На седницата на Државната изборна комисија беа донесени следните акти:

Согласно веќе донесената Анализа на ризик во Државната изборна комисија беше усвоена Политиката за воспоставување на систем за заштита на личните податоци, со која се уредува начинот и постапката како се обработуваат личните податоци, со цел да се почитуваат обврските за заштита на личните податоци, имајќи предвид дека Државната изборна комисија се јавува како контролор и обработувач на лични податоци, а посебно во време на изборен процес. Повразно со оваа Политика, беа донесени Правилникот за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци; Правилникотза определување на обврските и одговорностите на администраторот на информацискиот систем и на овластените лица во Државна изборна комисија; Правилникотза начинот на правење сигурносна копија, архивирање и чување, како и за повторно враќање на зачувани лични податоци во Државна изборна комисија, Правилникотза начинот на уништување на документите, како и начинот на уништување, бришење и чистење на медиумот во Државна изборна комисија и Правилникот за пријавување, реакција и санирање на инциденти во Државна изборна комисија.

Поради состојбата со Коронавирусот лицата кои се во домашен карантин заради позитивен тест на COVID-19 или лицата на кои им е одредена мерка самоизолација со решение на Државниот санитарен и здравствен инспекторат, своето право на глас ќе го остварат еден ден пред денот определен за одржување на изборите. За таа цел беше донесено Упатството за пријавување и гласање на лицата кои се во домашен карантин заради позитивен тест на Ковид 19 и лицата на кои им е одредена мерка самоизолација. Конкретно, новина е рокот на пријавување кој е определен на пет дена пред денот на изборите, како и обврската на општинските изборни комисии по службена должност да прибавуваат податоци од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, со што се олеснува процедурата за граѓаните да не треба самите да ја доставуваат потребната документација. За спроведување на ова гласање Државната изборна комисија го донесе и Правилникот за избор и формирање на посебните избирачки одбори, со кој Државната изборна комисија ќе формира посебни избирачки одбори, составени од тројца здравствени работници, при што и партиите имаат право да именуваат член во посебниот избирачки одбор.

Понатаму Државната изборна комисија го донесе Упатството на општинските изборни комисии и Изборната комисија на Град Скопје за обезбедување, чување, ракување и дистрибуција на изборниот материјал, со кое согласно член 31 став 2, точка 14 и 14а, Државната изборна комисија го предава, прима и чува изборниот материјал од и на општинските изборни комисии и изборната комисија на Градот Скопје. Исто така со ова Упатство се дефинира доверлив и недоверлив изборен материјал и се пропишуваат конкретните процедури за негово чување и транспорт од страна на Државната изборна комисија, општинските изборни комисии и избирачките одбори. Во склоп на ова Упатство и за спроведување на предавањето на изборниот материјал од и на Државната изборна комиисја, општинските изборни комисии, изборната комисија на Градот Скопје и избирачките одбори, согласно Изборниот законик, Државната изборна комисија ги донесе и обрасаците: 18в, 18г, 18д, 31б,31 в, 31 г, 31д, 19 г , 19д, 20б, 20 в и 22.

Истовремено, беше донесено и Упатството за начинот и постапката за утврдување на просечно постигнатата цена и најниска цена за платено политичко рекламирање за радиодифузерите, печатените медиуми и електронските медиуми (интернет порталите) кои сакаат да го искористат правото на учество во платеното политичко рекламирање и да користат финансиски средства за платено политичко рекламирање за претстојните Локални избори 2021 година.

Понатаму од страна на Државната изборна комисија беше спроведена ждрепка и утврдување на распоредот на подносителите на листите на кандидати на гласачкото ливче за избори за членови на совет на општина и членови на совет на Град Скопје и градоначалник на општина и градоначалник на Град Скопје, како и ждрепка за доделување на локации на рекламни паноа и билборди за политичко рекламирање за изборната кампања.

Донесените акти од оваа седница ќе бидат објавени на официјалната веб страница.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Записник за влечење ждрепка на редослед на листите на кандидати кои ќе учествуваат на Локалните избори 2021 годинa

Државната изборна комисија ги известува овластените претставници на политичките партии, коалициите и групите избирачи кои ќе учествуваат на Изборите за членови на советите на општините и Градот Скопје и градоначалници на општините и Градоначалник на Градот Скопје на 17 октомври 2021 година, дека ждрепката за утврдување на редоследот во единствената листа на кандидати ќе се одржи на 21.09.2021 година со почеток во 13 часот, во седиштето на Државната изборна комисија, голема сала, 4 кат.

            Поради ситуацијата поврзана со пандемијата со Ковид-19, седницата на која ќе се одржи ждрепката ќе биде без присуство на овластените претставници на политичките партии, коалициите и групите избирачи.

           

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Согласно член 78-а став 5 и 6 од Изборниот законик, Државната изборна комисија на ден 21.09.2021 година на јавна седница во 15.00 часот ќе ја спроведе ждрепката за политичко рекламирање за распределба на локации за рекламни паноа и билборди согласно критериумите од Изборниот законик.

