Во врска со примената на одредбите од член 76-д од Изборниот законик кој се однесува на распределбата на финансиските средства наменети за платено политичко рекламирање на политичките партии опфатени во став (5) алинеа 3 од наведениот член, Државната изборна комисија го дава следното

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Политичките партии застапени во Собранието кои што се дел од пратеничка група и во Собранието не дејствуваат како независни пратеници, а на Локалните избори 2021 година ќе настапуваат самостојно (како политички партии) со свои кандидатски листи, финансиските средства предвидени во член 76-д став (5), ќе можат да ги користат само во конкретната општина каде ќе настапат самостојно, според вкупниот број на запишани избирачи на територијата на соодветната општина каде имаат свои кандидатски листи, додека распределба на тие средства ќе се изврши по претходен писмен договор согласно член 76-д став (5) алинеа 3 од Изборниот законик.

Дополнително, во врска со одредбите од Изборниот законик кои се однесуваат на исплатата на финансиските средства за платено политичко рекламирање на учесниците во изборниот процес, ДИК појаснува дека истите ќе ги исплати согласно одредбите од Изборниот законик и постигнатите писмени договори помеѓу учесниците во изборниот процес што е нивна обврска согласно Изборниот законик.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

На седницата на Државната изборна комисија беа донесени следните акти:

Упатството за начинот на утврдување на идентитетот на гласачот, кое е подготвено согласно законските измени во Изборниот законик, во делот каде им се овозможува на гласачите чија важност на документот за лична идентификација истекла од моментот на распишување на изборите до денот на гласање, да може да го остварат правото на глас, правото во делот на заштита на лично избирачко право, односно на граѓанинот на кого ќе му се усвои приговорот, Државната изборна комисија треба да го запише во Избирачкиот спиок и да му овозможи да гласа на избирачкото место и можноста граѓаните да гласаат со патна исправа, согласно измените во Законот за патни исправи, со кој се определува патната исправа како и нејзиниот рок на важност, односно од 31 јули 2020 година до 31 декември 2021 година. Секако, главните дејствија поврзани со утврдувањето на идентитетот на гласачот произлегуваат од новиот начин на идентификација на гласачот, која се базира околу ракувањето со уредот за биометриска идентификација на гласачот, со која ќе ракува претседателот или заменик претседателот на избирачкото место.

Заради успешно спроведување на изборите и олеснување на работата на изборната адимистрација, а и измените во Изборниот законик, на денешната седница беа донесени измените во Прирачникот за едукација на општинските изборни комисии и Прирачникот за едукација на избирачките одбори, со кои навреме се постапува имајќи предвид дека обуките од страна на сертифицираните обучувачи на Државната изборна комисија, започнуваат од наредната недела.

Истовремено, беа донесени и обрасците број 16б, број 16в, број 16г, број 16д, број 21 Б, број 21 В, број 21 г и број 21 д, за постапките за гласање, сумирање и утврдување на резултати од избирачко место и на ниво на општинска изборна комисија.

Исто така, беше донесено Изменувањето и дополнување на Регистарот на радиодифузери, печатени медиуми и електронски медиуми (интернет портали), со оние радиодифузери и медиуми кои постапија по известувањето од Државната изборна комисија.

Државната изборна комисија го прифати барањето за добивање овластување за набљудувачи  за Локалните избори 2021 година, поднесено од Меѓународна фондација за изборни системи ИФЕС, Канцеларија на Северна Македонија.

Донесените акти од оваа седница ќе бидат објавени на официјалната веб страница.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Упатство за начинот на утврдување на идентитетот на гласачот – со измена на 23.09.2021

Упатство на ОИК и Изборната комисија на Град Скопје за обезбедување, чување, ракување и дистрибуција на изборниот материјал

На седницата на Државната изборна комисија беа донесени следните акти:

Со новите законски измени за оние радиодифузери и печатени медиуми кои претходно не се регистрирани во Регистарот на Државната изборна комисија, кои не поднеле барање за упис, пропуштиле рок или не доставиле комплетна документација, беше определен нов рок до 19 септември 2021 година во кој истите можеа да поднесат ново барање и да се регистрираат. Радиодифузерите кои се веќе регистрирани и оние кои што дополнително доставија барања за регистрирање, беа должни да достават и нови ценовници согласно член 75-ѓ став (9) од измените од Изборниот законик, во истиот рок најдоцна до 19 септември 2021 година, до 24:00 часот.  Државната изборна комисија е должна да ги потврди и да ги објави на веб страницата доставените ценовници со просечно пресметаните цени утврдени од радиодифузерите и печатените медиуми, како и да ги објави ценовниците со цените утврдени од електронските медиуми (интернет портали) согласно член 75ѓ став 3 и став 9 од Изборниот законик, во рок од 10 дена од истекот на рокот за доставување на ценовниците. Согласно тоа Државната изборна комисија навреме го усвои Изменувањето и дополнувањето на Регистарот на радиодифузери, печатени медиуми и електронски медиуми (интернет портали), со дадено укажување на седницата, дека медиумите кои биле известени, а кои сеуште не извршиле корекција на ценовниците во наведенот рок, ќе го изгубат правото да бидат регистрирани за платено политичко рекламирање. Државната изборна комисија ваквото известување го објави бидејќи роковите до почетокот на изборната кампања се кратки, а во исто време е потребно политичките партии да склучуваат договор со сите оние радиодифузери, печатени медиуми и електронски медиуми (интернет портали) кои се регистрирани во Регистарот.

Понатаму, Државната изборна комисија ја донесе Одлуката по неколку поднесени барања од страна на политички партии согласно член 49-а став 2 од Изборниот законик, за запишување, дополнување или бришење на податоци во Избирачкиот список.

Државната изборна комисија пристапи кон ждрепка и утврдување на распоредот на подносителите на листите на кандидати на гласачкото ливче, на подоцна доставените листи на кандидати, за група избирачи.

Истовремено, Државната изборна комисија го разгледа Барањето од вработени во Секторот за Избирачки список, за Комисијата да заземе став по однос на прашањето на граѓани кое се однесува на прераспоредување на гласачи од Општина Бутел во Општина Чучер Сандево и истото со мнозинство гласови не го прифати.

Исто така, на седницата на Државната изборна комисија беа разгледани барањата за неприфаќање на извршување на должност претседател, заменик претседател, член и заменик член на општинските изборни комисии, по што по барањата кои беа прифатени од страна на Комисијата се спроведе случаен избор на претседател, заменик претседател, член и заменик член на општинските изборни комисии.

Донесените акти од оваа седница ќе бидат објавени на официјалната веб страница.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Упатство за пријавување и гласање на лицата кои се во домашен карантин заради позитивен тест на ковид-19 и лицата на кои им е одредена мерка самоизолација

Правилник за избор и формирање на посебните избирачки одбори – Локални избори 2021

На седницата на Државната изборна комисија беа донесени следните акти:

Согласно веќе донесената Анализа на ризик во Државната изборна комисија беше усвоена Политиката за воспоставување на систем за заштита на личните податоци, со која се уредува начинот и постапката како се обработуваат личните податоци, со цел да се почитуваат обврските за заштита на личните податоци, имајќи предвид дека Државната изборна комисија се јавува како контролор и обработувач на лични податоци, а посебно во време на изборен процес. Повразно со оваа Политика, беа донесени Правилникот за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци; Правилникотза определување на обврските и одговорностите на администраторот на информацискиот систем и на овластените лица во Државна изборна комисија; Правилникотза начинот на правење сигурносна копија, архивирање и чување, како и за повторно враќање на зачувани лични податоци во Државна изборна комисија, Правилникотза начинот на уништување на документите, како и начинот на уништување, бришење и чистење на медиумот во Државна изборна комисија и Правилникот за пријавување, реакција и санирање на инциденти во Државна изборна комисија.

