Në takimin koordinativ ndërmjet Dr.Bujar Osmani, zëvendëskryetar i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Koordinatorit nacional të IPA-s, i cili u mbajt në hapësirat e Komisionit shtetëror zgjedhor, u diskutua rreth masave dhe aktiviteteve të cilat po ndërmerren për zbatimin e pandërprerë të Zgjedhjeve për Kryetar të Republikës së Maqedonisë së Veriut, 2019.

Në takim ndërmjet Dr. Bujar Osmanit, zëvendëskryetar i Qeverisë së Maqedonisë së Veriut dhe koordinatorit nacional të IPA-së, tregoi interes për kapacitetet administrative-teknike dhe nevojat e Komisionit shtetëror zgjedhor, me qëllim që të tejkalohen problemet dhe mangësitë eventuale për pasqyrimin pozitiv të procesit të tërësishëm zgjedhor.

Të dy palët theksuan rëndësinë e këtyre Zgjedhjeve që të zbatohen në atmosferë të drejtë dhe demokratike, në përputhje me dispozitat pozitive ligjore dhe legjislacionin ndërkombëtar, të cilët do të paraqesin indikator (tregues) të rëndësishëm dhe parakusht në progresin e implementimit në Prioritetet urgjente të reformave gjegjësisht zbatimin e Listës së prioriteteve të Planit 18 në pjesën e Zgjedhjeve për pritjen e rezultateve të cilat do të sjellin vlerësim pozitiv në raportin e Komisionit Evropian.

KOMISIONI SHTETËROR ZGJEDHOR

Pdf 2Raporti i zbatimit të zgjedhjeve për anëtarë të këshillit të komunave dhe këshillit të qytetit të shkupit, për kryetarë të komunave dhe qytetit të Shkupit 15 tetor 2017.pdf

 

Delegacioni i Komisionit shtetëror të zgjedhjeve e prezentoi Republikën e Maqedonisë në konferencën e 26- të vjetore të Shoqatës evropiane të organeve zgjedhore
Konferenca u mbajt në Sofje, Republika e Bullgarisë, nga 8 deri 10 nëntorë.

[ux_image id=”http://www.sec.mk/wp-content/uploads/2017/11/Group-photo-ACEEEO-1.jpg” link=”http://www.sec.mk/wp-content/uploads/2017/11/Group-photo-ACEEEO.jpg”]

Në vendvotimin 2901 në komunën e Çairit 719 votues të regjistruar në ekstraktin zgjedhor mund të zbatojnë të drejtën e tyre të votimit.
Gjer më ora 13.00, nga numri i përgjithshëm i votuesve të regjistruar (jehona) kanë votuar 150 persona ose 20.86%

Pdf 2Konkluzë për njoftimin e rezultateve përfundimtare të votimit më 29 tetor 2017, pas sjelljes së aktgjykimeve dhe aktvendimit të Gjykatës administrative për paditë e parashtruara në mbrojtjen e drejtës zgjedhore e parashtruesve të listave të kandidatëve për komunat përkatëse.pdf

 

Pdf 2Raport për njoftimin e përfundimit të rezultateve nga votimi më 15 tetor 2017 pas sjelljes së aktgjykimeve dhe aktvendimit të Gjykatës administrative për paditë e parashtruara për mbrojtjen e drejtës zgjedhore të parashtruesve të listave të kandidatëve për komunat përkatëse.pdf

Pdf 2Konkluzë për njoftimin e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve nga votimi më 15 tetor 2017 për komunat përkatëse .pdf

 

Pdf 2Raport për kundërshtimet e parashtruara në procedurën e votimit, sumimit dhe konfirmimit të rezultateve sipas listave të kandidatit për kryetarë të komunave dhe Qytetit të Shkupit dhe anëtarë të këshillave të komunave dhe Qytetit të Shkupit, të mbajtura më 15tetor 2017.pdf

 

Pdf 2Udhëzim për mospërcaktimin e vendvotimeve për vendbanime ku jetojnë më pak se dhjetë votues.pdf

Në lidhje me Vendimin për shpalljen e, dhe Vendimi për shpalljen e zgjedhjeve të parakohshme për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë nr. Numër 09-4469/1, të miratuar nga kryetari i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë më 18.10.2016 dhe fondet e miratuara nga seksioni i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve:

UDHËZIM
PËR MËNYRËN E REALIZIMIT TË FONDEVE TË PËRCAKTUARA NGA KOMISIONI
SHTETËROR I ZGJEDHJEVE PËR ZBATIMIN E ZGJEDHJEVE NGA ANA E
KOMISIONEVE KOMUNALE TË ZGJEDHJEVE

1. Me këtë Udhëzim përshkruhet mënyra e realizimit të shpenzimeve nga fondet e siguruara nga buxheti i Republikës së Maqedonisë, nëpërmjet Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve për zbatimin e zgjedhjeve të parakohshme për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, të cilat i kanë në dispozicion komisionet komunale të zgjedhjeve.

2. Komisioni komunal i zgjedhjeve, me fondet e siguruara nga seksioni i KSHZ do të kenë në dispozicion në mënyrë racionale, efikase dhe efektive. Gjatë dispozicionit me fondet, komisionet komunale të zgjedhjeve, mbajnë llogari për shpenzimet ekonomike në pajtim me rregullat ligjore, aktet nënligjore dhe udhëzimet…(më shumë)

Pdf 2Njoftim për shtojcat e nevojshme ndaj listës së parashtruar të kandidatëve për anëtar të këshillave të komunave dhe këshillit të qytetit të Shkupit dhe për kryetar të komunave dhe për kryetar të qytetit të Shkupit (neni 64 i kodit zgjedhor).pdf

 

Skip to content