Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve njofton përfaqësuesit e autorizuar të partive politike, të koalicioneve dhe të grupeve të votuesve që do të marrin pjesë në Zgjedhjet për kryetar të komunave dhe anëtar të këshillave komunale dhe Qytetit të Shkupit në vitin 2017 se shorti për ta përcaktuar renditjen në listën e kandidatëve do të mbahet të martën, 19 shtator në orën 12:00.

Shorti do të mbahet në selinë e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, në sallën e madhe, kati i katërt.

Gjithashtu, i ftojmë përfaqësuesit e autorizuar të partive politike, të koalicioneve dhe të grupeve të votuesve të cilët do të marrin pjesë në Zgjedhjet lokale 2017, të marrin pjesë në shortin, respektivisht në konfirmimin e numrave rendor në listën e vetme të kandidatëve.

Ata me vete duhet të mbajnë autorizim nga parashtruesi i listës.

Lënda: Njoftim për udhëzimet për veprim

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve më 4 shtator 2017, duke vendosur pas akteve të marra nga komisionet komunale të zgjedhjeve, ka miratuar udhëzimet e mëposhtme për veprim:

1. Komisionet komunale të zgjedhjeve t’i pranojnë kërkesat e parashtruara personale për shkarkim nga kryerja e funksionit në këshillat zgjedhore, për personat që janë të punësuar në:

– Ministria e financave – Drejtoria e të ardhurave publike,

– Ministria e financave – Drejtoria e doganës, vetëm doganierë si persona në uniformë;

– Ministria e drejtësisë – Drejtoria për evidentimin e librave të amzës;

– Ministria e bujqësisë, pylltarisë dhe ekonomisë së ujërave – policia pyjore si persona në uniformë, dhe

– Të punësuarit në njësinë territoriale zjarrfikëse – zjarrfikësit si persona në uniformë.

Pasi do të dorëzojnë vendimin për shkarkim, komisioni komunal i zgjedhjeve dorëzon një raportim deri te Komisioni shtetëror i zgjedhjeve për nevojën nga zgjidhja shtesë e rastit.

2. Kur dy parti politike në opozitë, d.m.th., kur dy partitë politike në pushtet, kanë dorëzuar lista të posaçme me propozime për anëtar dhe zëvendës të tyre në këshillat zgjedhor, komisioni komunal i zgjedhjeve formon këshillat zgjedhor në përputhje me Udhëzimin nr. 08-1679/1 më 22.08.2017, për mënyrën e emërimit të anëtarëve të këshillave zgjedhor në propozim të partive politike.

3. Kur deri te komisioni komunal i zgjedhjeve, propozime për anëtar dhe zëvendësit e tyre në këshillat zgjedhor ka dorëzuar vetëm një parti politike nga opozita, d.m.th., vetëm një parti politike në pushtet, komisioni komunal i zgjedhjeve formon këshillat zgjedhor në mënyrë që emëron për anëtar dhe zëvendës anëtarë, dy persona që janë të paraqitur në listën e partisë politike, që ka dorëzuar propozime.

Pdf 2Njoftim për udhëzimet për veprim të KKZ-së 05.09.2017.pdf

Në pajtim me nenin 66 të Rregullores së Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve nr. 01-1322 / 1 të datës 06.07.2017 dhe nenit 49 paragrafi 1 të Kodit zgjedhor (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, nr. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16 dhe 67/17), Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, në seancën nr. 128 e mbajtur më 19.08.2017, solli

VENDIM
për hapjen e zyrave të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve në selinë e njësive të
vetëqeverisjes lokale ku do të kryhet inspektimi publik në List
ën e zgjedhësve dhe do të
grumbullohen nënshkrimet për listat e kandidatëve të propozuar nga një grup
zgjedh
ësish në Zgjedhjet lokale që do të mbahen më 15.10.2017

Neni 1

Për shkak të kryerjes së inspektimit publik në Listën e zgjedhësve dhe për grumbullimin e nënshkrimeve për listat e kandidatëve të propozuar nga një grup zgjedhësish, për Zgjedhjet lokale që do të mbahen më 15.10.2017, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve do të hapë zyra shtesë në njësitë e vetëqeverisjes lokale, ku nuk ka zyra apo seksione të saj rajonale…(më shumë)