Поради состојбата со Коронавирусот лицата кои се во домашен карантин заради позитивен тест на COVID-19 или лицата на кои им е одредена мерка самоизолација со решение на Државниот санитарен и здравствен инспекторат, своето право на глас ќе го остварат еден ден пред денот определен за одржување на изборите. За таа цел беше донесено Упатството за пријавување и гласање на лицата кои се во домашен карантин заради позитивен тест на Ковид 19 и лицата на кои им е одредена мерка самоизолација. Конкретно, новина е рокот на пријавување кој е определен на пет дена пред денот на изборите, како и обврската на општинските изборни комисии по службена должност да прибавуваат податоци од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, со што се олеснува процедурата за граѓаните да не треба самите да ја доставуваат потребната документација. За спроведување на ова гласање Државната изборна комисија го донесе и Правилникот за избор и формирање на посебните избирачки одбори, со кој Државната изборна комисија ќе формира посебни избирачки одбори, составени од тројца здравствени работници, при што и партиите имаат право да именуваат член во посебниот избирачки одбор.

Понатаму Државната изборна комисија го донесе Упатството на општинските изборни комисии и Изборната комисија на Град Скопје за обезбедување, чување, ракување и дистрибуција на изборниот материјал, со кое согласно член 31 став 2, точка 14 и 14а, Државната изборна комисија го предава, прима и чува изборниот материјал од и на општинските изборни комисии и изборната комисија на Градот Скопје. Исто така со ова Упатство се дефинира доверлив и недоверлив изборен материјал и се пропишуваат конкретните процедури за негово чување и транспорт од страна на Државната изборна комисија, општинските изборни комисии и избирачките одбори. Во склоп на ова Упатство и за спроведување на предавањето на изборниот материјал од и на Државната изборна комиисја, општинските изборни комисии, изборната комисија на Градот Скопје и избирачките одбори, согласно Изборниот законик, Државната изборна комисија ги донесе и обрасаците: 18в, 18г, 18д, 31б,31 в, 31 г, 31д, 19 г , 19д, 20б, 20 в и 22.

Истовремено, беше донесено и Упатството за начинот и постапката за утврдување на просечно постигнатата цена и најниска цена за платено политичко рекламирање за радиодифузерите, печатените медиуми и електронските медиуми (интернет порталите) кои сакаат да го искористат правото на учество во платеното политичко рекламирање и да користат финансиски средства за платено политичко рекламирање за претстојните Локални избори 2021 година.

Понатаму од страна на Државната изборна комисија беше спроведена ждрепка и утврдување на распоредот на подносителите на листите на кандидати на гласачкото ливче за избори за членови на совет на општина и членови на совет на Град Скопје и градоначалник на општина и градоначалник на Град Скопје, како и ждрепка за доделување на локации на рекламни паноа и билборди за политичко рекламирање за изборната кампања.

Донесените акти од оваа седница ќе бидат објавени на официјалната веб страница.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Записник за влечење ждрепка на редослед на листите на кандидати кои ќе учествуваат на Локалните избори 2021 годинa

Државната изборна комисија ги известува овластените претставници на политичките партии, коалициите и групите избирачи кои ќе учествуваат на Изборите за членови на советите на општините и Градот Скопје и градоначалници на општините и Градоначалник на Градот Скопје на 17 октомври 2021 година, дека ждрепката за утврдување на редоследот во единствената листа на кандидати ќе се одржи на 21.09.2021 година со почеток во 13 часот, во седиштето на Државната изборна комисија, голема сала, 4 кат.

            Поради ситуацијата поврзана со пандемијата со Ковид-19, седницата на која ќе се одржи ждрепката ќе биде без присуство на овластените претставници на политичките партии, коалициите и групите избирачи.

           

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Согласно член 78-а став 5 и 6 од Изборниот законик, Државната изборна комисија на ден 21.09.2021 година на јавна седница во 15.00 часот ќе ја спроведе ждрепката за политичко рекламирање за распределба на локации за рекламни паноа и билборди согласно критериумите од Изборниот законик.

            Се известуваат правните лица кои што се уште немаат доставено понуди за рекламни паноа и билборди со локации и ценовници до Државната изборна комисија, а сакаат да учествуваат во ждрепката, дека истото може да го сторат најдоцна до 21.09.2021 година, до 12.00 часот.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Упатство за ангажирање на лица од редот на вработените во секторите за информатичките технологии во државната, јавната, општинската и администрацијата на градот Скопје или надворешни ИТ лица

Skip to content