            Се известуваат правните лица кои што се уште немаат доставено понуди за рекламни паноа и билборди со локации и ценовници до Државната изборна комисија, а сакаат да учествуваат во ждрепката, дека истото може да го сторат најдоцна до 21.09.2021 година, до 12.00 часот.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Упатство за ангажирање на лица од редот на вработените во секторите за информатичките технологии во државната, јавната, општинската и администрацијата на градот Скопје или надворешни ИТ лица

Државната изборна комисија известува дека регистрациите на радиодифузерите, печатените медиуми и електронските медиуми (интернет портали) кои претходно се веќе регистрирани во ДИК и чие барање за упис е потврдено со Решение за упис во Регистарот на радиодифузери, печатени медиуми и електронски медиуми (интернет портали) усвоен на 21та Седница на Државна изборна комисија на 10.09.2021 година, остануваат во сила и се важечки, односно истите не треба да поднесуваат нови барања за регистрирање во ДИК.

Радиодифузерите кои се претходно регистрирани во ДИК се должни да достават нови (корегирани) ценовници согласно член 75-ѓ став (9) од Законот за измениување и дополнување  на Изборниот Законик објавени во Сл. Весник бр. 215/21 од 16.09.2021 година, најдоцна до 19 септември (недела) до 24,оо часот, додека печатените медиуми доколку имаат корекција на своите доставени ценовници можат да достават нови (корегирани) ценовници во истиот рок.

Сите радиодифузери и печатени медиуми кои претходно не се регистрирани во Регистарот за радиодифузери, печатени медиуми и електронски медиуми (електронски портали) на ДИК (не поднеле барање за упис, немале комплетна документација или го пропуштиле рокот) имаат право да поднесат ново барање до ДИК и да се регистрираат најдоцна до 19 септември до 24,00 часот. Овие радиодифузери и печатени медиуми со барањето за регистрација се должни да достават и ценовници согласно член 75-ѓ став (9) од Измените на Изборниот Законик објавени во Сл. Весник бр. 215/21 од 16.09.2021 година, за предвремени парламентарни избори 2014, предверемени парламентарни избори 2016, локални избори 2017, претседателски избори 2019 и предвремени парламентарни избори 2020.

Радиодифузерите се должни ценовници да ги достават до АВМУ, ДИК, ДЗР и ДКСК во рок од три дена од денот на објавување на Ревидираниот Роковник, најдоцна на 19 септември до 24:00 часот.

Печатените медиуми кои имаат корекција на ценовниците се должни истите да ги достават до ДИК, ДКСК и ДЗР најдоцна на 19 септември до 24:00 часот.

Радиодифузерите и печатените медиуми што нема да се регистрираат или што нема да достават нови (корегирани) ценовници најдоцна до 19 септември (недела) – до 24,00 часот, нема да имаат право да користат финансиски средства за платено политичко рекламирање, обезбедени од Буџетот на Република Северна Македонија.

Доколку Државната изборна комисија утврди неправилности во ценовниците од радиодифузерите и печатените медиуми го известува соодветниот медиум да изврши корекција на ценовникот во рок од 72 часа од приемот на известувањето.

Регистрираните радиодифузери како и радиодифузерите кои поднеле нови барања за регистрација, а кои што нема да достават нови (корегирани) ценовници во наведениот рок го губат правото да бидат регистрирани за платено политичко рекламирање и нема да имаат право да користат финансиски средства за платено политичко рекламирање, обезбедени од Буџетот на Република Северна Македонија.

Регистарот на радиодифузери, печатени медиуми и електронски медиуми (интернет портали) се води врз основа на поднесено барање за упис до ДИК, со прилог тековна состојба издадена од Централен регистар на Република Северна Македонија, не постара од 30 дена.

Документацијата од ова известување се поднесува електронски на следната електронска адреса [email protected] или во архивата на Државната изборна комисија на бул. Св. Кирил и Методиј бр. 54, 1000 Скопје, најдоцна на 19 септември (недела) до 24:00 часот.

Архивата на Државната изборна комисија ќе работи на прием на барања за упис во регистарот на радиодифузери и печатени медиуми, на ден 18.09.2021 година (Сабота) од 10:00 часот до 18:00 часот и на ден 19.09.2021 година (Недела), од 10:00 часот до 24:00 часот.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

На седницата на Државната изборна комисија беа донесени следните акти:

Согласно ново донесените измени и дополнувања во Изборниот законик потребно е определени изборни дејствија во изборниот процес да се усогласат со овие измени и за таа цел Државната изборна комисија го донесе Ревидираниот роковник за извршување на изборните дејствија за спроведување на избори за членови на советите на општините и советот на градот Скопје и за градоначалници на општините  и градоначалник на градот Скопје, 2021 година.

Понатаму, Државната изборна комисија го донесе Упатството за ангажирање на лица од редот на вработените во секторите за информатичките технологии во државната, јавната, општинската и администрацијата на градот Скопје или надворешни ИТ лица, кои ќе бидат  техничка поддршка на општинските изборни комисии и избирачките одбори за примена на техничката опрема на денот на гласање, според местото каде што се вработени.

Истовремено, Државната изборна комисија ја донесе Одлуката за објавување на описите на избирачките места, кои се објавуваат на веб страницата на Државната изборна комисија.

Донесените акти од оваа седница ќе бидат објавени на официјалната веб страница.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Skip to content