Pdf 2Vendim për caktimin e udhëzimit nr. 08-1428/1 më 25.07.2017, për mënyrën dhe procedurën për dorëzim, pranim dhe konfirmim e listave të kandidatëve për zgjedhjet lokale.pdf

Pdf 2Udhëzim për mënyrën dhe procedurën e parashtrimit, pranimit dhe konfirmimit të listave të kandidatëve për zgjedhjet lokale.pdf

LËNDA:  UDHËZIME PËR VEPRIM SIPAS KËRKESËS SË 17.09.2017

Të nderuar,

Në mbledhjen e punës të mbajtur më 17 shtator 2017, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve e shqyrtoi kërkesën Tuaj dhe e dha mendimin e mëposhtëm:

1. Një parashtrues i autorizuar i listës së kandidatëve për anëtarët e këshillit të komunës mund të bëjë një korrigjim në listë, përkatësisht zëvendësim i një kandidati të propozuar me një tjetër kandidat, deri në momentin e konfirmimit të listës.

2. Pas konfirmimit të listës, zëvendësimi i një kandidati të propozuar me një kandidat të ri mund të bëhet vetëm në kushtet e përcaktuara në nenin 67-a të Kodit zgjedhor.

Pdf 2Udhëzime për veprim sipas kërkesës së 17.09.2017 për KKZ-në e Dellçevës.pdf

Në bazë të nenit 49 dhe 49a paragrafi 1 të Kodit Zgjedhor (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, nr. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 136/16 dhe 142/16) dhe neni 34 të Rregullores së përkohshme të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, dhe pas përpunimit të realizuar metodologjik dhe tekniko-organizues të të dhënave të qytetarëve nga ana e Entit shtetëror të statistikës (CD – me gjendje të Listës zgjedhore për vënie në inspektim publik nga Enti shtetëror i statistikës më 18.08.2017), Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në takimin e mbajtur më 20 gusht 2017 ka miratuar si vijon

RAPORT
për përcaktimin e gjendjes së Listës zgjedhore për vënie në inspektim publik për
mbajtjen e Zgjedhjeve lokale më 15.10.2017

1. Konstatohet Lista zgjedhore për vënie në inspektim publik
2. Pas përpunimit të realizuar metodologjik dhe tekniko-organizues të Listës zgjedhore për vënie në inspektim publik, gjendja e Listës zgjedhore është si vijon…(më shumë)

Lënda: NJOFTIM

Të nderuar,

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në takimin e mbajtur më 15 shtator 2017, ka shqyrtuar raportin tuaj, të dërguar përmes postës elektronike, ku na raportoni se Koalicioni i udhëhequr nga VMRO-DPMNE, listat e kandidatëve për kryetar dhe anëtar të këshillit, kanë dorëzuar deri te KKZ Negotinë në orën 00:05 më 15 shtator, respektivisht, pesë minuta pas kalimit të afatit të caktuar ligjor për parashtrimin e listave të kandidatëve.

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve tregon se zgjedhjet janë bazë e demokracisë, dhe pluralizmi politik dhe zgjedhjet demokratike janë vlerat themelore të renditjes kushtetuese të Republikës së Maqedonisë.

Zgjedhjet paraqesin një pjesë të garës politike midis pjesëmarrësve, ku është me rëndësi të jashtëzakonshme pluralizmi i ideve dhe konkurrencës, në fer dhe atmosferë demokratike, ku garantohen e drejta e qytetarëve për fshehtësi të votimit.

Duke marrë parasysh të lartpërmendurën, konsiderojmë se KKZ Negotinë duhet të ketë fleksibilitet dhe kuptim për të gjithë që dëshirojnë që të marrin pjesë në zgjedhjet. Konsiderojmë se vonesa nga 5 minuta mund të jetë për shkak të arsyeve objektive, me çka shumica e anëtarëve të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve konsiderojnë se Komisioni juaj komunal i zgjedhjeve duhet t’i pranojë listat e parashtruara nga Koalicioni i udhëhequr nga VMRO-DPMNE si të parashtruara në kohë dhe të vazhdojë me procedurën e shqyrtimit të tyre. Nëse te listat ka parregullsi, në përputhje me nenin 67 pika 2 të Kodit Zgjedhor, KKZ është i detyruar ta lajmërojë parashtruesin për të korrigjuar parregullsitë brenda 48 orëve, dhe nëse lista është e hartuar në përputhje me Kodin Zgjedhor e njëjta ta konfirmojë me një vendim.

