në lidhje me informacionet që u shfaqën në disa media, për CD-të e të dhënave nga kontrollimet e kryqëzuara, Komisioni shtetëror i zgjedhjeve ju njofton se me kërkesë të anëtarëve të Komisionit, në suazat e të drejtës për t’i marë ato të dhëna dhe të kryerjes së kompetencave të tyre si anëtarë iu janë dhënë të njejtat.

Për arsye të trasparencës së procesit, Komisioni shtetëror i zgjedhjeve në seancën e parë të ardhshme do të diskutojë për mundësinë e shpalljes së të dhënave jokonzistente në internet faqen e saj.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Skip to content