Pdf 2Njoftimi i KSHZ-së për KKZ-në e Negotinës 15.09.2017.pdf

LËNDA: Njoftim për udhëzimet për veprim më 13 shtator 2017

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve më 12 shtator 2017, duke vepruar pas akteve të marra nga komisionet komunale të zgjedhjeve, ka miratuar udhëzimet e mëposhtme për veprim.

  1. Në lidhje me realizimin e procedurës për furnizim publik të shërbimeve për transport të materialeve zgjedhore dhe këshillave zgjedhore dhe miratim i marrëveshjeve me operatorët ekonomik, komisionet komunale të zgjedhjeve menjëherë të kontaktojnë me kompetentet në komunën. Për shkak se zgjedhjet lokale financohen nga komunat, komunat duhet të jenë organi kontraktues, që do të miratojë kontratën për transport të materialit zgjedhor dhe këshillave zgjedhore.
  2. Komisionet komunale të zgjedhjeve t’i pranojnë si relevante Vendimet e lëshuara nga Regjistri qendror i RM-së për NUT i marrë, ku është treguar shënimi “grup qytetarësh”, “për kryetar i komunës” ose “për këshillin e komunës” dhe “Zgjedhje lokale 2017”. Në mënyrë të detyruar duhet të kërkohet edhe një vërtetim nga banka se është e hapur xhiro-llogari e transaksionit.
  3. Në zgjidhjen e kryetarëve, anëtarëve dhe zëvendësuesve të tyre në këshillat zgjedhore, komisioni komunal i zgjedhjeve duhet të kihet kujdes, në zgjidhjen e rastit të zgjedhen nëpunësit shtetëror ose publik, ku për kryetar dhe zëvendës kryetar i NJZ-së duhet të jetë me arsim të lartë, dhe për anëtar dhe zëvendës anëtar duhet të ketë më së paku arsim të mesëm. Çfarë punon personi i zgjedhur nuk ka rëndësi (bravapunues, pastrues etj.).
  4. Kur në kërkesën deri te komisionet komunale të zgjedhjeve, institucionet ku janë të punësuar kryetarët e zgjidhur, anëtarët dhe zëvendësit e tyre në këshillat zgjedhore kanë dorëzuar një informacion në origjinal, i regjistruar me një numër arkivi, vulë, vulë dhe nënshkrim i personit të autorizuar të institucionit, ku thuhet se personat e zgjedhur në këshillat zgjedhore momentalisht kryejnë funksionin e zgjedhur ose funksionin e emëruar ose atyre iu është ndaluar punësimi ose janë në mungesë jo të paguar, mund ta pranojnë raportimin si të vlefshëm, për shkak se për vlefshmërinë e tij qëndron institucioni. Shtesë, është e dëshirueshme që të kërkohet institucioni që të dorëzojë një kopje nga akti përkatës, siç është vendimi për emërim ose zgjidhje, vendim ose marrëveshje për ndalim të punësimit ose vendim për mungesë jo të paguar me vendim se personi është i çregjistruar nga Agjencia për punësim në atë periudhë etj.
  5. Nën personi i zgjidhur ose i emëruar konsiderohen funksionar të zgjedhur ose të emëruar nga Qeveria, perkatësisht, Kuvendi i RM-së, ku të njëjtët janë të detyruar ndaj kërkesës për mospranim për kryerjen e funksionit në këshillat zgjedhor, të dorëzojnë një kopje nga vendimi përkatës për zgjedhje dhe emërim dhe/ose kopje nga gazeta zyrtare ku është i publikuar i njëjti.
  6. Gjatë kontrollit të kandidatëve për kryetar dhe anëtar të këshillit të komunave dhe qytetit të Shkupit, komisionet komunale të zgjedhjeve janë të detyrueshëm kandidatët me “Regjistrimi i personave për të cilat Komisioni për verifikimin e fakteve (Komisioni për lustrim) ka konstatuar se plotësojnë kushtin me të cilin kufizohet kryerja e funksionit publik”. Regjistri mund ta gjeni në linkun e mëposhtëm: http://www.kvf.org.mk/index.php/mk/registar.

Pdf 2

Njoftim për udhëzimet për veprim më 13 shtator 2017.pdf

LËNDA:  UDHËZIME PËR VEPRIM

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve Ju informon se, sipas nenit 69 paragrafi 4 të Kodit Zgjedhor, lista e kandidatëve për anëtar të këshillit, përkatësisht lista e kandidatëve për kryetarë të komuneve, do të shpallet nga Komisioni Komunal i Zgjedhjeve jo më vonë se 23 ditë para ditës së caktuar për mbajtjen e zgjedhjeve në të gjitha vendbanimet dhe në këshillat zgjedhor në komunë.

Sipas Afatit kohor të kryerjes së procedurave zgjedhore për Zgjedhjet lokale në vitin 2017, Komisionet komunale të zgjedhjeve, përkatësisht Komisioni zgjedhor i Qytetit të Shkupit, do t’i publikojnë listat e përcaktuara të kandidatëve për deputetë më 21 shtator (e enjte) 2017.

Listat e konfirmuara të kandidatëve në komunat, në të cilat së paku 20% e qytetarëve flasin gjuhë zyrtare që dallohet nga gjuha maqedonase, përveç gjuhës maqedonase dhe alfabetit të saj cirilik, publikohen në gjuhën zyrtare që përdoret nga qytetarët në atë komunë.

Publikimi i listave duhet të jetë pa të dhënat personale të një kandidati, përkatësisht pa adresën e tyre dhe numrin personal të identifikimit, por vetëm me numrin rendor të parashtruesit të listës që ai ka marrë sipas shortit për përcaktimin e renditjes së listave të kandidatëve, emrin e parashtruesit të autorizuar të listës së kandidatëve dhe emrin dhe mbiemrin e kandidatit për anëtar të këshillit apo të kryetarit.

Të gjitha listat e shpallura duhet të dorëzohen tek koordinatorët e komunës tuaj, të përcaktuar nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve dhe tek Sekretari i Përgjithshëm Dobre Jançev.

Përveç listave, gjithashtu duhet të dorëzoni një kopje të letërnjoftimit të kandidatit për kandidat për kryetar nga secili parashtrues i listës dhe një kopje të letërnjoftimit të bartësit të listës së këshilltarëve nga secili parashtrues i listës.

Pdf 2Udhëzime për veprim për shpalljem e listave te kandidatëve.pdf

LËNDA:  UDHËZIME PËR VEPRIM

Të nderuar,

Ju njoftoj se paraqitësit e listave të kandidatëve për kryetarët e komunave dhe anëtarët e këshillave komunal i dorëzojnë listat e kandidatëve në Komisionin komunal të zgjedhjeve në një formë të miratuar nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve.

Përveç kësaj, situata nuk është se kandidatët në formë të shkarkuar nga faqja e internetit e Komisionit duhet të shtypen, por listat e dorëzuara të kandidatëve duhet të përmbajnë të gjitha elementet e përcaktuara në formularin e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, siç është:

– për çka është paraqitur lista (zgjedhja e anëtarëve të këshillit ose kryetarit të komunës),

– për cilën komunë paraqitet lista,

– emri i listës,

– emri i parashtruesit të listës,

– lista duhet të përfshijë aq kandidatë për sa bëhet zgjedhja (kryetar ose anëtarët e këshillit), me të dhënat për personat (emri, mbiemri, vendbanimi i përhershëm dhe numri i personal i identifikimit të qytetarit),

– emri, mbiemri, numri personal i identifikimit të qytetarit dhe nënshkrimi i parashtruesit të listës.

Formulari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve nuk është një formular për të shtypur emrat dhe të dhënat për kandidatët, por një drejtim mbi atë se si duhet të duken dhe cilat elemente duhet të kenë listat e dorëzuara.

Nëse listat e dorëzuara në Komisionin Tuaj komunal të zgjedhjeve përmbajnë të gjitha elementet që janë dhënë në formën e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe lista nuk mban një logo nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, ky nuk është një gabim që duhet të korrigjohet në afat prej 48 orësh.

Për këtë nuk duhet të jepni raportim për parregullsi.

Pdf 2Udhëzime për veprim në lidhje me formularin për listat e kandidatëve.pdf

LËNDA:  UDHËZIME PËR VEPRIM SIPAS KËRKESËS SË 16.09.2017

Të nderuar,

Në mbledhjen e punës të mbajtur më 17 shtator 2017, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve shqyrtoi kërkesën Tuaj për interpretim dhe e dha mendimin e mëposhtëm:

  1. Lista e anëtarëve të Këshillit të Komunës së Aerodromit, të paraqitur nga Koalicioni i udhëhequr nga VMRO-DPMNE, i plotëson të gjitha kërkesat e përcaktuara në nenin 64 paragrafi 5 të Kodit Zgjedhor, përkatësisht në listën e paraqitur, të paktën 40% e kandidatëve i përkasin gjinisë më pak së përfaqësuar, dhe atë: për çdo tre vende, të paktën një vend i takon gjinisë më pak së përfaqësuar dhe së paku edhe nga një vend tjetër për çdo dhjetë vende.

Pdf 2Udhëzime për veprim sipas kërkesës së 16.09.2017 për KKZ-në Aerodromit.pdf

Lënda:  Ndërhyrje

Të nderuar,

Ju njoftojmë se, si përgatitje për takimin me Qeverinë e Republikës së Maqedonisë, nevojitet që përsëri t’i dorëzoni të dhënat në vijim:

– Nëse komuna juaj ka gjiro-llogari të bllokuar,
– Nëse komuna juaj ka planifikuar paragraf në buxhetin për vitin 2017 për Zgjedhjet lokale 2017
– Nëse në Komisionin komunal të zgjedhjeve janë të siguruara të gjitha kushtet hapësinore dhe teknike nga ana e komunës përkatëse.

Kërkesa me përmbajtjen e njëjtë është dorëzuar para një jave deri te Ju, por duke marrë parasysh se vetëm disa komisione komunale të zgjedhjeve u përgjigjën në kërkesën e parë, Ju lutem menjëherë, dhe më së voni deri nesër 06 shtator 2017, deri në orën 14:00 t’i dorëzoni të dhënat e kërkuara.

 

Pdf 2Ndërhyrje në KKZ.pdf

 

Lënda: Raportim për udhëzimet për komunikim dhe koordinim

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve më 4 shtator 2017, me qëllim koordinim efikas midis Komisionit Shtetëror i Zgjedhjeve dhe komisioneve komunale i zgjedhjeve ka miratuar udhëzimet e mëposhtme për komunikim:

1. Komisionet komunale të zgjedhjeve janë të ndara në pesë grupe, ku për secilin prej grupeve është i detyruar nga një ekip i posaçëm nga ana e të punësuarve në shërbimin profesional, kompetent për komunikim dhe koordinim si edhe për zbatim të zgjedhjes së kryetarëve, zëvendës kryetarëve, anëtarëve dhe zëvendës-anëtarëve të komisioneve komunal të zgjedhjeve.

Komisionet komunale të zgjedhjeve tërë komunikimin e tyre do ta bëjnë duke përdorur postën elektronike zyrtare të komisionit të tyre ([email protected]) në mënyrë që të gjitha aktet do t’i dërgojnë deri te personi i autorizuar për komisionin e tij komunal të zgjedhjeve.

Përgjigjet nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, do të marrin në postën elektronike zyrtare të komisionit komunal të zgjedhjeve.

GRUPI 1-1
Personi i autorizuar: Lupka Guguçevska, [email protected]. Komisionet komunale të zgjedhjeve nën kompetencë të saj: QENDËR, KARPOSH, KISELLA VODË, AERODORM, GJORÇE PETROV, GAZI BABË, ÇAIR, SHUTO ORIZARË dhe BUTEL.

GRUPI 1-2
Personi i autorizuar Beti Gjorgjeska, [email protected]. Komisionet komunale zgjedhore nën kompetencë të saj: PETROVEC, ZELENIKOVË, SOPISHTË, ILINDEN, ÇUÇER SANDEVË, STUDENIÇAN dhe HARAÇINË…(më shumë)

Lënda: RAPORTIM

Të nderuar,

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve Ju raporton se, në shtojcë të listave të parashtruara të kandidatëve për kryetar dhe anëtar të këshillit të komunës, për secilin nga kandidatët në mënyrë të detyruar të dorëzohet edhe “evidenca penale”, në përputhje me nenin 7 parag. 3 i Kodit Zgjedhor.
Vërtetimet e dorëzuara duhet të jenë nga të evidenca penale nga gjykata themelore kompetente.
Ju, si Komisioni komunal i zgjedhjeve gjatë kontrollit të listave të kandidatëve, si një dëshmi relevante duhet ta pranojnë Evidencën penale, e lëshuar nga gjykata kompetente.

 

Pdf 2Lajmërim KKZ-ve për listat e parashtuara të kandidatëve.pdf

 

Pdf 2Vendim për dhënien e fondeve të paradhënieve në departamentet rajonale dhe zyrat për vizita dhe sigurimin e qendrave të votimit.pdf

 

LAJMËRIM


Në lidhje me nenin 78-a

(Panot e reklamave dhe bilborde)

Komunat në Republikën e Maqedonisë, qyteti i Shkupit dhe personat juridik që posedojnë panot e reklamave dhe bilbordet, janë të detyrueshme brenda 5 ditëve nga dita e shpalljes së zgjedhjeve (më së voni deri më 11 gusht 2017) publikisht të publikojnë lokacionet dhe çmimet për marrje me qira të panove të reklamave dhe bilbordeve (në mënyrë të detyrueshme në faqet e internetit të tyre ose buletinat ose në mediat – të shtypura dhe elektronike).

Numri maksimal i panove të reklamave dhe bilbordeve, që mund të përdoren për reklamim politik të jetë 50% të numrit të përgjithshëm në territorin e komunës së caktuar, qytetit të Shkupit, përkatësisht në territorin ku një person i caktuar juridik menaxhon me ato.

Për shkak të ndarjes së lokacioneve për reklamimin politik me një short, që zbaton Komisionin Shtetëror i Zgjedhjeve, komunat, qyteti i Shkupit dhe personat juridike janë të detyruar lokacionet dhe çmimet për marrje me qira të panove të reklamave dhe bilbordeve t’i dorëzojnë deri te Komisioni Shtetëror të Zgjedhjeve.

Dorëzimi deri te Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve bëhet personalisht në arkivin ose në mënyrë elektronike përmes adresës së postës elektronike [email protected], më së voni deri më 14 shtator 2017 deri në orën 16:30.

Komunat në Republikën e Maqedonisë, qyteti i Shkupit dhe personat juridik që nuk do të dorëzojnë të dhënat e kërkuara deri te Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve nuk do të marrin pjesë në shortin për ndarje të lokacioneve për reklamimin politik.

Pdf 2Lajmërim në lidhje me nenin 78-a (Panot e reklamave dhe bilborde).pdf

 

Në bazë të nenit 66 të Rregullores së Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, nr. 01-1322/1 më 06.07.2017 dhe neni 31 paragraf 2 pikat 2 dhe 10 të Kodit Zgjedhor (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, nr. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 dhe 196/15, 35/16, 97/16, 136/16, 142/16 dhe 67/17), Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në seancën e mbajtur më 19 gusht 2017, miratoi

KONKLUZION
PËR RËNDËSINË DHE PËRDORIMIN E FORMULARËVE PËR ZBATIMIN
E ZGJEDHJEVE LOKALE, 15 TETOR 2017

1. Formularët për zbatimin e zgjedhjeve për Kryetar të komunave, respektivisht Kryetar i Qytetit të Shkupit dhe zgjedhje e anëtarëve të këshillit të komunës, respektivisht anëtarëve të Këshillit të Qytetit të Shkupit, të publikuar në “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”, nr. 7/2009, 12/2009, 15/2009 dhe 27/2009 dhe në faqen e internetit të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, dhe të vënë në rëndësi dhe përdorim për Zgjedhjet lokale nga viti 2013 me Vendim me nr. 07-299/1 më 24.07.2013, do të jenë TË VLEFSHËM dhe DO TË PËRDOREN edhe në zbatimin e zgjedhjeve lokale në vitin 2017, që do të mbahen më 15 tetor 2017…(më shumë)

Skip to content